Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to uczelnia, która na polskim rynku edukacyjnym funkcjonuje od ponad dekady.

Jako pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych w Europie zaczęła kształcić przyszłych pracowników służb mundurowych oraz menedżerów z zakresu bezpieczeństwa na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania Uczelni nastąpił bardzo dynamiczny jej rozwój. Dowodem tego jest m.in. stale wzbogacana oferta edukacyjna, jak również uruchomienie - w krótkim stosunkowo czasie - kilku nowych wydziałów.

Kandydaci na studia w WSB mogą realizować studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. W ofercie bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne, pedagogika, psychologia, zarządzanie.

Siedziba Uczelni znajduje się w Poznaniu, natomiast jej Wydziały zlokalizowane są również w Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku, Jaworznie i Skoczowie.

Kierunki studiów

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Studia magisterskie

Specjalności:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Studia licencjackie

Specjalności:

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - Studia licencjackie

Specjalności:

PEDAGOGIKA - Studia licencjackie

Specjalności:

PSYCHOLOGIA - Studia licencjackie

Specjalności:

PSYCHOLOGIA - Studia magisterskie

Specjalności:

ZARZĄDZANIE - Studia licencjackie

Specjalności:
Rekrutacja na studia

Warun­ki przyjęcia:

 • złożenie wy­ma­ga­nych do­kumentów
 • opłata ad­mi­nistracyj­na

Wy­ma­ga­ne do­kumen­ty:

- podanie

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia*

- kserokopia świadectwa dojrzałości*

- kserokopia dyplomu i suplementu**

- kserokopia dyplomu***

- 3 zdjęcia o wymiarze 35 x 45 mm

- dowód wpłaty (opłaty administracyjnej)

- kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia


*prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności.

**dotyczy tylko studiów magisterskich

***dotyczy tylko studiów podyplomowych

Kursy i szkolenia

Przy Wyższej Sz­ko­le Bez­pie­czeństwa ist­nie­je Aka­de­mia Języków Ob­cych FUTU­RE.

W ofer­cie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mii Języków Ob­cych FUTU­RE znaj­dują się:

 • kusy dla dzie­ci i młodzieży
 • kur­sy dla osób doj­rzałych
 • kur­sy przy­go­to­wujące do eg­zaminów
 • kur­sy dla firm
 • kur­sy dla służb mun­du­ro­wych
 • kur­sy specja­listycz­ne
 • kur­sy języka aka­de­mic­kie­go
 • kur­sy in­dywidu­al­ne

A także tłuma­cze­nia pi­sem­ne:

 • CV i listów mo­ty­wacyj­nych
 • an­kiet, for­mu­larzy, ar­ty­kułów pra­so­wych
 • bieżącej ko­respon­den­cji fir­mo­wej i prywat­nej (ma­ilin­gu, faksów, ofert współpra­cy, za­pytań ofer­to­wych, listów tra­dycyj­nych, ar­ty­kułów z ga­zet)

Za­pisy na kur­sy od­bywają się w trybie ciągłym. Uczymy w Po­zna­niu, Gdańsku i Gliwicach.
Z na­mi po­znasz AN­GIEL­SKI, NIE­MIEC­KI, FRAN­CU­SKI, HISZ­PAŃSKI, WŁOSKI, RO­SYJ­SKI i wie­le in­nych języków, które dziś są dla Cie­bie ob­ce!

www.futu­re.wsb.net.pl

Promocje

Bonifikaty i promocje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa opracowano nie tylko z myślą o kandydatach na studia, ale też dla studentów, absolwentów i partnerów. Warto studiować i płacić mniej!

Sprawdź nas: http://www.wsb.net.pl/uczelnia/promocje

Skontaktuj się z nami

Pisz do nas i dzwoń! Jesteśmy do Twojej dys­po­zycji.


Re­krutacja na stu­dia I i II stop­nia oraz na stu­dia po­dy­plomo­we

tel. 61/ 670 33 11
e-ma­il: re­krutacja­@wsb.net.pl , re­krutacja.po­zna­n@wsb.net.pl
GG: 31305839

Dane adresowe:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

Jesteśmy na Facebo­oku – dołącz do nas!

https://www.facebook.com/poznanwsb


Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

​Przedłużona rekrutacja na studia w Wyższej S...

Do końca października można składać dokumenty rekrutacyjne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Decyzję o wydłużeniu naboru podjęły władze Uczelni po licznych…

​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczow...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu kształci studentów m.in. na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne. Duże zainteresowanie studiami I stopnia z…

Pozytywna decyzja PKA dla Wyższej Szkoły Bezp...

Uchwałą z 22 czerwca 2017 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu…

​Drzwi Otwarte w Wyższej Szkole Bezpieczeństw...

21 kwietnia każdy zainteresowany będzie mógł poznać gliwicki Wydział Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przy pl. Piłsudskiego 9 „od kuchni”. Dla chętnych…

"Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależn...

W dniach 26 - 28 kwietnia Wydział Nauk Społecznych w Giżycku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje w…

​Bądź fit na wiosnę

Co jest fundamentem treningu i jak się do niego przygotować? Jakie błędy podczas trenowania popełniamy najczęściej? Zapraszamy na spotkanie do…

Konferencja naukowa „Terroryzm – Społeczne za...

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje w dniach 29 - 31 marca 2017…

Świąteczna Manufaktura w WSB w Gliwicach

Podczas spotkania dowiecie się, jak samodzielnie zrobić świąteczną kartkę, oryginalne opakowanie na prezent, efektowny bilecik czy świąteczny stroik. Warsztaty odbędą…

Rekrutacja w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na...

Do końca października można zapisać się na studia w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie. Miejsca czekają na kandydatów…

Kurs z matematyki dla maturzystów w Wyższej S...

Jeżeli obawiasz się matury z matematyki, koniecznie zapisz się na kurs matematyczny organizowany przez Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach Wyższej…

O kocim behawioryzmie w Wyższej Szkole Bezpie...

Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach organizuje spotkanie autorskie z Małgorzatą Biegańską - Hendryk, autorką poradnika "Co…

Marcin Ogdowski przyjedzie do Gliwic na zapro...

Marcin Ogdowski, dziennikarz, bloger i korespondent wojenny, przyjął zaproszenie i spotka się ze swoimi czytelnikami 13 lutego o godz. 11.30…

Lokalizacja