Gdańska Szkoła Wyższa

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
(+58) 305 08 89, 58 305 08 12
rekrutacja@gsw.gda.pl
www.gsw.gda.pl
8.42
-2.50%
41
głosów

Gdańska Szkoła Wyższa

eXpert w naukach inżynierskich i społecznych


ADMINISTRACJA | kierunek PRAWNO BIZNESOWY | KRYMINOLOGIA | PEDAGOGIKA | EKONOMIA | ZDROWIE PUBLICZNE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Gdańsk | Kartuzy | Tczew | Słupsk | Koszalin | Olsztyn

dzienne / zaoczne / e-learningowe
licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
kursy maturalne / kursy językowe

Gdańsk, ul. Biskupia 24 B, tel. 58 305 08 12 w. 46 tel. 58 305 08 89 w.49

Kartuzy,ul. Mściwoja II 24, tel. 58 681 21 80, 6000 11 673
Tczew, ul. Parkowa 1, tel. 58 53 00 129, 696 023 554
Olsztyn, ul. Jagiellońska 47, tel. 89 533 04 29
Słupsk, ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45

gsw.gda.pl


Historia GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Naszym Studentom zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.

Rekrutacja na studia

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kampus GSW

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce , w dzielnicy Gdańsk- Śródmieście. W tym wyjątkowym miejscu zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki i stare kamienice. Nowy kampus GSW mieści się w odrestaurowanym budynku zabytkowej reduty koszarowej fragmentarycznie otoczonym zabytkowym murem, (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.: aula, audytorium (dla 210 osób), sale wykładowe (dla 180 osób), średnie sale wykładowe (dla 70 osób), lektoraty, pracownie: informatyki, fizyczna, chemiczna, mechatroniki, termodynamiki, kryminalistyki i medycyny sądowej, biblioteka z czytelnią, bufet, duży bezpłatny parking, punkt ksero.

W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Jakość nauczania

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 17 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Tczewie, Kartuzach, Olsztynie i Słupsku. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Kryminologia, kierunek Prawno-Biznesowy, Pedagogika, Zdrowie publiczne. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia podjęcie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty: „Jakość Roku”, „Wiarygodna Szkoła”, „Dobra Uczelnia Dobra Praca”. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym.Koła naukowe

W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje wiele kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, nabywać kompetencje społeczne i uzyskiwać praktyczne umiejętności. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Koła Naukowe związane są z kierunkami i specjalnościami studiów. Poza tym działalność w kołach naukowych umożliwia zdobycie dodatkowych punktów do stypendium naukowego czy też stanowi dodatkowy wpis do suplementu do dyplomu. Wśród Studenckich Kół Naukowych można wymienić:

 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 • Koło Naukowe Projektów Unijnych
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Ius publicum”
 • Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Koło Naukowe Informatyczne
 • Koło Naukowe Socjologiczno-Filozoficzne
 • Koło Naukowe Public relations
 • Koło Naukowe Menadżerskie

E-STUDIA

Gdańska Szkoła Wyższa wprowadza e- STUDIA jako nowy system zdalnego nauczania. Uczelnia chce w ten sposób wesprzeć tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji, korzystając z platformy Moodle organizujemy wykłady e-learningowe dla studentów GSW. Poprzez platformę udostępniane są materiały dydaktyczne uzupełniające przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe. Istotnym elementem działalności e-learningowej w GSW jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagającej realizację przedmiotów ujętych w programie studiów. System Moodle pozwala m.in. na utworzenie prowadzącemu zajęcia – miejsca w którym publikowane będą elektroniczne materiały edukacyjne dla grupy studentów z danego kierunku oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki takich jak: przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, słowników pojęć itd. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.

Zalety e-STUDIÓW:

 • nauka w dowolnym miejscu (jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu),
 • nauka o dowolnej porze dnia lub nocy (student w znacznym stopniu sam decyduje kiedy się uczy),
 • oszczędność czasu (brak dojazdów do miejsca szkolenia lub nauki; nie trzeba odrywać się od swoich codziennych zajęć),
 • elastyczne tempo nauki (wielokrotny dostęp do materiałów, zadań, testów),
 • większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału,
 • e-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym wykładowca nadzoruje naukę każdego studenta z osobna,
 • relacje międzyludzkie są rozwijane zdalnie przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, poczty elektronicznej, lub innych synchronicznych czy asynchronicznych środków komunikacyjnych,
 • fora dyskusyjne i inne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup wzajemnej pomocy.

ERASMUS +

Dzięki wysokiej jakości nauczania Gdańska Szkoła Wyższa nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych,„Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Gdańska Szkoła Wyższa w ramach wyjazdów na studia i staży dla Studentów GSW ma podpisane umowy z uczelniami partnerskimi z Chorwacji, Portugalii, Francji, Belgii i Hiszpanii.

DARMOWY KURS Z MATEMATYKI

Bardzo istotną inicjatywą GSW, szczególnie dla osób studiujących kierunki inżynierskie, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz, w przypadku osób mających przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.

Lokalizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska