Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status szkoły wyższej od 1993 roku (wpis do rejestru MEN pod nr 30 w dniu 5.10.1993), jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce, oferującą studentom szerokie spektrum kierunków i specjalizacji.

Uczelnia posiada uprawnienia do 20 kierunków, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy.

Humanistom uczelnia oferuje studia na pedagogice, filologii obcej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach, jak: kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełniają transport i pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2016/2017 uczelnia uruchomiła nowe kierunki I stopnia: ekonomię, psychologię, turystykę i rekreację bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i informatykę.

A w roku akademickim 2017/2018 w ofercie pojawił się nowy kierunek prawo - jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej z wykorzystanie e-learningu

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i specjalistycznym pracowniom uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale także tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych pod okiem ekspertów z rynku pracy.

Najwyższa jakość kształcenia

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na tle innych uczelni, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

Nasi studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. kilkadziesiąt świetnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoria komputerowe i multimedialne, studio radiowo-telewizyjne Arterion, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym w Pol­sce Patio, stołówkę, a także bibliotekę o wolnym dostępie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Efektem studiów jest nie tylko zdobyta wiedza, ale także nabycie umiejętności. Uczelnia m.in. dba o to, aby jej absolwent umiał uczyć się przez całe życie, pracować w zespole czy skutecznie komunikować się w grupie. Ważne jest uzyskanie kompetencji personalnych i społecznych. Powyższe cele przyświecają działalności Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która od początku istnienia rozwija innowacyjne techniki i metody dydaktyczne.


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii. Wszystkie kierunki studiów można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, jak i ON-LINE.

Studia przez Internet dają możliwość zdobywania wiedzy każdemu, kto ma dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Po zalogowaniu się do systemu student może korzystać z biblioteki cyfrowej, podręczników, zbiorów zadań i ćwiczeń multimedialnych.

Unikalność szkoły to także jej siedziba – zachowane fragmenty fabrycznych ścian tworzą niepowtarzalny industrialny klimat. W odnowionych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły odbywają się przeróżne imprezy biznesowe i kulturalne. Uczelnia pełni rolę mecenasa kultury, skupiającego wokół siebie ludzi zaangażowanych w życie kulturalne Łodzi.

STUDIUJ KRÓCEJ!

Pracujesz? Masz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie? Jeśli tak, to możesz studiować krócej!

Wszystko dzięki procedurze potwierdzenia efektów kształcenia. Pozwala ona, aby osoby, która wyrażają chęć studiowania oraz posiadają odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe, np. certyfikaty, dyplomy, były zwolnione z części przedmiotów.

Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podnieść swoje wykształcenie w krótszym czasie.

Oferta Kształcenia

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oferuje naukę na następujących kierunkach:

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU

Akademia to uczelnia o zasięgu ogólnopolskim – posiada Filie w wielu miastach Polski. Sprawdź, czy jesteśmy w Twoim mieście!

Jasło
Trzcianka
Warszawa
Wodzisław Śląski
Sieradz
Świdnica

Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej AHE znajdziecie na http://www.ahe.lodz.pl

Studia on-line oraz podyplomowe

POL­SKI UNIWER­SY­TET WIR­TU­AL­NY

Pierw­sze stu­dia on-line zo­stały uruchomio­ne w paździer­niku 2002 ro­ku. Od te­go cza­su, dzięki dy­na­micz­nemu ro­z­wojowi oraz re­ago­waniu na po­trze­by klientów i zmie­niającego się ryn­ku pra­cy, uczel­nia uruchomiła stu­dia I i II stop­nia, stu­dia po­dy­plomo­we oraz kur­sy przez In­ter­net (e-le­ar­ning).

Edu­ka­cja przez in­ter­net

Plat­for­ma Zdal­nego Nau­czania PUW jest jedną z naj­większych w Pol­sce, dostępna przez 7 dni w ty­god­niu, 24 go­dziny na dobę . Nau­ka na e-stu­diach od­bywa się zgod­nie z pro­gra­mem stu­diów nie­stacjonar­nych, ale zajęcia z przed­miotów pro­wadzone są w for­mie in­ter­neto­wej. Przed przystąpie­niem do nau­ki stu­dent uzyskuje dostęp (login i hasło) do plat­for­my zdal­nego nau­czania. Na plat­for­mie znaj­dują się wszyst­kie ma­teriały dy­dak­tycz­ne, niezbędne do re­alizacji to­ku stu­diów (fil­my, anima­cje, wy­kresy, tek­sty). Ma­teriały te dają stu­den­tom możliwość sa­mo­dziel­nego prze­ana­lizowania ma­teriału i spraw­dze­nia, na ile opa­nowali treści da­nego przed­mio­tu, przed przystąpie­niem do eg­zami­nu.

Pol­ski Uniwer­sy­tet Wir­tu­al­ny zaj­mu­je się pro­mo­waniem nowocze­snych metod nau­ki. W ramach tych działań tworzymy swoiste cen­trum kom­peten­cyj­ne w za­kresie meto­dyki, tech­nologii i or­ga­nizacji e-edu­ka­cji.

UDOGOD­NIE­NIA DLA NIE­PEŁNOSPRAW­NYCH

Z myślą o oso­bach nie­pełnospraw­nych Aka­de­mia Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na w Łodzi wpro­wadziła na stu­diach re­alizowanych na plat­for­mie Pol­skie­go Uniwer­sy­tetu Wir­tu­al­nego następujące udogod­nie­nia:

 • zwol­nie­nie z opłaty wpiso­we­go,
 • sty­pen­dium specjal­ne dla nie­pełnospraw­nych.

Ofer­ta za­pro­po­nowana przez Aka­de­mię Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na w Łodzi jest ściśle po­wiąza­na z pro­gra­mem Państwowe­go Fun­du­szu Re­habi­litacji Osób Nie­pełnospraw­nych „Stu­dent”. Jego celem jest przy­go­to­wanie osób nie­pełnospraw­nych, po­przez stałe po­d­wyższa­nie kwalifi­ka­cji, do rywalizacji o za­trud­nie­nie na otwar­tym ryn­ku pra­cy.

Ofertę edu­ka­cyjną Pol­skie­go Uniwer­sy­tetu Wir­tu­al­nego, a także wszel­kie in­for­ma­cje można zna­leźć na stro­nie in­ter­neto­wej http://puw.pl oraz dzwoniąc na bezpłatną in­fo­linię 800 080 888

STUDIA I STOPNIA

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Filologia polska

Grafika

Informatyka

Kulturoznawstwo

Pedagogika

Pielęgniarstwo (pomostowe)

Politologia

Psychologia

Transport

Turystyka i Rekreacja

Zarządzanie


STUDIA II STOPNIA

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia polska

Grafika

Pedagogika

Politologia


JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo NOWOŚĆ!


STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja i zarządzanie publiczne

Analityka rynku finansowego - CKP Łódź

Audyt śledczy

Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową

Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania - CKP Łódź

Chemia w szkole

Compliance w organizacji

Dietetyka

Dietetyka genetyczna

Doradztwo podatkowe

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

E-marketing

Edukacja dla bezpieczeństwa

Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma

Filozofia dialogu. Sztuka życia

Filozofia w szkole z elementami metody projektów

Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej - CKP Łódź

Fizyka w szkole

Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia

Handel zagraniczny (WSPA Lublin)

Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Informatyka z elementami e-learningu

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Kontroler finansowy

Kreatywny menedżer kultury

Logistyka

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Nauczanie etyki

Neurologopedia ogólna i dziecięca

Nowe media i dziennikarstwo internetowe

Oligofrenopedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki

Pedagogika resocjalizacyjna

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Prawo medyczne

Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych

Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli)

Przygotowanie pedagogiczne

Psychologia Sportu

Psychologia w biznesie

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Wiedza o kulturze

Wiedza o społeczeństwie

Windykacja należności

Wychowanie do życia w rodzinie

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Zarządzanie i marketing (WSPA Lublin)

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zarządzanie Publiczne przy Procesach Migracji Międzynarodowych

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Zarządzanie sprzedażą (WSPA Lublin)

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zielarstwo i fitoterapia


STUDY IN ENGLISH

BA in MANAGEMENT

 • Process and Project Management - Nowość
 • Innovative Management for Business Development
 • Hospitality Management
 • Healthcare Systems Management

BA in GRAPHICS

 • Multimedia and Visual Communication
 • 3D Graphics and Game Art

BA/MA in LANGUAGE STUDIES

Business Linguistics

ENG in COMPUTER SCIENCE

 • Programming Technologies
 • ICT Networks

MA in POLITICAL SCIENCE

 • Politics and Management in International Environment
 • International Relations
Rekrutacja na studia

BIURO REKRUTACJI - Łódź

Od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K016

(042) 631 58 00, (42) 631 58 01

bezpłatna infolinia: 800 080 888

e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl

Link do strony rekrutacji - https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


WYMAGANE DOKUMENTY

STUDIA I-GO STOPNIA (licencjackie lub inżynierskie):

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu (w przypadku tzw. „nowej matury”)
 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy
 • kserokopia dowodu osobistego**
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunku grafika i pielęgniarstwo)*
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)

STUDIA II-GO STOPNIA (uzupełniające magisterskie):

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią dokumentu (w przypadku tzw. „nowej matury”)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. lub kserokopia suplementu w przypadku dyplomów wydanych po 01.07.2009 r. – oryginał do wglądu
 • 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy
 • kserokopia dowodu osobistego**
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunku grafika)*
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł)

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Dodatkowe dokumenty wymagane od osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo:

dla kandydatów na studia stacjonarne:

 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku*
 • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - oryginał do wglądu

dla kandydatów posiadających prawo wykonywania zawodu:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - oryginał do wglądu zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej (do zaliczenia praktyk przedmiotowych)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo
 • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych - oryginał do wglądu
 • kserokopie certyfikatów (zaświadczeń) ukończenia kursów: kwalifikacyjnych, doskonalących, specjalistycznych lub ukończenia specjalizacji - oryginały do wglądu

* skierowanie do pobrania w Biurze Rekrutacji

** jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego, możesz w procesie rekrutacji przesłać aktualną kserokopię paszportu oraz potwierdzenie adresu zameldowania zawartego w umowach i w kwestionariuszu osobowym. Jeśli mieszkasz w Polsce, potwierdzenie to musi zostać wydane przez odpowiedni urząd, np.: urząd miasta czy urząd gminy.

Pozostałe wymagane dokumenty znajdziesz do pobrania w Wirtualnym Pokoju Studenta, do którego otrzymasz dostęp po dokonaniu rejestracji w systemie Rekrutacji On-line https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/ oraz po potwierdzeniu zgłoszenia przez konsultanta Biura Rekrutacji.

Masz dodatkowe pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: bezpłatna infolinia Uczelni w Łodzi: 800-080-888.

Bez barier

AHE UCZELNIĄ BEZ BARIER

Budynki Akademii są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, szerokie przejścia, toalety. W większości budynków przy wejściach są wybudowane specjalne podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z myślą o niedowidzących drzwi szklane są dzielone poprzeczną listwą. Plan zajęć jest układany tak, aby osoby poruszające się na wózkach miały zajęcia w salach, do których można dostać się bez problemu.

Uczelnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt: pętle induktofoniczne, odbiorniki Amigo R1, nadajniki Amigo T20 i T 21 oraz drukarka i kopiarka brajlowska to sprzęt, z którego od nowego roku mogą korzystać niedosłyszący i niedowidzący studenci Akademii. Pętle induktofoniczne zostały zamocowane w dwóch największych aulach Akademii przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 (H i G1), gdzie prowadzonych jest większość wykładów. Dzięki urządzeniu niedosłyszący studenci będą lepiej słyszeć prowadzony wykład. Studenci niesłyszący i jednocześnie niedowidzący mogą korzystać z nowoczesnej kopiarki i drukarki, która jest do ich użytku w bibliotece. Na potrzeby studentów niepełnosprawnych Uczelnia zakupiła również tablice interaktywne Clasus 77’ oraz kolorowy powiększalnik ekranowy Eclipse Scholar.

