Szczegółowy opis uczelni

Poznaj WSPiA

Studia z przyszłością w WSPiA w Rzeszowie

Link do wirtualnego informatora http://wspia.eu/dla-kandydata/wirtualne-informatory/informator

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (I stopień oraz jednolite studia magisterskie).

Studia w WSPiA w Rzeszowie prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

Kolegium Prawa WSPiA:

Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku „prawo” będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta „prawa”, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

KOLEGIUM PRAWA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. W 2014 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w corocznym, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zestawieniu uczelni, których absolwenci zdali egzamin na wybraną aplikację. WSPiA znalazła się na najwyższym miejscu wśród uczelni, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 300 zdających. Zestawienie obejmowało zdawalność egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.

Tegoroczny wynik pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju – pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Atutem Kolegium Prawa WSPiA jest kadra naukowo- -dydaktyczna. Tworzyliśmy ją z myślą o zapewnianiu Ci wysokiego poziomu kształcenia. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie. Spotkasz się tu m.in. z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem – b. prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. rzecznikiem praw obywatelskich; prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim – b. ministrem sprawiedliwości; prof. dr. hab. Czesławem P. Kłakiem prof. dr. hab. Adamem Tarachą, (prawo karne, konstytucyjne podstawy prawa karnego, postępowanie karne, kryminologia i kryminalistyka, prawo dowodowe); prof. dr. hab. Zdzisławem Gawlikiem – sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym; prof. dr. hab. Zygmuntem Niewiadomskim.

Uczelnia prowadzi także rekrutację na kolejną edycję Seminariów Doktoranckich w zakresie nauk prawnych.

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Dominik Tracz (komendant główny Straży Granicznej); gen. Leszek Elas (b. komendant główny Straży Granicznej); płk Andrzej Leńczuk (dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie); gen. Józef Jedynak (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji); dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji); dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra Spraw Wewnętrznych oraz b. wicedyrektor w MSW), mgr Anita Fraj-Milczarska (pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. antykorupcji), płk Paweł Sieńkowski (b. wiceszef Agencji Wywiadu); st. bryg. Stanisław Sulenta (b. doradca komendanta głównego PSP, obecnie prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie), mgr Jacek Sobolewski (b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (szef Centrum Operacyjno-Analitycznego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa). Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Kolegium Administracji Zarządzania i Biznesu:

Zaprasza na studia na kierunku Administracja//Zarządzanie I i II stopnia

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania – administracja//zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu.

Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z dwunastu specjalności m.in. administrację publiczną, administrację wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z pięciu specjalności: zarządzanie turystyką, zarządzanie w biznesie, finanse i rachunkowość, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

Najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu, trzecia w Polsce

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z „VIII Rankingu Wydziałów Prawa” opublikowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).

Specjalistyczne laboratoria

WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu

Kierunki studiów i specjalności

Kolegium Prawa

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kolegium Administracji Zarządzania i Biznesu

Administracja // Zarządzanie - I rok, wspólny dla obu kierunków, pod koniec I roku wybierasz kierunek studiów oraz specjalność.

Na kierunku ADMINISTRACJA, studia pierwszego stopnia (3-letnie), studia drugiego stopnia (2-letnie), stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności:

 • ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 • ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ADMINISTROWANIE FIRMĄ
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - SPEDYCJĄ – LOGISTYKĄ
 • E–ADMINISTRACJA*

* Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach pierwszego stopnia.

** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach drugiego stopnia.

Na kierunku ZARZĄDZANIE, studiach I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne do wyboru masz następujące specjalności:

 • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
 • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

Coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał w przyszłości pracownik – absolwent szkoły wyższej wykształcony uniwersalnie i wszechstronnie. Takie wykształcenie – w porównaniu z wykształceniem technicznym, jak i np. socjologicznym, politologicznym, pedagogicznym, historycznym itp. daje bowiem dużo większe szanse zarówno na podjęcie pierwszej pracy po studiach, jak i zmiany zatrudnienia. Uniwersalność i wszechstronność otwierać będzie drzwi do niemal każdego zakładu pracy, bo w większości wydziałów, działów, jednostek itp. w tych zakładach, właśnie takie wykształcenie będzie przydatne i użyteczne.

W ramach nowatorskich sposobów studiowania proponujemy Ci całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną „nowy kierunek studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jest bowiem na I rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu, które prowadzi właśnie „administrację” i „zarządzanie”, a decyzję o studiowaniu wybranego kierunku i specjalności podejmujesz pod koniec I roku studiów. Pierwszy rok studiów będzie miał charakter ogólny i z jednej strony da Ci podstawy wiedzy niezbędnej do dalszej nauki, z drugiej zaś przygotuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów od II roku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są bowiem do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych.

Absolwent „administracji” lub „zarządzana” – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Właśnie uniwersalność i wszechstronność tych kierunków sprawi, że absolwent wyposażony także w dużą wiedzę praktyczną będzie miał lepszą pozycję na rynku pracy.

Należy podkreślić, że „nowy” magister i licencjat „administracji” lub „zarządzania” w WSPiA będzie mógł wzbogacić i obudować swoje wykształcenie i kwalifikacje wybraniem określonej specjalności. Nowy kierunek studiowania w WSPiA to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) możesz wybrać specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalizacyjna będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według indywidualnego toku studiów. Ten tok jest całkowicie nową ofertą edukacyjną WSPiA. Co więcej, jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować swoją własną, której nie ma na liście. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

Co więcej! Ważnym elementem nowego oblicza „administracji” i „zarządzania” będzie możliwość wzbogacenia w czasie studiów swojego CV dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami. W wielu przypadkach mogą one okazać się bardzo przydatne jako uzupełnienie uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia. Zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji oferujemy w ramach dodatkowych zajęć, składających się na tzw. system bonu edukacji dodatkowej – BED. Zajęcia te są bezpłatne. Możesz mnożyć kompetencję poprzez wybranie kilku specjalności.

Proponujemy więc Państwu studia atrakcyjne i użyteczne.

Atrakcyjne, ponieważ zdobywają Państwo prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną.

Użyteczne, ponieważ profil wykształcenia spowoduje, że jako absolwenci naszej Uczelni będą Państwo przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Krótko mówiąc, będą Państwo menedżerami administracji, zarządzania i gospodarki.

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

W ramach kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" prowadzone są studia I i II stopnia w następujących specjalnościach:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - NOWOŚĆ
 • SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 • KRYMINALISTYKA I KRYMINOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA, jako jedyne na Podkarpaciu, oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Studia te pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratorium kryminalistycznym, pracowniach komputerowych oraz dwóch specjalistycznie wyposażonych halach sportowych.

W ramach programu nauczania będziesz odbywać praktyki i staże zawodowe w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będziesz miał szansę podjąć pracę, m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, BOR, ABW, CBA, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki temu, będąc absolwentem WSPiA, po przyjęciu do służby w Policji będziesz mógł odbyć krótsze szkolenie podstawowe.

Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego będziesz korzystać z Bonu Edukacji Dodatkowej – BED, w ramach którego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursach: pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, technik detektywistycznych. Realizując swoje pasje i zainteresowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kolegium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Co więcej, zajęcia w ramach studiów prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i praktyków: byłych i obecnych wysokich rangą funkcjonariuszy służb mundurowych.

Do dyspozycji studentów Kolegium jest budynek „Collegium Securitatis”. Jego wyposażenie obejmuje m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, pełnowymiarową halę sportową, dwie sale do uprawiania sportów walki, laboratoria komputerowe oraz najnowocześniejszą na Podkarpaciu strzelnicę elektroniczną. Warto rozpocząć studia u nas, bo masz zapewnioną możliwość studiowania na II stopniu. Co więcej, objęty jesteś programem lojalnościowym (kończąc studia I stopnia w WSPiA otrzymujesz 15% zniżki w opłacie za studia II stopnia).

Należy także podkreślić iż studia z zakresu „bezpieczeństwa wewnętrznego” WSPiA uruchomiła już 18 lat temu i była wówczas jedną z nielicznych uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) prowadzących te studia, a na pewno była jedyną Uczelnią w Polsce południowo – wschodniej. W związku z tym jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów WSPiA pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.

A zatem w przeciwieństwie do zdecydowanej większości Uczelni, w których pojawił się, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”, WSPiA oferuje: bogaty dorobek w kształceniu a także w organizowaniu praktyk zawodowych; własną, kompletowaną od lat doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę materialną tworzoną specjalnie dla „bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz specjalistyczny księgozbiór.

Kierunek PRAWO - studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne i niestacjonarne.

JEDNA Z NAJLEPSZYCH PRAWNICZYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE!

Możesz wybrać dwie ścieżki:

 • ŚCIEŻKA APLIKACYJNA

Takie studia przygotują Cię do zdawania na:

 • Aplikację sędziowską
 • Aplikację prokuratorską
 • Aplikację adwokacką
 • Aplikację notarialną
 • Aplikację radcowską
 • Aplikację komorniczą
 • ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
 • Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu kryminalistyka I KRYMINOLOGIA
 • Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu Prawo Europejskie
 • Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu Prawo w Biznesie

Kształcenie ma na celu przygotowanie studenta do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania na stanowiskach związanych z wykrywaniem przestępstw oraz czynnościami podejmowanymi na miejscu zdarzenia (technika kryminalistyczna).

W jego ramach przewidziano zajęcia praktyczne w oparciu o sprzęt Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA, które prowadzone będą przez biegłych z zakresu poszczególnych działów kryminalistyki.

Student otrzyma wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji kryminalistycznej oraz oceny poszczególnych śladów i dowodów, co umożliwi mu także profesjonalne wykonywanie zawodów prawniczych (np. adwokata, sędziego, prokuratora), zostanie bowiem przygotowany do samodzielnego analizowania stanów faktycznych, zabezpieczania i utrwalania śladów, a także oceny dowodów.

Student wybiera ścieżkę o profili kryminalistyka po II roku studiów.

Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu cyberprzestęczość

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta na kierunku prawo do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni. Z jednej strony student uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w cyberprzestrzeni (np. prawo telekomunikacyjne, prawo internetowe), a drugiej zaś umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, a także z zakresu informatyki śledczej.

W ten sposób będzie przygotowany np. do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania, jak również w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

Student wybiera ścieżkę po II roku studiów.

Po takich studiach będziesz miał różne możliwości pracy m.in. w:

 • Policji
 • Służbie Celnej
 • Straży Granicznej
 • Służbie Więziennej
 • Administracji publicznej (m.in. w: Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miejskich, Urzędach Gminnych)
 • obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • a także prowadzenia własnej działalności w zakresie obsługi prawnej

Priorytetem realizacji kształcenia w Kolegium Prawa jest zapewnienie Ci przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa. Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić Twoje indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji. Oferujemy Ci dodatkowe formy kształcenia, m.in. w ramach Specjalistycznego Studium Kryminalistyki oraz Specjalistycznego Studium Mediacji i Rozwiązywania Sporów. W trakcie studiów możesz brać udział w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy(m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybitniejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ.
Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie a ćwiczenia doktorzy.

To nas wyróżnia

UCZELNIA AKADEMICKA

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!

WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej – co więcej, jedną z 19 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!

Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego

WSPiA od 2009 r. realizuje nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla studentów kierunków: „administracja//zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców, od października 2013 r. kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:

• ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;

• ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;

• ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;

• ścieżka czwarta – staże zawodowe;

• ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji,

magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”. Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z „VIII Rankingu Wydziałów Prawa” opublikowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce).

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów „prawa” w WSPiA

W 2014 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w corocznym, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zestawieniu uczelni, których absolwenci zdali egzamin na wybraną aplikację. WSPiA znalazła się na najwyższym miejscu wśród uczelni, z których do egzaminów przystąpiło poniżej 300 zdających. Zestawienie obejmowało zdawalność egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.

Nas wybierają

Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 6000 studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. Pod względem liczby studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia znaleźliśmy się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni akademickich w Polsce według rzetelnego, opartego na danych GUS raportu miesięcznika „Perspektywy” – „Niepubliczne Uczelnie Akademickie w Polsce 2014”. Uwzględniając liczbę studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych, było to 3. miejsce, zaś w przypadku ogólnej liczby studentów na studiach niestacjonarnych – 4. miejsce. Świadczy to o dużym i niesłabnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.

Pozytywne oceny PKA

Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski.

Zapewniają oni studentom wysoki poziomkształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 230 profesorów, doktorów,asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadzamy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów:

 1. jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. W ramach tego toku studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego;
 2. jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci oferty specjalności będziesz mógł zaproponować inną specjalność. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego studiowania, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

Własna baza dydaktyczno-socjalna – ok. 24 tys. m2.

Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 18 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki – 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m2) oraz w siedzibie Uczelni w Przemyślu (3 tys. m2).

Uczelnia społeczna

WSPiA jest jedną z niewielu uczelni niepublicznych o charakterze społecznym. Jej założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że WSPiA wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznacza na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA !

ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiamii opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnieniaWSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjneświadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne,obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:

 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).
 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA nie wcześniej niż w roku akademickim 2009/2010 otrzymują 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!

Na tym nie koniec !

W opłacie za studia otrzymujesz także:

1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI

2. JĘZYKI OBCE

3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ

4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku „prawo”)

5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)

6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA

7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

8. PROGRAMY ZAGRANICZNE

9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA

10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH

11. EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

12. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA

13. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie u wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. Uczelnia oferuje studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone będą certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to absolwentom WSPiA na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach). Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, WSPiA oferuje studentom specjalistyczne kursy np.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te oferowane są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED.

Ścieżkę aplikacyjną – przygotowuje do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze

To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Prowadzone będą one na IV i V roku studiów. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

Języki obce

– Od roku akademickiego 2013/14 w WSPiA sam decydujesz o długości oraz różnorodności zajęć z języka obcego. Jeśli ukończyłeś obowiązkowy lektorat, możesz kontynuować naukę języka w formie fakultatywnej. Możesz wybrać jeden z czterech języków: francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA

Jak to wygląda w praktyce?

Będąc studentką studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczyłam się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo miałam możliwość kontynuowania nauki tego języka obcego przez 210 godzin (nieobowiązkowo). Chciałam jednak nauczyć się jeszcze jednego języka obcego. Uczelnia dała mi także taką możliwość. Nieobowiązkowo mogłam chodzić na dodatkowe zajęcia, które trwały 60 godzin. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wszystko to w ramach jednej opłaty za studia – czyli bez ponoszenia dodatkowych kosztów! – mówi Justyna Kabala, studentka studiów II stopnia.

Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. W trakcie studiów masz możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów (City&Guilds, TOLES), których certyfikaty są powszechnie honorowane.

Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej!

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach zajęć z przedmiotu „informatyka” studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie. Egzaminy przeprowadzane są w Przemyślu i Rzeszowie.

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie

Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia

Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych

Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne podręczniki

W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Profilaktyka medyczna

Dbając o zdrowie studentów, Uczelnia organizuje profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny

Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

Bezpłatny nieograniczony dostęp do Internetu

Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz w patio budynku „Collegium Administrativum”, gdzie zlokalizowany jest punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografi i Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

Programy zagraniczne

Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

Wykłady w językach obcych

Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

Program lojalnościowy (15 – 30 – 50)

Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.

