Szczegółowy opis uczelni
Studiuj u nas

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią o blisko 100-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02 - 353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589 36 00

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl, www.aps.edu.pl
Kierunki i specjalności

Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021


STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA:

 1. Moduł media cyfrowe
 2. Moduł arteterapia

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

 • Animacja społeczno-kulturowa
 • Psychopedagogika kreatywności
 • Edukacja dorosłych
 • Edukacja medialna
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PRACA SOCJALNA – profil praktyczny

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury – badania i marketing
 2. Socjologia komunikacji społecznej


Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 3. Logopedia
 4. Pedagogika resocjalizacyjna
 5. Surdopedagogika
 6. Terapia pedagogiczna
 7. Tyflopedagogika
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna


Studia drugiego stopnia (2-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych (w tym społecznych, humanistycznych itp.)

 1. Moduł artystyczny
 2. Moduł arteterapeutyczny

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA

(po każdym kierunku studiów)

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

1. Pedagogika szkolna i zdolności

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa

2. Pedagogika kultury i media cyfrowe

3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 2. Logopedia

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

SOCJOLOGIA

SPECJALNOŚCI po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia

 1. Socjologia zmiany społecznej
 2. Socjologia mediów


STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI:

 • Animacja kulturowa z edukacją medialną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PRACA SOCJALNA – profil praktyczny

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny


Jednolite studia magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Pedagogika resocjalizacyjna
 3. Terapia pedagogiczna
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna


Studia drugiego stopnia (2-letnie)

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

1. Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

1. Doradztwo zawodowe i personalne

2. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne

3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

4. Zarządzanie w oświacie

PEDAGOGIKA SPECJALNA

SPECJALNOŚĆ – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Logopedia

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja integracyjna i włączająca
 3. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 4. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 2. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 3. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdziecie Państwo na stronie:

https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/

Studia Podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi również studia podyplomowe.

Wykaz kierunków oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/

Skontaktuj się z nami

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. 22/ 589 36 00

Kontakt w sprawie rekrutacji:

tel. 22/ 589 36 78

www.aps.edu.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im....

Od października 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej otwieramy nowe Interdyscyplinarne Studia…
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki S...

Trwa rekrutacja na studia 2016/2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Sprawdź poniżej, na jakie…
94 urodziny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

94 urodziny Akademii Pedagogiki Specjalnej im...

13 maja Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej obchodzi swoje święto, czyli 94 urodziny. Zapraszamy…
Dzień Otwarty w APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Dzień Otwarty w APS im. M. Grzegorzewskiej w...

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty APS, który odbędzie się…
APS w Warszawie zaprasza do Studium Coachingu

APS w Warszawie zaprasza do Studium Coachingu

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe z zakresu Coachingu.…
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki S...

Ruszyła rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Sprawdź ofertę dostępnych…
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegor...

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce. Sztandarowym…
Nowa specjalność w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Nowa specjalność w Akademii Pedagogiki Specja...

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oferuje od nowego roku akademickiego nową ciekawą…
Dzień Otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Dzień Otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalne...

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty 5 kwietnia…
​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - praca socjalna.

​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grz...

​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oferuje studia na kierunku praca socjalna.
Seminarium

Seminarium "Korupcja, Etyka, Postęp" w Akadem...

12 grudnia br. w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, odbyło się…
Nie radzisz sobie z dzieckiem? Akademia Pedagogiki Specjalnej zaprasza na kurs dla rodziców i wychowawców

Nie radzisz sobie z dzieckiem? Akademia Pedag...

Każdy rodzic zmaga się z problemami podczas wychowywania dziecka. Akademia Pedagogiki Specjalnej uczy rodziców i…
Lokalizacja