Szczegółowy opis uczelni

Studiuj u nas

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02 - 353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589 36 00

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl, www.aps.edu.pl
Kierunki i specjalności

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja medialna
 • Psychopedagogika kreatywności

Kierunek PEDAGOGIKA – profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
 • Pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia
 • Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:

 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja

(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKIA – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 • Logopedia

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

Kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) – pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia zapewniający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja plastyczna z arteterapią
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):

 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (5-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 • Socjologia kultury
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 • Socjologia polityki i problemów społecznych
 • Socjologia mediów
Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdziecie Państwo na stronie:

http://irk.aps.edu.pl/

Studia Podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi również studia podyplomowe.

Wykaz kierunków oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://irk.aps.edu.pl/katalog.php?op=info&id=OSPK

Skontaktuj się z nami

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. 22/ 589 36 00

Kontakt w sprawie rekrutacji:

tel. 22/ 589 36 78

www.aps.edu.pl


Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 13 rekordów.

​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Od października 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej otwieramy nowe Inter

...

Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Trwa rekrutacja na studia 2016/2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Sprawdź poniżej, n...

94 urodziny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

13 maja Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej obchodzi swoje święto, czyli 94 urodzi...

Dzień Otwarty w APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty APS, któr...

APS w Warszawie zaprasza do Studium Coachingu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe...

Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Ruszyła rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie...

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogi...

Nowa specjalność w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oferuje od nowego roku akademic...

Dzień Otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie serdecznie zaprasza na Dzień Otwar...

​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - praca socjalna.

​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oferuje studia na kierun...

Seminarium "Korupcja, Etyka, Postęp" w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

12 grudnia br. w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, odbyło si...

Nie radzisz sobie z dzieckiem? Akademia Pedagogiki Specjalnej zaprasza na kurs dla rodziców i wychowawców

Każdy rodzic zmaga się z problemami podczas wychowywania dziecka. Akademia Pedagogiki Specjalnej ucz...

Lokalizacja