Szczegółowy opis uczelni
O uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.

Z roku na rok rośnie jej znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

Uczelnia do końca września 2019 roku funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Z dniem 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na patrona wybrany został Ignacy Mościcki – pochodzący z północnego Mazowsza absolwenta Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.

Uczelnia pozostaje w stałym kontakcie nie tylko z samorządami okolicznych powiatów i gmin, ale także instytucjami wspierającymi rynek pracy, a przede wszystkim z pracodawcami działającymi w regionie ciechanowskim. Grono interesariuszy z otoczenia społeczno- gospodarczego ciągle się powiększa.

Aktualnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego współpracuje z około 130 zakładami pracy z północnego Mazowsza.

Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Władze uczelni mają świadomość, że trudno wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Dlatego baza dydaktyczna wzbogacana jest systematycznie o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym.Kierunki i specjalności

Poznajcie szczegółową ofertę studiów stacjonarnych Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.


Wydział Inżynierii i Ekonomii

Ekonomia (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:

 • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
 • bankowość i rynek finansowy
 • administracja i finanse sektora publicznego
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Informatyka (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:

 • inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
 • informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:

 • inżynieria komunalna
 • sieci i instalacje płynowe
 • technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:

 • inżynieria produkcji
 • maszyny i urządzenia energetyczne
 • mechatronika

Rolnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:

 • agrobiznes
 • ochrona środowiska rolniczego

Zarządzanie (studia magisterskie 2-letnie), specjalności:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie finansami


Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Pielęgniarstwo (studia licencjackie 3-letnie oraz studia magisterskie 2-letnie)

Pedagogika (jednolite studia magisterskie 5-letnie), specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • logopedia

Praca socjalna (studia licencjackie 3-letnie, studia magisterskie 2-letnie*), specjalności:

 • praca socjalna w pomocy społecznej
 • praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

* w przygotowaniu


Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Elektronika i telekomunikacja (studia inżynierskie 3,5-letnie), specjalności:

 • teleinformatyka
 • elektronika przemysłowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • rzecznik prasowy służb mundurowych

Logistyka (studia licencjackie 3-letnie), specjalności:

 • logistyka i spedycja w transporcie drogowym
 • logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym


Informacje na temat studiów niestacjonarnych, a także opłat związanych z kształceniem znajdziecie TUTAJ.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie znajdują się TUTAJ.


Terminy rekrutacji

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2020/2021 ustala się na okres od 9 czerwca do nie później niż 22 września 2020 r.

Rekrutacja na studia odbywa się w następujących etapach:

I Etap - od 9 czerwca do 28 lipca 2020 r.

II Etap - od 3 sierpnia do nie później niż do 22 września 2020 r.

III Etap - 24 września do 02 października rekrutacja uzupełniająca, pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio: 3 sierpnia 2020 r. oraz 26 września 2020 r., rekrutacja uzupełniająca 03 października 2020 r.

Dowiedz się więcej

Studenci zainteresowani sportem i turystyką skupieni są wokół Uczelnianego Koła Turystycznego „Traper”, które prowadzi trzy sekcje: kajakową, rowerową i wędkarską. Spływy kajakowe, rajdy rowerowe i zawody wędkarskie to zajęcia, w których licznie uczestniczą studenci. Zajęcia sportowe dopasowywane są do zainteresowań młodzieży. Gry sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, ale także ćwiczenia ruchowe i kulturystyczne kształtujące sylwetkę, to ulubione formy spędzania czasu wolnego przez studentów.

W ramach innych kół naukowych studenci biorą udział w wyprawach edukacyjnych, pogłębiając wiedzę, zdobywają doświadczenie, zbierają informacje do prowadzonych badań naukowych. Wyniki swojej pracy prezentują na konferencjach i sympozjach naukowych, są autorami lub współtworzą publikacje.

Szkoła dba także o wsparcie socjalne studentów. Funkcjonuje tu skuteczny system stypendialny. Stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, a także możliwość zamieszkania w Domu Studenta - to wszystko umożliwia podejmowanie i kontynuowanie nauki przez młodzież.

Jest tu biblioteka zapewniająca dostęp do niezbędnych publikacji z własnego księgozbioru oraz publikacji w formie elektronicznej, a także w systemie przekazania przez inne biblioteki akademickie. Absolwenci poza solidną dawką wiedzy teoretycznej otrzymują niezbędne dziś doświadczenie praktyczne realizowane poprzez profil praktyczny. Osiągają to m.in. poprzez współpracę z zakładami pracy oraz sześciomiesięczne praktyki studenckie.

Wymiana zagraniczna realizowana jest w ramach Programu Erasmus. Dzięki temu studenci z krajów, z którymi PUZ im. prowadzi współpracę, zaliczają część studiów w Uczelni ale dzięki temu poznają Polskę. PUZ prowadzi wymianę z wieloma krajami Europy.

Zgodnie z postulatami rodziców, w Uczelni działa przedszkole oraz Uniwersytet Dziecięcy, a także Akademickie Centrum Kształcenia realizujące edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Okiem studenta

Opinie studentów i absolwentów na temat PUZ w Ciechanowie

Ekonomia

Anna Napiórkowska, absolwentka ekonomii specjalność: bankowość i rynek finansowy: Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiowania, od razu po obronie pracy licencjackiej podjęłam pracę w zawodzie i obecnie pracuję w PKO Banku Polskim SA. Uczelnia dzięki praktycznemu profilowi nauczania pozwala świetnie przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Jest to miejsce bardzo przyjazne dla studentów, za którym ja osobiście, w swoim dorosłym życiu czasami tęsknię i z miłą chęcią wróciłabym tutaj, chociaż na kilka wykładów.

Rober Gwardys, absolwent ekonomii pracownik Open Finance: PUZ w Ciechanowie jest uczelnią, która stawia na pierwszym miejscu dobro studenta. Wszyscy wykładowcy, z którymi miałem przyjemność rozwijać swoją wiedzę dali odczuć, że celem jest przekazanie wiedzy, nawet tej najtrudniejszej, w sposób prosty i zrozumiały oraz zachęcający do dalszego poznawania. Z ogromną sympatią będę wspominał czas studiów, gdzie każdy był traktowany po partnersku i celem wspólnym była odpowiedzialna pomoc w przejściu każdego ze studentów przez kolejny etap życia i przygotowanie do nowego.

Pielęgniarstwo

mgr Magdalena Rudnicka, technik symulacji w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PUZ w Ciechanowie:

Ukończenie kierunku pielęgniarstwo umożliwiło mi natychmiastowe podjęcie pracy w zawodzie pielęgniarki, obudziło potrzebę dalszego kształcenia, samorozwoju, poszukiwania nowych informacji związanych z zawodem. Dało świadomość pozwalającą na kreowanie zdrowych zachowań wśród społeczeństwa i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych. Dało też możliwość powrotu do macierzystej Uczelni w charakterze technika symulacji, a w przyszłości – mam nadzieję – w charakterze wykładowcy…

Praca socjalna

Anna Makijonko, studentka III roku:

Studia na kierunku praca socjalna pozwalają nam zdobyć solidną wiedzę, niezbędną w przygotowaniu do zawodu pracownika socjalnego, który jest obecnie najbardziej poszukiwaną profesją na rynku pracy. Realizujemy się w Studenckim Kole Naukowym, pogłębiając szeroko pojętą wiedzę socjologiczną, psychologiczną czy pedagogiczną. Ponadto poza zdobywaniem wiedzy stricte merytorycznej zdobywamy umiejętności poprzez realizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w instytucjach związanych z pracą socjalną u naszych potencjalnych pracodawców.

Informatyka

Paulina Małecka, absolwentka kierunku informatyka:

Serdecznie polecam studiowanie na kierunku informatyka. Wysoko wykwalifikowana kadra, często z praktycznym doświadczeniem zdobytym w dużych firmach, miła atmosfera i indywidualne podejście do studenta oraz pomocni pracownicy dziekanatu to jest to, czym wyróżnia się informatyka w PUZ, i trudno to znaleźć na dużych uczelniach. Tu, oprócz dobrego zaplecza dydaktycznego i technicznego, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, poszerzać wiedzę i działać w organizacjach studenckich, stale podnosząc swoje umiejętności, co jest niezwykle ważne i pomaga pewnym krokiem wejść na rynek pracy.

Bartłomiej Żandarski, student IV roku informatyki:

Studia na tym kierunku były moim celem już przy wyborze profilu w liceum. Postanowiłem zaufać naszej lokalnej Uczelni i nie zawiodłem się! Pracownie na kierunku informatyka są bardzo dobrze wyposażone, a wykładowcy przekazują nam wiele praktycznej wiedzy.

Inżynieria środowiska

Student III roku: Zajęcia ciekawie prowadzone. Dużo wiedzy praktycznej. Ciekawe propozycje projektów i prac dyplomowych. Możliwość znalezienia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Mechanika i budowa maszyn

Student III roku : Obecnie branża inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej potrzebuje rąk do pracy, co widzimy, odbywając praktyki w zakładach produkcyjnych i przeglądając pojawiające się oferty pracy. Teraz, gdy jestem już na końcowym etapie studiów, widzę, że wybór kierunku inżynierskiego związanego z inżynierią produkcji był bardzo dobrym pomysłem i przepustką do kariery zawodowej. Jestem pełen optymizmu na przyszłość, mając kilka opcji wyboru zakładu pracy, z którym zwiążę swoją karierę zawodową.

Rolnictwo

Absolwent: Po ukończeniu kierunku rolnictwo w PWSZ w Ciechanowie zdobyłem tytuł inżyniera i nabyłem prawo do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dzięki takiemu wykształceniu mogę ubiegać się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej skierowane na modernizację polskiego rolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem rolnospożywczym, agroturystyką lub działalnością usługową. Obecnie pracuję jako kierownik sprzedaży w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją oraz obrotem paszami. W przyszłości planuję przejąć gospodarstwo po moich rodzicach, kiedy osiągną wiek emerytalny.

Pedagogika

Studentka II roku: Studia na tym kierunku są drogą do spełnienia naszych marzeń i celów życiowych, a w sytuacji trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, mamy wrażenie, że nas ten problem nie będzie to dotyczyć. Wybrałyśmy Państwową Uczelnię Zawodową z uwagi na pozytywny przekaz od osób już tu studiujących i chyba się nie pomyliłyśmy. Oprócz solidnej wiedzy otrzymujemy od wykładowców, pracowników Uczelni, koleżanek i kolegów życzliwość, ciepło i bezpieczny klimat, co jest bezcenne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Asp. szt. Piotr Strągowski, Komenda Powiatowa Policji w Mławie, student:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwoliły mi zrealizować moje plany zawodowe. Awans to już tylko kwestia czasu...

Szer. Paulina Chodubska, Siły Zbrojne RP, absolwentka : Studia na kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne pozwoliły mi zrealizować swoje marzenia. Dzięki nim wiem, czego chcę w życiu. Dodatkowo otworzyły mi furtkę do kariery i awansu.

Logistyka

Studentka II roku: Obecnie branża TSL to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce i na świecie. Jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny logistyki, co widać w zamieszczanych ofertach pracy, a do tego kusząca jest wielkość proponowanego wynagrodzenia. Dlatego studia na kierunku logistyka traktuję jako cenną przepustkę do kariery zawodowej.

Elektronika i telekomunikacja

Mariusz Durnakowski, absolwentMONT SERWIS OLSZTYN:

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja ukończyłem w 2017 roku. Zdobyta w toku studiów wiedza i umiejętności pozwoliły mi na rozszerzenie zakresu działania prowadzonej

przeze mnie firmy o usługi związane z projektowaniem i wykonywaniem sieci teletechnicznych na potrzeby odbiorców indywidualnych, firm i instytucji. Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi, uważam, że absolwenci tego kierunku nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem studiów.

Kontakt

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

06-400 Ciechanów

tel./fax (23) 672 20 50

rektorat@puzim.edu.pl


Biuro rekrutacji

ul.G. Narutowicza 9 pok. 18

tel. (23) 672 62 00

672 20 50 w. 180

rekrutacja@puzim.edu.pl


Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

https://www.facebook.com/PUZCiechanow/

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja