Szczegółowy opis uczelni

Poznaj KUL

Historia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.
Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

W związku z bogatą i długą historią Uniwersytetu zdecydowano się na utworzenie Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL.


Współcześnie

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na potrzeby współczesnego człowieka.

Zakres zainteresowań badawczych znajduje odzwierciedlenie w strukturze Uniwersytetu - posiada on 9 wydziałów i ponad 40 instytutów i ośrodków badawczych. O potencjale naukowym KUL świadczy fakt, że w 2010 r. aż pięć wydziałów Uniwersytetu uzyskało najwyższą ocenę parametryczną.

Wszelkie działania podejmowane na Uniwersytecie dążą do realizowania takich wartości jak uniwersalizm i otwartość. Fundamentem naszej Uczelni jest nakierowanie na ścisły związek z jego najbliższym środowiskiem. Dla KUL-u tym najbliższym środowiskiem jest zawsze człowiek.


Kierunki studiów

Kierunki studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski:

administracja
analityka społeczna i internetowa
architektura krajobrazu
bezpieczeństwo narodowe
biotechnologia
biotechnologia - grupa w języku angielskim NOWOŚĆ
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edytorstwo
ekonomia
europeistyka
europeistyka - grupa w języku angielskim
filologia angielska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia polska
filologia romańska
filologia słowiańska
filologia - sinologia
filozofia
filozofia - grupa w języku angielskim
gerontologia społeczna
gospodarka przestrzenna
historia
historia sztuki
informatyka
inżynieria materiałowa
inżynieria środowiska
kognitywistyka
kognitywistyka - grupa w języku angielskim
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
kulturoznawstwo
matematyka
międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
muzykologia
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna NOWOŚĆ
praca socjalna
prawo
prawo kanoniczne
psychologia
retoryka stosowana
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
wiedza o teatrze
zarządzanie
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki studiów II stopnia oraz kryteria rekrutacyjne rok akademicki 2015/2016

administracja
architektura krajobrazu
bezpieczeństwo narodowe
biotechnologia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ekonomia
ekonomia - Stalowa Wola
europeistyka
europeistyka - studia w języku angielskim
filologia angielska
filologia germańska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia polska
filologia romańska
filologia słowiańska
filologia - sinologia NOWOŚĆ
filozofia
filozofia - grupa w języku angielskim
gospodarka przestrzenna
historia
historia sztuki
informatyka
inżynieria środowiska
kulturoznawstwo
matematyka
międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
muzykologia
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna NOWOŚĆ
pedagogika - Stalowa Wola
politologia
praca socjalna NOWOŚĆ
prawo w biznesie
socjologia
socjologia - Stalowa Wola
turystyka kulturowa NOWOŚĆ
zarządzanie

Studia

Oferta edukacyjna KUL to liczne kierunki studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i podyplomowych, w tym 9 kierunków autorskich.

Studenci mają dostęp do nauki wielu języków obcych. Poza starożytnymi i nowożytnymi językami europejskimi mogą się uczyć języka chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego. Ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami prowadzi m.in. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego oraz Katedra Kultury i Języka Hiszpańskiego.

Uniwersytet kształci również obcokrajowców, oferując im programy studiów w języku angielskim. Także z myślą o studentach z zagranicy Szkoła Języka i Kultury Polskiej prowadzi roczne, semestralne, wakacyjne oraz przygotowane na zamówienie kursy, których absolwenci uzyskują kredyty akceptowane przez uniwersytety na całym świecie.

Nasi studenci biorą czynny udział w naukowych projektach międzynarodowych, np. w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego lub Szkoły Prawa Ukraińskiego. KUL współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą korzystając m.in. z programu Most i Erasmus.

Do dyspozycji studentów pozostają Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki zakładowe, akademiki, stołówka, przychodnia zdrowia, obiekty sportowe, kawiarenki uniwersyteckie i pracownie komputerowe. Wprowadzone są również liczne rozwiązania, które umożliwiają studiowanie osobom niepełnosprawnym. Studenci KUL korzystają z dostępnych stypendiów naukowych i socjalnych.

W zakresie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy służy studentom pomocą Biuro Karier KUL.

Dzięki niezwykle twórczej działalności pracowników i studentów, rozwijających swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 70 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych, Uniwersytet tętni bogatym życiem kulturalnym. Od początku istnienia Uniwersytetu, jego władze przywiązywały ogromną wagę do rozwoju duchowego studentów. Możliwość tę stwarza młodzieży Duszpasterstwo Akademickie, będące mozaiką wielu wspólnot i przedsięwzięć.

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie.

R e j e s t r a c j a... krok po kroku

1. Załóż konto na w serwisie rekrutacyjnym KUL (klawisz Zarejestruj się).

2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym.

3. Uzupełnij dane osobowe lub nanieś zmiany w danych osobowych.

4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (maksymalnie 3).

5. Jeśli wybrałeś więcej niż 1 kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy ustaw najwyżej a mniej ważne niżej na liście kierunków wybranych).

6. Uzupełnij wymagane wyniki (z matury, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły czy z dotychczasowych studiów).

Jeśli nie znasz jeszcze wyników, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.

7. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (opcja wydruku kwestionariusza znajduje się w szczegółach kierunku).

8. Wydrukuj blankiet wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Druk wpłaty znajduje się w zakładce Opłata rekrutacyjna.

9. Wnieś opłatę w terminie rejestracji. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji upewnij się, że w zakładce komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty.

10. Sprawdź czy jesteś zobowiązany do składania dokumentów. Jeśli tak złóż je w wyznaczonym terminie.

11. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek.

Studia podyplomowe
Skontaktuj się z nami

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. +48 81 445 41 01

www.kul.pl


Facebook

Twitter

Instagram

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja