Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
(+12) 662 48 60, 662 48 62
recstud@urk.edu.pl
rekrutacja.urk.edu.pl
7.90
-0.25%
398
głosów

Z natURy Najlepsi!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to dogodne warunki dydaktyczne dla studentów, jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to 30 kierunków i 73 specjalności, na których kształci się 8200 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 38 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Uniwersytet Rolniczy od wielu lat współpracuje z licznymi podmiotami gospodarczymi. W 2012 powołany został Konwent Uniwersytetu Rolniczego, skupiający przedstawicieli największych firm w regionie oraz władze dwóch ościennych województw. Na Uczelni działa Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich oraz Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, których celem jest koordynowanie i realizacja badań służących kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju terenów górskich i drobnych gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich w krajach UE.

Na Uniwersytecie realizowanych jest rocznie ponad 100 projektów naukowo-badawczych finansowanych m. in. przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy naukowi Uczelni ścisłe współpracują z licznymi instytucjami naukowymi, firmami i zakładami przemysłowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, organizacjami samorządowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej. Kontakty te umożliwiają między innymi upowszechnianie wyników prowadzonych badań. W ramach umów konsorcjum Uczelnia realizuje projekty rozwojowe Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Co roku organizowanych jest kilkadziesiąt konferencji naukowych w tym międzynarodowych, które stanowią forum do dyskusji i możliwość spotkania naukowców z kraju i zagranicy. Uczelnia współpracuje z 53 Uczelniami z ponad 20 krajów w ramach porozumień dwustronnych w dziedzinie badań naukowych i wymiany akademickiej. Nawiązywaniu kontaktów naukowych sprzyja liczne uczestnictwo kadry naukowej w sympozjach, konferencjach i seminariach na całym świecie. Corocznie na sympozja oraz staże naukowe wyjeżdża ponad 500 osób. Od wielu lat pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie aktywnie uczestniczą w realizacji projektów w ramach Programów UE (Horyzont 2020), projektach norweskich, Centre Europe i w akcjach COST.

Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół szeroko pojętych nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, technicznych, weterynaryjnych. Prowadzimy badania w bardzo wielu strategicznych i innowacyjnych dziedzinach, skupiających się wokół sektora Life Science. Zadaniem Uczelni jest kształcenie specjalistów do pracy m.in. w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, leśnej, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz ekonomiki czy marketingu.

Przy Uniwersytecie Rolniczym działa Centrum Kultury Studenckiej. Centrum prowadzi działalność kulturalną artystyczną i oświatową na rzecz studentów i pracowników Uczelni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwersytetu Rolniczego, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD, Klub Akademicki „Arka”, Klub „Buda”.

Uczelnia bardzo aktywnie włącza się w życie Krakowa organizując bądź współorganizując szereg imprez o charakterze popularno-naukowym takich jak: Małopolska Giełda Agroturystyczna, Festiwal Nauki w Krakowie, Małopolska Noc Naukowców, Ogólnopolskie Dni Owada, Święto Ogrodów, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”. Uczelnia wspiera Uniwersytet Dzieci oraz prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Uniwersytet Rolniczy bierze udział w wielu innowacyjnych projektach m.in:

 • „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”
 • „Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie” (Nagroda EKO.LIDER Małopolski 2014)
 • „Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych”
 • „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Osiągnięcia naukowe naszych pracowników i studentów są doceniane w kraju i za granicą. W 2013 roku 2 patenty międzynarodowe, których współautorem jest jeden z naszych pracowników zdobyły 2 medale na 62 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA oraz Specjalny Certyfikat na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CROATIA INOVA 2013 ZAGRZEB – CHORWACJA. Ponadto na wystawie BRUSSELS INNOVA przyznano srebrny medal za opracowanie koncepcji akumulatora ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych.

W 2013 i 2014 roku nasi doktoranci byli laureatami w konkursie Małopolski Inkubator Pomysłowości.

W 2014 roku zespół naukowców otrzymał Nagrodę MNiSW za zespołowe osiągnięcia dydaktyczne w tym podręcznik akademicki „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”. Doceniono wkład naszego pracownika Wydziału Leśnego w badania dla zrównoważonego użytkowania gruntów. Został wyróżniony nagrodą CULTURA-Prize Georg-August-Universität Göttingen. W 2015 roku 3 pracowników Uniwersytetu zakwalifikowało się na staże w renomowanych światowych Uczelniach w ramach programu MNiSW - TOP 500 Innowators. Aktualnie 5 wynalazków powstałych na Uniwersytecie Rolniczym walczy w konkursie Eureka! DGP. Zgłoszone wynalazki związane są z branżami: biotechnologiczną, geologiczną, sadownictwem i kosmetyczną.


Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu