Szczegółowy opis uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny - TALENT - NAUKA - INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na siedmiu wydziałach:

 • Humanistycznym
 • Filologicznym
 • Pedagogicznym
 • Politologii
 • Geograficzno-Biologicznym
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym
 • Sztuki

Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.


Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe. Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.


Oferta kształcenia

Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2019/2020 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

 1. administracja
 2. architektura informacji
 3. archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 4. art & design
 5. bezpieczeństwo państwa
 6. bezpieczeństwo zdrowotne
 7. bioinformatyka
 8. biologia
 9. design
 10. digital design
 11. edukacja techniczno-informatyczna
 12. ekonomia społeczna
 13. etyka - mediacje i negocjacje
 14. filologia angielska
 15. filologia germańska
 16. filologia hiszpańska
 17. filologia polska
 18. filologia romańska
 19. filologia rosyjska
 20. filologia włoska
 21. filozofia
 22. fizyka
 23. geografia
 24. gospodarka przestrzenna
 25. grafika projektowania i multimedia
 26. grafika
 27. historia
 28. informatyka
 29. inżynieria bezpieczeństwa
 30. kognitywistyka
 31. komunikacja wizualna
 32. kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 33. logopedia
 34. malarstwo
 35. matematyka
 36. ochrona środowiska
 37. odnowa biologiczna
 38. pedagogika
 39. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 40. pedagogika specjalna
 41. politologia
 42. polityka społeczna
 43. praca socjalna
 44. prawo
 45. psychologia
 46. socjologia
 47. stosunki międzynarodowe
 48. studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 49. sztuka i edukacja
 50. sztuka i media
 51. sztuka współczesna
 52. turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 53. turystyka i rekreacja
 54. zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 55. zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 56. zarządzanie w służbach społecznych

Kandydatów napraszamy na stronę https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia

Rekrutacja

Elektroniczna rejestracja na studia


Informacje dla obcokrajowców:

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Oferta - szczegółowe informacje

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
• kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
• doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Oferta naszej Uczelni w dużej mierze skierowana jest do nauczycieli, jednak osoby nie związane z tą formą aktywności zawodowej, również znajdą ciekawe propozycje dające możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni (instytuty, katedry). Jednostki te prowadzą pełną obsługę administracyjną naboru słuchaczy, tzn. przyjmują i weryfikują składane przez kandydatów dokumenty oraz informują o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
dodatkowo - w przypadku ukończenia nienauczycielskich studiów wyższych i starania się o przyjęcie na studia adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym:
• dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kandydaci na studia podyplomowe finansowane z EFS składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• karta zgłoszeniowa
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne

Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady wydziałów. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją danych studiów sprawuje kierownik. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje plan, a przed każdym semestrem - harmonogram zajęć. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest wydawane absolwentom świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za I semestr. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, którego numer słuchacz uzyskuje we właściwym dziekanacie.

Kontakt

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska
tel. informacja: (12) 662 60 14
fax: (12) 637 22 43
www.up.krakow.pl
info@up.krakow.pl


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 60 97, fax 12 662 61 00
studia stacjonarne - tel. 12 662 60 98, pok. 129a
studia niestacjonarne - tel. 12 662 60 99, pok. 129
studia podyplomowe - tel. 12 662 60 98, pok. 129a
studia doktoranckie - tel. 12 662 60 99, pok. 129
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 64 14
st. stacjonarne - tel. 12 662 64 21, 12 662 64 14, p. 31b, 144
studia niestacjonarne - tel. 12 662 64 22, pok. 31c
st. podyplom. - tel. 12 662 64 14, 12 662 64 21, pok. 144, 31b
studia doktoranckie - tel. 12 662 64 21, pok. 31b
e-mail: dzfil@up.krakow.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
studia stacjonarne - tel. 12 662 61 10, pok. 139
studia niestacjonarne - tel. 12 662 61 07, pok. 140
12 662 61 09, pok. 138
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl

WYDZIAŁ POLITOLOGII

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
pok. 139-142
tel. 12 662 7471
tel. 12 662 7470
e-mail: wpl@up.krakow.pl

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 01, 12 662 61 02, 12 662 61 03, pok. 135, 136
e-mail: dz_wgb@up.krakow.pl

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 12, fax 12 635 88 58, pok. 145, 146
e-mail: wydz_mft@up.krakow.pl

WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 41, pok. 179
e-mail: dzws@up.krakow.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego im....

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie zaprasza 15 marca 2018 r. na Dzień Otwarty. Uczelnia zapewnia kształcenie dostosowane do potrzeb…

Zapraszamy na ​Dzień Otwarty Uniwersytetu Ped...

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 marca 2017 r. w…

Film Uniwersytetu Pedagogicznego na Festiwalu...

Po selekcji 64 zgłoszonych obrazów, do pokazów finałowych zakwalifikowało się 27 produkcji, w tym film Wypędzeni. Saybusch Aktion zrealizowany przez…

Małopolska Noc Naukowców 2016 na UP w Krakowi...

30 września odbędzie się Małopolska Noc Naukowców na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zapoznaj się z programem…

Nowe kierunki studiów na UP im. KEN w Krakowi...

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerzył swoją ofertę kształcenia o kolejne kierunki studiów. Znalazły się wśród nich…

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych

13 czerwca 2016 r., w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się jubileuszowa Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Przewodniczącym został…

Rozpoczyna się XVI Festiwal Nauki w Krakowie

W dniach od 19 do 21 maja 2016 roku odbędzie się XVI Festiwal Nauki w Krakowie. Głównym Organizatorem wydarzenia po…

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencj...

20 kwietnia 2016 r. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak został wybrany rektorem elektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w…

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie z...

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który odbędzie się 15 marca 2016…

Psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w...

Uniwersytet Pedagogiczny uruchamia nowy kierunek studiów - psychologię. Studenci będą mieli możliwość wyboru specjalności: psychologia edukacyjna lub psychologia kliniczna.

Zapraszamy na XV Festiwal Nauki w Krakowie

W dniach od 20 do 23 maja 2015 roku, odbędzie się XV Festiwal Nauki w Krakowie, którego głównym organizatorem jest…

Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Pedagogicz...

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ogłasza rekrutację śródroczną na kilka kierunków studiów. Szczegóły poniżej w treści artykułu.

Lokalizacja