Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dobór kierunków i specjalności sprawia, że absolwenci są specjalistami w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Mury uczelni opuszczają inżynierowie, inżynierowie architekci, licencjacki, a także osoby z dyplomem magistra, magistra inżyniera czy magistra inżyniera architekta.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, co pozwala wybrać odpowiednią formę kształcenia w zależności od indywidualnych potrzeb.

Oprócz studiów I i II stopnia można wybrać kierunek z bogatej oferty studiów podyplomowych lub kursów specjalistycznych.

  • Praktyczny charakter zajęć

Programy studiów opracowywane są wspólnie z przedstawicielami biznesu, wiele zajęć ma charakter projektowy, interdyscyplinarny, dzięki czemu absolwenci przygotowani są do realizowania zadań, z jakimi zetkną się w przyszłej pracy zawodowej.

Jest możliwość wyboru wielu interesujących zajęć fakultatywnych, w tym np. fotografii naukowej, fotografii przyrodnicze, rysunku i malarstwa w plenerze, grafiki komputerowej, architektury i sztuki, ochrony i kształtowania krajobrazu zurbanizowanego i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

  • Doskonała kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą specjaliści z wielu różnych dziedzin. Są w ich gronie zarówno pracownicy naukowi, ale także praktycy posiadający doświadczenie biznesowe.

  • Współpraca zagraniczna

Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki któremu studenci mają możliwość odbywania części studiów w zagranicznych szkołach partnerskich. WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce – umowa o współpracy umożliwia absolwentom studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie uzyskanie - obok polskiego dyplomu licencjata - amerykańskiego dyplomu Bachelor of Science in Business Management wydanego przez Herzing University.

  • Infrastruktura

Uczelnia zajmuje kilka nowoczesnych budynków, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne wyposażone są w urządzenia audiowizualne i sprzęt komputerowy. W pracowniach projektowych i laboratoriach znajduje się specjalistyczny sprzęt. Do dyspozycji studentów jest ponad 200 stanowisk komputerowych.

  • Przestrzeń dla aktywnych studentów

Na Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki, studenci są członkami wielu uczelnianych i wydziałowych organów oraz komisji, mających realny wpływ na życie i rozwój Szkoły.

Osoby chętne rozwijać swoje pasje i zdobywać dodatkową wiedzę i umiejętności mogą uczestniczyć w spotkaniach kół naukowych.

  • Wsparcie studentów i absolwentów

Na każdym etapie studiów można skorzystać z pomocy uczelnianego Biura karier.

Jego zadaniem jest pomoc w wejściu na rynek pracy, doradztwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, udostępnianie ofert pracy, staży, praktyk, organizowanie Targów Pracy.

Studenci mogą skorzystać z wielu form pomocy finansowej. Obejmuje ona m.in. stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendia Rektora dla najlepszych studentów.

  • Współpraca z biznesem

Uczelnia realizuje wspólnie z partnerskimi przedsiębiorstwami projekty naukowe, organizuje konferencje, seminaria, imprezy kulturalne oraz konkursy dla studentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach w WSEiZ?

Skontaktuj się: rekrutacja@wseiz.pl

tel. 22 825 80 34/35 w. 1


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu