Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni - nasze atuty

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu to największa na Podkarpaciu publiczna uczelnia zawodowa.

Studenci zdobywają u nas wykształcenie w ramach 5 instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych.

Edukacja odbywa się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studentom oferujemy do wyboru 18 kierunków. Oprócz 3-letnich studiów licencjackich, 3,5-letnich studiów inżynierskich, kształcimy także przyszłych magistrów, których nauka trwa 5 lat, 2 lata lub 1,5 roku. Dbamy także o dalszy rozwój zawodowy, prowadząc studia podyplomowe, które pozwalają na zdobycie szerszych kompetencji w wielu dziedzinach nauki.

Studentów kształcimy na najwyższym poziomie. Tworząc program nauczania kładziemy nacisk na łączenie teorii z umiejętnościami praktycznymi. O przygotowanie studentów do pracy zawodowej dba wysoko wykwalifikowana kadra. Nasi wykładowcy są związani z najlepszymi uczelniami w Polsce. Swoje doświadczenie wykorzystują podczas pracy w PWSTE.

Nowoczesność, profesjonalizm

Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. PWSTE to uczelnia nowoczesna, w której zależy nam na rozwoju studentów i ich przyszłości. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy. Nauka w PWSTE to duża liczba zajęć ćwiczeniowych oraz wiele godzin spędzonych w laboratoriach. Cała wiedza zdobyta podczas studiów weryfikowana jest w trakcie praktyk zawodowych. Liczne projekty realizowane na Uczelni pozwalają nie tylko na zakup najnowocześniejszego sprzętu, ale także dają szansę studentom na odbywanie płatnych praktyk zawodowych i bezpłatne szkolenia. Zdobyte podczas kształcenia umiejętności studenci mogą weryfikować zarówno w kraju, jak i za granicą. O międzynarodowym charakterze Uczelni świadczy także możliwość uczestnictwa w Programie Erasmus+.

Oprócz wykształcenia, oferujemy także szereg aktywności rozwijających studentów. Na Uczelni funkcjonują liczne koła naukowe, a także Akademicki Związek Sportowy oraz Chór Akademicki „Apassionato”. Dodatkowo do dyspozycji oddajemy bibliotekę, siłownię, boiska sportowe oraz laboratoria. Idąc z duchem czasu utworzyliśmy internetowy zbiór książek i czasopism, a także zdalny dostęp do oprogramowania.

Wysoki poziom Uczelni potwierdza Ranking Szkół Wyższych “Perspektywy”. Podczas ostatnich edycji, PWSTE zajmuje czołowe miejsca. Zdaniem kapituły największe zalety to siła naukowa oraz innowacyjność. Doceniono także warunki kształcenia. Niezwykle istotna okazała się również sytuacja zawodowa absolwentów, którzy po ukończeniu studiów szybko znajdują pracę.Oferta edukacyjna

Studia I stopnia - licencjackie

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filologia angielska

Finanse i rachunkowość

Hotelarstwo i animacja czasu wolnego

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Zarządzanie


Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Studia I stopnia - inżynierskie

Automatyka i elektronika praktyczna

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Informatyka

Inżynieria mechaniczno- medyczna - NOWOŚĆ!

Logistyka i spedycja

Rolnictwo


Studia II stopnia

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Geodezja i kartografia

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Zarządzanie


Studia podyplomowe

Animacja kulturalna

Audyt śledczy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edukacja dla bezpieczeństwa

Inspektor Ochrony Danych

Inżynieria zarządzania dla menedżerów

Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Nauczanie informatyki w szkołach

Pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Rytmika w przedszkolu i w szkole podstawowej

Systemy informacji geograficznej

Zarządzanie i nadzór pedagogiczny w placówkach szkolnych i oświatowych

Zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych

Rekrutacja na studia

NASZE STUDIA SĄ BEZPŁATNE

Zasady rekrutacji są proste.

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni będą kandydaci, którzy:

 • dokonali rejestracji w systemie elektronicznym IRK
 • wnieśli opłatę rekrutacyjną
 • złożyli w Punkcie Rekrutacyjnym komplet wymaganych dokumentów

Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z rezygnacją przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.


WYKAZ DOKUMENTÓW I STOPIEŃ

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składają komplet dokumentów zawierający:

 1. Poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości.
 2. Wypełnioną ankietę osobową - formularz rejestracyjny z Internetowej Rejestracji Kandydata.
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszportu) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
 4. Wypełnione oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
 5. Zaświadczenie wydane przez lekarza - specjalistę medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, turystyka i rekreacja.
 6. 3 aktualne, kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary 35x45 mm.
 7. Elektroniczną wersję fotografii przesłaną na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK lub na nośniku elektronicznym w dziale rekrutacyjnym (parametry zdjęcia: format 25x20 mm o rozdzielczości 300 dpi, do 50 kb, podpisane numerem PESEL, w formacie JPG).
 8. Oryginał opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora PWSTE. Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków, na które kandydaci dokonują rejestracji.

W przypadku nieuiszczenia opłaty kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub różną formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają cztery semestry. Studia mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w Polsce lub za granicą.


WYKAZ DOKUMENTÓW II STOPIEŃ

 1. Poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości (wydana przez uprawnioną instytucję, tj. dla osób, które przystępowały do egzaminu maturalnego - przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a dla osób, które przystępowały do egzaminu dojrzałości – przez szkołę średnią).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczona przez Uczelnię.
 3. Kserokopia suplementu do dyplomu – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany – poświadczonego przez Uczelnię.
 4. Zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów (do dwóch miejsc po przecinku).
 5. Wypełniony formularz rejestracyjny z Internetowej Rejestracji Kandydata.
 6. Poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
 7. Wypełnione oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
 8. Trzy aktualne, kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary 35x45 mm.
 9. Elektroniczna wersja fotografii przesłana na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK lub na nośniku elektronicznym w dziale rekrutacyjnym (parametry zdjęcia: format 25x20 mm o rozdzielczości 300 dpi, do 50 kb, podpisane numerem PESEL, w formacie JPG).
 10. Oryginał opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora PWSTE.

W przypadku nieuiszczenia opłaty kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronie www Uczelni.

Działalność studencka

Studenci PWSTE mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w organizacjach studenckich i kołach naukowych, które funkcjonują w ramach różnych kierunków i instytutów.

Uczelniany Samorząd Studencki
Akademicki Związek Sportowy
Duszpasterstwo Akademickie „Gaudium”

W Instytucie Ekonomii i Zarządzania:

a) Studenckie Koło Naukowe „ FOCUS”
b) Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „KAPITAŁ”
c) Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
d) Studenckie Koło Naukowe "Granice"

W Instytucie Humanistycznym:

a) Studenckie Koło Naukowe "Progres"
b) Studenckie Koło Naukowe Kreatywnych Pedagogów
c) Studenckie Koło Naukowe "Polish your English"
d) Chór Akademicki „Appassionato”

W Instytucie Inżynierii Technicznej:

a) Studenckie Koło Naukowe Informatyków
b) Studenckie Koło Naukowe Geodetów „POLIGON”
c) Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Materiałów Budowlanych
d) Studenckie Koło Logistyków Przyszłości

W Instytucie Ochrony Zdrowia:

a) Studenckie Koło Naukowe „PROMOTORZY ZDROWIA”
b) Studenckie Koło Naukowe „VENUS”
c) Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej


Erasmus+ to program skierowany do studentów, którzy chcieliby spróbować swoich sił za granicą. Jeśli jesteś odważny, szukasz możliwości rozwoju, posługujesz się językiem angielskim, a także chcesz spróbować czegoś zupełnie nowego – Erasmus+ jest właśnie dla Ciebie!

Formuła wyjazdów:

 • studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni (miesięczne stypendium 400-500 euro),
 • na praktykę do zagranicznej instytucji (miesięczne stypendium 500-600 euro).
Dlaczego warto?
 • Zdobędziesz doświadczenie, które będzie bezcenne dla Twoich przyszych pracodawców.
 • Opanujesz nowy język.
 • Zaprzyjaźnisz się z ludźmi z wielu różnych zakątków świata.
 • Poznasz kulturę, obyczaje i smaki nowych krajów – niezapomniane wspomnienia z podróży gwarantowane!

Kierunki wyjazdów:

Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Francja, Belgia, Turcja, Litwa, Chorwacja, Łotwa i Włochy.

Skontaktuj się z nami

Punkt rekrutacyjny

Centrum Obsługi Studentów, Budynek J2, pokój nr 9
Kampus PWSTE, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław


tel.: 602 192 863, 16 624 40 93
e-mail: rekrutacja@pwste.edu.pl


www.pwste.edu.pl
www.facebook.com/PWSTEJaroslaw
www.instagram.com/pwstejaroslaw

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja