To propozycja dla absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, psychologicznych, przyrodniczych i medycznych, którzy chcą uzyskać nowe możliwości rozwoju zawodowego.

Podyplomowe studia z logopedii ogólnej przygotowują nauczycieli do zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym. Absolwent studiów – zgodnie z efektami kształcenia – posiada wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, także elementy wiedzy medycznej oraz specjalistyczną w zakresie logopedii ogólnej.

Gdzie można pracować jako logopeda?

Absolwent studiów podyplomowych, mający uprawnienia pedagogiczne, może zajmować stanowiska logopedy w placówkach oświatowych (umiejętności wymagane przy prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zespołów wyrównawczych z terapii mowy i języka).

Może przede wszystkim pracować jako logopeda w ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, świetlicach środowiskowych, w ośrodkach pomocy społecznej i prowadzić własny gabinet logopedyczny.

Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego już pracują w poradniach, szkołach i prowadzą własne gabinety. Zapotrzebowanie na logopedów wciąż rośnie.

Więcej informacji - TUTAJ

Rekrutacja trwa do 29 września. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja - patrz TUTAJ