Szczegółowy opis uczelni
Uniwersytet Pedagogiczny - TALENT - NAUKA - INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na wydziałach:

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Sztuki

Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.


Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe. Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.


Oferta kształcenia

Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2020/2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Kierunki studiów I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie


ADMINISTRACJA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

ARCHITEKTURA INFORMACJI | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

ART & DESIGN | magisterskie, stacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne (niestacjonarne magisterskie w trybie @t home)

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

BIOINFORMATYKA | studia inżynierskie, stacjonarne

BIOLOGIA | studia licencjackie, magisterskie,stacjonarne i niestacjonarne

CHEMIA | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

DESIGN | studia licencjackie, stacjonarne

DIGITAL DESIGN | studia licencjackie, stacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA | studia inżynierskie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne (magisterskie tylko stacjonarne)

FILOLOGIA HISZPAŃSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA | studia licencjackie, magisterskie,stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

FILOZOFIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

GEOGRAFIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA | studia inżynierskie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA | studia licencjackie, magisterskie stacjonarne

HISTORIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne (niestacjonarne w trybie @t home) @t home

INFORMATYKA | studia inżynierskie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

KOGNITYWISTYKA | studia licencjackie, stacjonarne

KOMUNIKACJA WIZUALNA | studia licencjackie, stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH | studia licencjackie, magisterskie , stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

MALARSTWO | studia licencjackie, stacjonarne

MATEMATYKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

ODNOWA BIOLOGICZNA |magisterskie, niestacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA | studia inżynierskie, stacjonarne

PEDAGOGIKA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA | studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PRAWO | studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PSYCHOLOGIA | studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE | studia magisterskie, stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

SZTUKA I MEDIA | studia licencjackie, stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA |magisterskie, stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home, magisterskie stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE | studia licencjackie, magisterskie, stacjonarne

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH | studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne


Kandydatów napraszamy na stronę https://www.up.krakow.pl/kandydat/studia-i-stopnia

Rekrutacja

Elektroniczna rejestracja na studia


Informacje dla obcokrajowców:

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Oferta - szczegółowe informacje

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
• kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
• doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Oferta naszej Uczelni w dużej mierze skierowana jest do nauczycieli, jednak osoby nie związane z tą formą aktywności zawodowej, również znajdą ciekawe propozycje dające możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie/inżynierskie. Kandydaci przyjmowani są w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni (instytuty, katedry). Jednostki te prowadzą pełną obsługę administracyjną naboru słuchaczy, tzn. przyjmują i weryfikują składane przez kandydatów dokumenty oraz informują o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne,
dodatkowo - w przypadku ukończenia nienauczycielskich studiów wyższych i starania się o przyjęcie na studia adresowane do osób z przygotowaniem pedagogicznym:
• dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kandydaci na studia podyplomowe finansowane z EFS składają następujące dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• karta zgłoszeniowa
• dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopię)
• dwa zdjęcia legitymacyjne

Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalanych przez rady wydziałów. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją danych studiów sprawuje kierownik. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje plan, a przed każdym semestrem - harmonogram zajęć. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest wydawane absolwentom świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za I semestr. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza, którego numer słuchacz uzyskuje we właściwym dziekanacie.

Kontakt

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska
tel. informacja: (12) 662 60 14
fax: (12) 637 22 43

www.up.krakow.pl
info@up.krakow.pl

https://www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny


Biuro Rekrutacji

ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 2 items.
​Artyści wirtualnie - Dni Otwarte na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

​Artyści wirtualnie - Dni Otwarte na Uniwersy...

Od 17 kwietnia do 24 maja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie trwają Dni Otwarte Instytutu…
Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogi...

Już 21 kwietnia br. Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie przenosi tradycyjny Dzień Otwarty do wirtualnej rzeczywistości.Zapraszamy…
Lokalizacja