Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie - Z natURy Najlepsi!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to dogodne warunki dydaktyczne dla studentów, jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to 30 kierunków i 73 specjalności, na których kształci się 8200 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 38 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Uniwersytet Rolniczy od wielu lat współpracuje z licznymi podmiotami gospodarczymi. W 2012 powołany został Konwent Uniwersytetu Rolniczego, skupiający przedstawicieli największych firm w regionie oraz władze dwóch ościennych województw. Na Uczelni działa Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, których celem jest koordynowanie i realizacja badań służących kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju terenów górskich i drobnych gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich w krajach UE.

Na Uniwersytecie realizowanych jest rocznie ponad 100 projektów naukowo-badawczych finansowanych m. in. przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy naukowi Uczelni ścisłe współpracują z licznymi instytucjami naukowymi, firmami i zakładami przemysłowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, organizacjami samorządowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej. Kontakty te umożliwiają między innymi upowszechnianie wyników prowadzonych badań. W ramach umów konsorcjum Uczelnia realizuje projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Co roku organizowanych jest kilkadziesiąt konferencji naukowych w tym międzynarodowych, które stanowią forum do dyskusji i możliwość spotkania naukowców z kraju i zagranicy. Uczelnia współpracuje z 53 Uczelniami z ponad 20 krajów w ramach porozumień dwustronnych w dziedzinie badań naukowych i wymiany akademickiej. Nawiązywaniu kontaktów naukowych sprzyja liczne uczestnictwo kadry naukowej w sympozjach, konferencjach i seminariach na całym świecie. Corocznie na sympozja oraz staże naukowe wyjeżdża ponad 500 osób. Od wielu lat pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie aktywnie uczestniczą w realizacji projektów w ramach Programów UE (Horyzont 2020), projektach norweskich, Centre Europe i w akcjach COST.

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół szeroko pojętych nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, technicznych, weterynaryjnych. Prowadzimy badania w bardzo wielu strategicznych i innowacyjnych dziedzinach, skupiających się wokół sektora Life Science. Zadaniem Uczelni jest kształcenie specjalistów do pracy m.in. w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu.

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD, Klub Akademicki „Arka”, Klub „Buda”.

Uczelnia bardzo aktywnie włącza się w życie Krakowa organizując bądź współorganizując szereg imprez o charakterze popularno-naukowym takich jak: Małopolska Giełda Agroturystyczna, Festiwal Nauki w Krakowie, Małopolska Noc Naukowców, Ogólnopolskie Dni Owada, Święto Ogrodów, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. Uczelnia wspiera Uniwersytet Dzieci oraz prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Uniwersytet Rolniczy bierze udział w wielu innowacyjnych projektach m.in:

 • „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
 • „Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie” (Nagroda EKO.LIDER Małopolski 2014)
 • „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”
 • „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Osiągnięcia naukowe naszych pracowników i studentów są doceniane w kraju i za granicą. W 2013 roku 2 patenty międzynarodowe, których współautorem jest jeden z naszych pracowników zdobyły 2 medale na 62 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Specjalny Certyfikat na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CROATIA INOVA 2013 ZAGRZEB – CHORWACJA. Ponadto na wystawie BRUSSELS INNOVA przyznano srebrny medal za opracowanie koncepcji akumulatora ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych.

W 2013 i 2014 roku nasi doktoranci byli laureatami w konkursie Małopolski Inkubator Pomysłowości.

W 2014 roku zespół naukowców otrzymał Nagrodę MNiSW za zespołowe osiągnięcia dydaktyczne w tym podręcznik akademicki „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”. Doceniono wkład naszego pracownika Wydziału Leśnego w badania dla zrównoważonego użytkowania gruntów. Został wyróżniony nagrodą CULTURA-Prize Georg-August-Universität Göttingen. W 2015 roku 3 pracowników Uniwersytetu zakwalifikowało się na staże w renomowanych światowych Uczelniach w ramach programu MNiSW - TOP 500 Innowators. Aktualnie 5 wynalazków powstałych na Uniwersytecie Rolniczym walczy w konkursie Eureka! DGP. Zgłoszone wynalazki związane są z branżami: biotechnologiczną, geologiczną, sadownictwem i kosmetyczną.


Oferta Kształcenia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 • Agriculture (studia w języku angielskim)
 • Environmental Protectionn (studia w języku angielskim)
 • International Master Double Degree Program in Business Economics (studia w języku angielskim)
 • Rolnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Biogospodarka
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Wydział Leśny:

 • Leśnictwo
 • Forestry (studia w języku angielskim)

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biologia stosowana
 • Zootechnika

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 • Inżynieria Środowiska
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna
 • Geodezja i Kartografia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Architektura Krajobrazu

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • Biotechnologia
 • Ogrodnictwo
 • Sztuka Ogrodowa
 • Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
 • International master of horticultural science (studia w języku angielskim)
 • Environmental and plant biotechnology (studia w języku angielskim)
 • Winogrodnictwo i Enologia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki:

 • Renewable Energy Sources and Waste Management (studia w języku angielskim)
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • Transport i logistyka

Wydział Technologii Żywności:

 • Browarnictwo i słodownictwo
 • Food Technology and Human Nutrition (studia w języku angielskim)
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Dietetyka
 • Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR:

 • Weterynaria
Studia podyplomowe

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY:

 • Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych
 • Studium wiedzy o UE „Agro-Unia”
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
 • Nowe biotechnologie rolnicze
 • Kwarantanna
 • Doradztwo z ochrony roślin
 • Integrowana produkcja rolnicza
 • Rolnictwo
 • Technologie w ochronie środowiska
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i

certyfikacja

 • Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin
 • Postępy w naukach o środowisku
 • Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • Utrzymanie terenów Zieleni

WYDZIAŁ LEŚNY:

 • Użytkowanie Lasu i Transport Leśny
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
 • Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
 • Hydrologia i inżynieria leśna
 • Studium podyplomowe genetyki i selekcji drzew leśnych
 • Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna
 • Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych

WYDZIAŁ HODOWLI i BIOLOGII ZWIERZĄT:

 • Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
 • Rybactwo i ochrona środowiska wodnego

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI:

 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII i OGRODNICTWA:

 • Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
 • Florystyka
 • Terapia ogrodnicza
 • Pszczelarstwo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI i ENERGETYKI:

 • Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
 • Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
 • Systemy jakości biopaliw
 • Technologie energetycznego wykorzystania roślin

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI:

 • Żywienie Człowieka i Dietetyka
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
 • Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
 • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
 • Dyplomowany enolog – Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Życie studenckie

CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ

Klub Akademicki „ARKA”

Osoby zainteresowane światem kultury studenckiej poprzez swoje działania urzeczywistniają przedsięwzięcia kulturalne na wysokim poziomie, które są w dużej mierze realizowane przez samych studentów, a także pracowników Uniwersytetu Rolniczego. Studenci spotykają się w „ARCE”, aby rozwijać swoje zainteresowania i w doskonałej atmosferze spędzić wolny czas z przyjaciółmi oraz znajomymi.

„ARKA” jest klubem niekomercyjnym. Poniżej przedstawiamy wydarzenia cykliczne:

• Międzywydziałowy Turniej Artystyczny

najważniejsze przedsięwzięcie artystyczne, w którym biorą udział studenci ze wszystkich wydziałów. Nieprzerwanie od 2005 r. na scenie „ARKI” prezentowane są umiejętności sceniczne i artystyczne studentów w walce przechodni puchar Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich.

• Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA

jedyny niekomercyjny przegląd kabaretowy skierowany o studentów wszystkich Uczelni. Od początku swego istnienia zyskał miano najbardziej prestiżowego konkursu kabaretowego w swojej kategorii. Przegląd promuje sztukę kabaretową oraz rozpowszechnia kulturę wśród społeczności akademickiej z całej Polski. Amatorskie grupy reprezentujące poszczególne uczelnie walczą o miano najlepszych oraz prestiż wśród braci studenckiej.

• Przegląd Arka

inicjatywa promująca amatorskie grupy artystyczne. Podczas Przeglądu Arki można zobaczyć grupy taneczne, kabarety, zespoły muzyczne, które jeszcze nie zdążyły wybić się na ogólnopolskiej scenie.

• Spotkania Podróżnicze

cykl spotkań, podczas których postaramy się przybliżyć, kulturę, sztukę i charakterystyczne cechy różnych miejsc na świecie. O swych podróżach opowiedzą podróżnicy, którzy tam byli, doświadczyli czegoś niezwykłego.

• Wieczory Folkowe

muzyka, śpiew, taniec – to nowa ciekawa forma podróży w odległe zakątki świata. Na takie wieczory zapraszane są grupy artystyczne, które kultywują folklor właściwy dla danego regionu na świecie.

• Wyjazdy edukacyjno-kulturowe

Transylwania, Rzym, Paryż, Wilno, Praga, Lwów – to kierunki już dobrze znane studentom, którzy przeżyli na wspomnianych wyjazdach nie jedną wspaniałą przygodę. Podróże swą formą przyciągają liczną grupę podróżników-studentów.

• „Muzycznych nocy w Arce”

staramy się prezentować działalność różnych grup muzycznych działających na terenie Krakowa oraz całego kraju.

• Show Time Karaoke

„każdy śpiewać może...” – właśnie tak społeczność akademicka świętuje środek tygodnia nabierając pozytywnej energii na kolejne dni. W tym dniu akceptujemy każdy TALENT!

• Działalność charytatywna i społeczna

popularyzacja idei wolontariatu. Najważniejsze projekty: Koncerty Charytatywne, Dzień Dziecka oraz Akcje Krwiodawstwa tzw. Wampiriady.

• Filmy nieme z muzyką na żywo

to swoista podróż w czasie do początków kinematografii. Nieme filmy, muzyka na żywo to coś, co zadowoli najbardziej wybrednego widza.

Klub „BUDA”

miejsce integracyjne studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. To magiczne miejsce, którego historia rozpoczęła się w 1959 r., gdy w podziemiach akademika powstał niewielki klub. To tu działał legendarny Kabaret Pod Budą, a swoje pierwsze kroki na scenie stawiał m.in. Bohdan Smoleń. Z grupy muzycznej kabaretu powstał działający do dziś sławny zespół „Pod Budą” Andrzeja Siko-rowskiego i Anny Treter. W klubie odbywają się niekomercyjne imprezy organizowane przez studentów dla studentów i absolwentów.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”

Zespół działa od 2001 r. Zespół zrzesza uzdolnionych muzycznie studentów Wydziału Leśnego, którzy pod okiem wykwalifikowanego muzyka zajmują się doskonaleniem swoich uzdolnień oraz kultywowaniem tradycji łowieckich, w tym grą sygnałów i muzyki myśliwskiej.

Studencki Zespół Góralski „SKALNI”

działający w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstał w 1952 r. i skupia młodzież z Podhala i okolic studiującą w wyższych uczelniach krakowskich. Zespół przedstawia folklor Podhala w formie tradycyjnej. Muzyka, tańce i śpiewy wyrastają z wielopokoleniowej tradycji mieszkańców Podhala i stanowią odrębną i oryginalną kulturowo część dziedzictwa Karpat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej – dwa razy tygodniu.

Chór Uniwersytetu Rolniczego

Chór składa się z osób mających mniej lub więcej doświadczenia muzycznego. W jego skład wchodzą wykładowcy, absolwenci, studenci, przyjaciele Uczelni. Chór tworzy oprawę muzyczną uczelnianych uroczystości, bierze udział w koncertach i konkursach krajowych jak i międzynarodowych, w których odnosi liczne sukcesy.

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

zrzesza ok. 300 członków, którzy uprawiają sport w sekcjach: siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, tenis sto-łowy kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, pływanie, kulturystyka, narciarstwo alpejskie i snowboard, cheerleaders, wioślarstwo (Smocza łódź). Sekcje sportowe reprezentują UR w rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski i Akademickich Mistrzostw Polski.

KOŁA NAUKOWE

Na Uczelni działa ponad 70 kół naukowych. Studenci w ramach działalności w kołach organizują obozy naukowe w kraju i zagranicą oraz prezentują swoje osiągnięcia w ramach Sesji Kół Naukowych.

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Działa na rzecz studentów i w ich imieniu niezależnie od władz Uczelni, wszystkich organizacji społecznych, politycznych i zawodowych oraz administracji. URSS bierze udział w przyznawaniu stypendiów dla studentów, ustanawianiu godzin rektorskich, organizowaniu szkoleń, warsztatów, wyjazdów integracyjnych i imprezy tematyczne. Ważnym zadaniem, które spoczywa na barkach Samorządu, jest uczestnictwo w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu Rolniczego, w tym Senatu UR. Możemy się szczycić organizacją m.in.: Obozu adaptacyjnego dla studentów I roku – „Adapciak UR”,eventów squash-owych bilardowych, szkoleń i warsztatów współorganizowanych z Centrum Kultury Studenckiej, otrzęsin I roku – „Bal Beana”, kursów tańca współorganizowanych z Centrum Kultury Studenckiej, Dni Otwartych Uniwersytetu Rolniczego, akcji charytatywnych, festiwalu kultury studenckiej – „Juwenalia”, wyjazdów szkoleniowych i zagranicznych współorganizowanych z Centrum Kultury Studenckiej, imprez tematycznych, oraz wakacyjnego bezpłatnego Biura Kwater. Jesteśmy członkiem porozumienia Samorządu Studentów Uczelni Krakowskich, prężnie współdziałamy integrując uczelnie rolnicze w Porozumieniu Samorządu Studentów Uczelni Rolniczych, a przede wszystkim jesteśmy czynnymi przedstawicielami w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Skontaktuj się z nami
Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Życie studenckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Życie studenckie na Uniwersytecie Rolniczym w...

Nie samą nauką żyje student - to wie każdy nawet najbardziej sumienny żak. Czym więc…
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym...

Osoby zainteresowanie poszerzeniem swoich kwalifikacji, zwiększeniem kompetencji, a tym samym podniesieniem konkurencyjności na rynku pracy…
Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja zajmuje ważne miejsce na mapie edukacyjnej nie tylko Krakowa, ale…
Unikatowe studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Unikatowe studia na Uniwersytecie Rolniczym w...

W bogatej ofercie kierunków i specjalności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie…
Lokalizacja