Szczegółowy opis uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny - TALENT - NAUKA - INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na siedmiu wydziałach:

 • Humanistycznym
 • Filologicznym
 • Pedagogicznym
 • Politologii
 • Geograficzno-Biologicznym
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym
 • Sztuki

Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.


Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe. Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.


Oferta kształcenia

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oferuje studia kilkudzięsięciu kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.

 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • architektura informacji
 • bezpieczeństwo państwa
 • bioinformatyka
 • biologia
 • Digital Design
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia polska
 • filologia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • logopedia
 • malarstwo
 • matematyka
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo - studia jednolite magisterskie
 • psychologia - studia jednolite magisterskie
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuka i media
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Rekrutacja

Elektroniczna rejestracja na studia

Najczęściej zadawane pytania

Informacje dla obcokrajowców:

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Informator on-line

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
• kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
• doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Oferta naszej Uczelni w dużej mierze skierowana jest do nauczycieli, jednak osoby nie związane z tą formą aktywności zawodowej, również znajdą ciekawe propozycje dające możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni (instytuty, katedry). Jednostki te prowadzą pełną obsługę administracyjną naboru słuchaczy, tzn. przyjmują i weryfikują składane przez kandydatów dokumenty oraz informują o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
dodatkowo - w przypadku ukończenia nienauczycielskich studiów wyższych i starania się o przyjęcie na studia adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym:
• dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kandydaci na studia podyplomowe finansowane z EFS składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• karta zgłoszeniowa
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne

Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady wydziałów. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją danych studiów sprawuje kierownik. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje plan, a przed każdym semestrem - harmonogram zajęć. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest wydawane absolwentom świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za I semestr. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, którego numer słuchacz uzyskuje we właściwym dziekanacie.

Z życia Uczelni

WIRTUALNY SPACER PO OBIEKTACH UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE

Spacer dostępny jest pod adresem:
http://www.up.krakow.pl/galerie/Wirtualny_Spacer/UniwersytetPedagogiczny.html

Film Time-Lapse o Uniwersytecie Pedagogicznym. Zapraszamy do oglądania!

Film dostępny pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=MEDQHpsBKZw&feature=c4-overview&list=UU9bN-WY7ZJCUdeTlcYqRXCKg

Konkurs „Student Miesiąca” i „Student Roku”

W roku akademickim 2017/ 2018 została uruchomiona V edycja konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”. Konkurs ma na celu wyróżnienie Studenta, który posiada niezwykłe pasje i osiągnięcia, jak również ma na celu docenienie oraz gratyfikację za jego zainteresowania, aktywną i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Uniwersytet Pedagogiczny w Naukowym Rankingu Uczelni Akademickich

W Naukowym Rankingu Uczelni Akademickich organizowanym przez tygodnik Polityka, Uniwersytet Pedagogiczny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych! Uczelnia ponownie znalazła się w gronie najlepszych polskich szkół wyższych ze względu na dorobek naukowy. Wśród 86 najlepszych polskich uczelni ze względu na indeks Hirscha zajęła 29-30 miejsce (ex aequo z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie).

Ranking uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny ponownie na I miejscu!

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce!

Ranking Perspektyw

Wyróżnienie dla Uniwersytetu Pedagogicznego w konkursie PRODOK 2015

Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał wyróżnienie dla najbardziej prodoktoranckiej uczelni pedagogicznej w Polsce! Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 19 listopada 2015 r. w Warszawie podczas uroczystej gali finałowej ósmej edycji konkursu na „Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2015”.

Konkurs Prodok

Monopoly Kraków z Uniwersytetem Pedagogicznym

W sobotę 7 listopada 2015 r. miała miejsce premiera krakowskiej edycji gry Monopoly. Na jednym z pól planszy znalazł się nasz Uniwersytet!

Monopoly

Kontakt

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska
tel. informacja: (12) 662 60 14
fax: (12) 637 22 43
www.up.krakow.pl
info@up.krakow.pl


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 60 97, fax 12 662 61 00
studia stacjonarne - tel. 12 662 60 98, pok. 129a
studia niestacjonarne - tel. 12 662 60 99, pok. 129
studia podyplomowe - tel. 12 662 60 98, pok. 129a
studia doktoranckie - tel. 12 662 60 99, pok. 129
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/whum

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 64 14
st. stacjonarne - tel. 12 662 64 21, 12 662 64 14, p. 31b, 144
studia niestacjonarne - tel. 12 662 64 22, pok. 31c
st. podyplom. - tel. 12 662 64 14, 12 662 64 21, pok. 144, 31b
studia doktoranckie - tel. 12 662 64 21, pok. 31b
e-mail: dzfil@up.krakow.pl
www.filologia.up.krakow.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
studia stacjonarne - tel. 12 662 61 10, pok. 139
studia niestacjonarne - tel. 12 662 61 07, pok. 140
12 662 61 09, pok. 138
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
www.wp.up.krakow.pl

WYDZIAŁ POLITOLOGII

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
pok. 139-142
tel. 12 662 7471
tel. 12 662 7470
e-mail: wpl@up.krakow.pl

WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 01, 12 662 61 02, 12 662 61 03, pok. 135, 136
e-mail: dz_wgb@up.krakow.pl
www.wgb.up.krakow.pl

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 12, fax 12 635 88 58, pok. 145, 146
e-mail: wydz_mft@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/wmft

WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekanat: ul. Podchorążych 2, Kraków
tel. 12 662 61 41, pok. 179
e-mail: dzws@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/insztuki

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 19 rekordów.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie zaprasza 15 marca 2018 r. na Dzień Otwarty. Uczelnia zap

...

Zapraszamy na ​Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty, który

Film Uniwersytetu Pedagogicznego na Festiwalu w Gdyni

Po selekcji 64 zgłoszonych obrazów, do pokazów finałowych zakwalifikowało się 27 produkcji, w tym fi

...

Małopolska Noc Naukowców 2016 na UP w Krakowie

30 września odbędzie się Małopolska Noc Naukowców na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacj...

Nowe kierunki studiów na UP im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerzył swoją ofertę kształceni...

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych

13 czerwca 2016 r., w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się jubileuszowa

Rozpoczyna się XVI Festiwal Nauki w Krakowie

W dniach od 19 do 21 maja 2016 roku odbędzie się XVI Festiwal Nauki w Krakowie. Głównym Organizatore...

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016 - 2020 wybrany

20 kwietnia 2016 r. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak został wybrany rektorem elektem Uniwersytetu P...

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowan...

Psychologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny uruchamia nowy kierunek studiów - psychologię. Studenci będą mieli możliwoś...

Zapraszamy na XV Festiwal Nauki w Krakowie

W dniach od 20 do 23 maja 2015 roku, odbędzie się XV Festiwal Nauki w Krakowie, którego głównym orga...

Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ogłasza rekrutację śródroczną na kilka kierunków studiów...

Lokalizacja