Otrzymujesz:

• zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,

• 15% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),

• 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów

studiów I i II stopnia na WSPiA),

• 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,

• 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Po ukończeniu studiów absolwent WSPiA ma prawo do korzystania:

z pomocy uczelnianego Biura Karier, czytelni, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej

W 2011 roku został uruchomiony wieloletni program „Dyplom WSPiA przepustką do biznesu”. Obejmuje on praktyki oraz płatne staże zawodowe – 4400 zł za 24 dni stażu (2 dni w tygodniu po 8 godz. przez 12 tygodni) dla studentów kierunku „administracja”. Program ten finansowany jest ze środków UE.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa

Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!

Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2014 roku WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 8 mln 325,6 tys. zł. Systemem stypendialnym jest objętawiększość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni

Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

Nagrody dla najlepszych absolwentów

WSPiA nagradza absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim

WSPiA jest właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3700 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 240 do 300 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, 360 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe

W restauracji uczelnianej „W ogrodach” studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

Strzelnica elektroniczna

Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce

Klinika Prawa i Klinika Administracji

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Uczelnia przyjazna studentom

Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

Porozumienie z Komendą Główną Policji

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci wszystkich kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię, przyjęci do służby, mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących, m.in.: prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka

Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

„Niezbędnik studenta WSPiA”

Reformujemy system egzaminowania studentów i „Niezbędnik” studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” w WSPiA.
Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach i trwa do 30 września.

Pierwsza tura kończy się 8 sierpnia. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja.

KIERUNKI: „ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE”, „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „administracja//zarządzanie” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

KIERUNEK „PRAWO”

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

„NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

„STARA MATURA” – oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen:

W pięciopunktowej skali ocen:

ocena celująca

100 pkt

-

-

ocena bardzo dobra

83 pkt

ocena bardzo dobra

100 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dostateczna

48 pkt

ocena dostateczna

30 pkt

ocena dopuszcząjąca

30 pkt

-

-

Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:

1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej” – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;

2) finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;

3) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – na kierunek „administracja” studia pierwszego stopnia stacjonarne;

4) kandydaci z Maturą Międzynarodową – na kierunki: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”;

5) cudzoziemcy – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” studia stacjonarne i niestacjonarne;

6) obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą – na kierunki: „prawo” – studia niestacjonarne, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” – studia stacjonarne i niestacjonarne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunki: „administracja’’, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz na studia niestacjonarne – kierunek ,,prawo” – mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie www Uczelni.

Studia podyplomowe

Audyt wewnętrzny

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty przekraczające 40 000 zł.

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Administracja publiczna

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rachunkowość, finanse i system podatkowy

Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie.

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych.

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 33 rekordów.

Absolwenci WSPiA odebrali dyplomy ukończenia studiów

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku „Administracja” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jedn

...

​Blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki

Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych w Ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Lo

...

​Awans WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w najnowszy

...

​W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła się rekrutacja na studia

Nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy – „EDR-SBS”, nowe m.in. anglojęzyczne specjalności,

...

​Tak działają służby mundurowe na Podkarpaciu, czyli Święto Bezpieczeństwa w WSPiA

Ponad 2 tys. uczniów, studentów i mieszkańców Rzeszowa wzięło udział w zorganizowanym w środę 17 maj

...

​W WSPiA rusza „Laboratorium Młodego Naukowca”

Inauguracja „Laboratorium Młodego Naukowca” odbędzie się we wtorek 14 marca 2017 r. w Budynku „Colle

...

Trwa rekrutacja uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

Udział w Olimpiadzie od kilku lat ułatwia jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postęp

...

WSPiA kolejny raz na podium w ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa

Wydział Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to najlepszy na Podkarpaciu i trzeci...

WSPiA rozpoczyna tegoroczną rekrutację

1 czerwca 2016 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na studia...

Rzeszów wita nową szkołę wyższą

WSPiA postanowiła przenieść siedzibę z Przemyśla do Rzeszowa i na bazie Zamiejscowego Wydziału utwor...

Finał siódmej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

W najbliższą środę 6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbędzie się siódmy już...

WSPiA zaprasza na III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa

Impreza organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji odbędzie się w najbliższy czwartek 10...

Lokalizacja