Studentom niepełnosprawnym zapewniamy:

• Tłumacza języka migowego

• Przewodnika dla osób niewidomych

• Wygodną formę zdawania egzaminów

• Budynki i sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

• Wysokie stypendia

• Noclegi w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

• Pomoc w zorganizowaniu przewozu na zajęcia

• Wsparcie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

• Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi

• Bus dla osób niepełnosprawnych

• E-dziekanat

• Profesjonalną i miłą obsługę administracyjną


Usługi z zakresu doradztwa zawodowego:

• pomagamy szukać pracy

• pomagamy zorganizować staże i praktyki


Zapraszamy do Biura Osób Niepełnosprawnych

czynne od wtorku do soboty w godz. 8.00 - 15.30

ul. Sterlinga 26, pok. 009 (parter)

e- mail: niepelnosprawni@ahe.lodz.pl

tel.: 42 631 50 15

Filmy o AHE

Studiuj przez Internet

Akademia Kreatywności


Uczelnia bez barier - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


Polski Uniwersytet Wirtualny – studiuj online

Zapraszamy do oglądania nas na YouTube:


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Studiuj za darmo w AHE i zostań pedagogiem

Studiuj za darmo w AHE i zostań pedagogiem

Bezpłatne studia licencjackie na kierunku PEDAGOGIKA oferuje Filia w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej.…
Bezpłatne studia na AHE w Łodzi

Bezpłatne studia na AHE w Łodzi

AHE w Łodzi oferuje bezpłatne studia na atrakcyjnych kierunkach studiów. Rekrutacja potrwa do 10 lutego…
Dzień otwarty kierunku taniec w AHE

Dzień otwarty kierunku taniec w AHE

Interesuje Cię taniec? Planujesz studia związane z tańcem? Odwiedź 19 marca łódzką Akademię Humanistyczno -…
AHE Filia w Jaśle zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

AHE Filia w Jaśle zaprasza na Ogólnopolską Ko...

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AHE, Filia w Jaśle poświęcona będzie zagadnieniom pracy z uczniem ze…
AHE w Łodzi w piątce najpopularniejszych uczelni niepublicznych

AHE w Łodzi w piątce najpopularniejszych ucze...

Duże powody do zadowolenia ma Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Uczelnia ta znalazła się w piątce…
Pedagogika POZYTYWNA na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Pedagogika POZYTYWNA na Akademii Humanistyczn...

AHE w Łodzi zaprasza na do dyskusji w obszarze pedagogiki pozytywnej opartej na zasobach, mocnych…
7 kierunków Akademii z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

7 kierunków Akademii z certyfikatem „Studia z...

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” to kolejny przykład na to, że studia w AHE realizowane są…
AHE w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce

AHE w Łodzi jedną z najpopularniejszych uczel...

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma powody do dumy. Wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego…
Studiuj Politologię za darmo w AHE

Studiuj Politologię za darmo w AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje "Międzynarodowy Program Kształcenia - Political Science", w ramach którego możecie…
AHE z Łodzi zaprasza na Zimowy Survival

AHE z Łodzi zaprasza na Zimowy Survival

Łódzka Akademia Profilaktyki Społecznej działająca przy kierunki Pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprasza do udziału…
Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonom...

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniach od 21 do 23…
Poznaj opinie o Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej

Poznaj opinie o Akademii Humanistyczno - Ekon...

Obowiązujący obecnie model kształcenia w AHE polega na zmianie tradycyjnej relacji wykładowcy ze studentem. Wykładowca…
Lokalizacja