WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e49954c6c57.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e498bf85a2b.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e498fed291a.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e498f1246df.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e498cde779b.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e498e287b53.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e4999cbff01.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e4992a8f5aa.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e4991d2f37b.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/53e49938adc38.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana), 35-310 Rzeszów
(+16) 867 04 80
rekrutacja@wspia.eu
www.wspia.eu
4.59
-0.14%
242
głosów

Studia z przyszłością w WSPiA

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów:

 • Administrację (I i II stopień),
 • Zarządzanie (I stopień),
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień)
 • Prawo (jednolite studia magisterskie).

Rekrutacja na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbywa się w dwóch turach. Pierwsza tura trwa do 8 sierpnia, a druga tura do 26 września.


Studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

Kolegium Prawa WSPiA:

Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku „prawo” będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta „prawa”, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

KOLEGIUM PRAWA to JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym w 2018 roku przez Dziennik Gazetę Prawną X „Rankingu Wydziałów Prawa” WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już kolejny rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

Tegoroczny wynik pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju – pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Atutem Kolegium Prawa WSPiA jest kadra naukowo- -dydaktyczna. Tworzyliśmy ją z myślą o zapewnianiu Ci wysokiego poziomu kształcenia. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie. Spotkasz się tu m.in. z prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym - Rektorem WSPiA (prawo finansowe), a także z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem - b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim - b. Ministrem Sprawiedliwości prof. dr. hab. Ludwikiem Żukowskim - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, prof. dr hab. Bożeną Wieczorską - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Zbigniewem Czarnikiem - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Robertem Sawułą - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze, prawo handlowe).

Uczelnia prowadzi także rekrutację na kolejną edycję Seminariów Doktoranckich w zakresie nauk prawnych.

Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia

WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności m.in. bezpieczeństwo narodowe, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe oraz cyberbezpieczeństwo.

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Józef Gdański (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji), gen. Dominik Tracz (b. komendant główny Straży Granicznej)dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji), dr Agata Furgała (b. wicedyrektor w MSWiA), dr Paweł Chomentowski (b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef Bezpieczeństwa Operatora Stadionu narodowego PL.2012+), mgr Jacek Sobolewski (b. pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), mgr Ireneusz Ambroziak (b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KS Policji w Warszawie) dr inż. Jan Ziobro (b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie), dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie), mgr Alena Mydra (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie), mgr Andrzej Bodzioch (b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie) podkom. Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie), mgra Konrad Wolak (b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie), podinsp.. Piotr Szymański (naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie. Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z jedenastu specjalności m.in.ochronę informacji – NOWOŚĆ, e – administrację, administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, zarządzanie zasobami ludzkimi czy też zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, administrację firmą oraz finanse i rachunkowość.

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania -administracja//zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.

Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Kolegium Zarządzania

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z sześciu specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem – NOWOŚĆ, zarządzanie menedżerskie – NOWOŚĆ, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem – NOWOŚĆ, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu – NOWOŚĆ, zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania – administracja//zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.
Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje - BED

WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

Najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu, trzecia w Polsce

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to trzecia najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce prowadząca studia na kierunku „prawo”. Tak wynika z najnowszego XII Rankingu Wydziałów Prawa przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w 2018 r. WSPiA ustąpiła jedynie dużym warszawskim niepublicznym uczelniom. Warto jednak zaznaczyć, że w dwóch kategoriach: Kadra Naukowa oraz Zdawalność na aplikacje WSPiA została oceniona najwyżej.

Specjalistyczne laboratoria

WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęć w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu !!!

Artykuły dotyczące uczelni

Absolwenci WSPiA odebrali dyplomy ukończenia studiów
Absolwenci WSPiA odebrali dyplomy ukończenia studi...
Absolwenci studiów magisterskich na kierunku „Administracja” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Prawo” ...
​Blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki
​Blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WS...
Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych w Ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Badanie opracowane...
​Awans WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa
​Awans WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ogólnop...
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w najnowszym XI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Pra...
​W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła się rekrutacja na studia
​W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła si...
Nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy – „EDR-SBS”, nowe m.in. anglojęzyczne specjalności, bezpłatne zajęcia podnoszące kwalifikacje i umiej...
​Tak działają służby mundurowe na Podkarpaciu, czyli Święto Bezpieczeństwa w WSPiA
​Tak działają służby mundurowe na Podkarpaciu, czy...
Ponad 2 tys. uczniów, studentów i mieszkańców Rzeszowa wzięło udział w zorganizowanym w środę 17 maja 2017 r. IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bez...
​W WSPiA rusza „Laboratorium Młodego Naukowca”
​W WSPiA rusza „Laboratorium Młodego Naukowca”
Inauguracja „Laboratorium Młodego Naukowca” odbędzie się we wtorek 14 marca 2017 r. w Budynku „Collegium Securitatis” w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Sz...
Trwa rekrutacja uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
Trwa rekrutacja uczestników Ogólnopolskiej Olimpia...
Udział w Olimpiadzie od kilku lat ułatwia jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym w Wyższej Szkole Prawa i A...
WSPiA kolejny raz na podium w ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa
WSPiA kolejny raz na podium w ogólnopolskim Rankin...
Wydział Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to najlepszy na Podkarpaciu i trzeci w Polsce niepubliczny wydział kształcący prawnikó...
WSPiA rozpoczyna tegoroczną rekrutację
WSPiA rozpoczyna tegoroczną rekrutację
1 czerwca 2016 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017. Przyszli studenci m...
Rzeszów wita nową szkołę wyższą
Rzeszów wita nową szkołę wyższą
WSPiA postanowiła przenieść siedzibę z Przemyśla do Rzeszowa i na bazie Zamiejscowego Wydziału utworzyć nową Uczelnię pod nazwą „Rzeszowska Szkoła Wyż...
Finał siódmej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
Finał siódmej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Pa...
W najbliższą środę 6 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbędzie się siódmy już Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Państwie ...
WSPiA zaprasza na III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa
WSPiA zaprasza na III Podkarpackie Młodzieżowe Świ...
Impreza organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji odbędzie się w najbliższy czwartek 10 marca 2016 r. w rzeszowskim kampusie Uczelni. Będ...

Lokalizacja

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu