Jakiego artykułu szukasz?

Słownik pojęć studenckich

Drzwi otwarte, dni rektorskie, juwenalia, otrzęsiny, czesne, e-learning, ECTS, licencjat, magister, rekrutacja - te pojęcia i wiele innych musisz znać, by na uczelni czuć się swobodnie i komfortowo.

Słownik pojęć studenckich

Akademik - to inaczej dom akademicki, miejsce zakwaterowanie studentów zamiejscowych o udokumentowanych niskich przychodach na członka rodziny, jedno z tańszych lokum dla żaka.

Akredytacja - potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach, dokonywane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PAK, powołana przez MNiSW).

Asystent - najmłodszy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni, zwykle magister lub magister inżynier.

Certyfikat językowy - jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie. Dokument przydatny podczas poszukiwania pracy.

Czesne - jest to opłata za studia w szkole wyższej.

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są laboratoria komputerowe.

Znaj obco brzmiące pojęcia

Deklaracja Bolońska - dokument podpisany przez europejskich ministrów edukacji w 1999 roku, zobowiązujący do prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej dla wspierania szkolnictwa wyższego. W Deklaracji Bolońskiej jest mowa, między innymi, o suplementach do dyplomów (umożliwiających porównywanie stopni z różnych uczelni europejskich), europejskich dwustopniowym kształceniu i o systemie punktów kredytowych ECTS.

Doktor - tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Doktor habilitowany - to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywany po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw. kolokwium habilitacyjnym.

Drzwi otwarte (dni otwarte) - akcja promocyjna przeprowadzana przez uczelnie (bądź konkretne wydziały), polegająca na organizowaniu spotkań dla maturzystów z władzami placówek i kadrą dydaktyczną. Spotkania te mają na celu jak najlepsze zapoznanie kandydatów ze szkołą wyższą oraz specyfiką studiów na konkretnym kierunku.

Dyplom - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

Dziekan - najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest przewodniczącym rady wydziału.

Dziekanat - biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach związanych z tokiem studiów, np. w celu składania różnych dokumentów, zaświadczeń, wniosków itp.

Dzień rektorski - dzień wolny od zajęć, ustanowiony przez Rektora, praktykowany zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

Niektóre sprawy mogą Cię nie dotyczyć...

Egzamin komisyjny ("komis") - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej nie mamy szczęścia. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).

Egzamin "zerowy" - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.

E–learning - inaczej nauczanie przez internet.

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów to system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu.

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Ma uroczysty charakter, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom, ci składają ślubowanie.

Indeks - "dzienniczek ucznia" dla studenta, obecnie praktycznie tylko w formie elektronicznej, służący do wpisywania zaliczeń z przedmiotów i ocen uzyskanych z egzaminów.

Indywidualny tok studiów - skrojona na miarę konkretnego słuchacza formuła studiowania: rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach kierunku lub specjalności, zmiana profilu kształcenia, łączenie dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, itp.

Inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów technicznych pierwszego stopnia.

Juwenalia - kilkudniowa impreza kulturalno-sportowa braci studenckiej, obchodzona hucznie zwykle w maju.

Karta obiegowa - dokument wydawany przed otrzymaniem dyplomu. Student zaopatrzony w kartę musi zebrać podpisy pracowników i pieczątki ośrodków (np. biblioteki, kwestury), z których usług korzystał. Potwierdza tym samym, że nie ma wobec nich zobowiązań (np. nie przetrzymuje wypożyczonych książek).

Konsultacje - godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z pytaniami, wątpliwościami, niejasnościami.

Kolokwium - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

Licencjat - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów pierwszego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

Legitymacja studencka - dokument potwierdzający, iż jesteś studentem uczelni. Legitymując się nią można liczyć na zniżki. Obecnie najczęściej ma formę karty czipowej.

Lektorat - obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Poznaj akademicki mikroświat

Magister - tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II–ego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Magister inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów technicznych jednolitych magisterskich (5-letnich).

Obrona - polega na zaprezentowaniu komisji własnej pracy dyplomowej (magisterskiej / inżynierskiej / licencjackiej). W składzie komisji jest promotor, recenzent, czasem jeszcze jeden pracownik naukowy. Mają oni prawo zadawać pytania, na które student powinien udzielić odpowiedzi (czyli potocznie mówiąc – obronić się).

Otrzęsiny - przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

Profesor - to tytuł nadawany przez uczelnię samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Promotor - opiekun pracy dyplomowej.

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę wyższą.

Rektor - sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Wyboru rektora dokonuje się co trzy lata.

Seminarium - zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów - IV, V rok studiów magisterskich oraz III rok studiów licencjackich lub inżynierskich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej.

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Studia dwustopniowe - studia w szkole wyższej, składające się z dwóch stopni: licencjackie (3 lata) lub inżynierskie (3,5 – 4 lata) oraz magisterskie (1,5 - 2 lata). Można poprzestać na pierwszym etapie, prowadzącym do tytułu licencjata, bądź kontynuować naukę do osiągnięcia tytułu magistra.

Studia licencjackie - studia wyższe, z reguły trzyletnie, dające tytuł zawodowy licencjata. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia licencjackie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia inżynierskie - studia wyższe, z reguły trwające 3,5 roku lub 4 lata, dające tytuł zawodowy inżyniera. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia inżynierskie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia magisterskie - studia wyższe na uniwersytecie, politechnice, akademii medycznej, akademii rolniczej, wyższej szkole artystycznej i innych szkołach, kończące się tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.

Studia magisterskie drugiego stopnia - studia dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu.

Urlop dziekański ("dziekanka") - przerwa w studiach na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Student może uzyskać roczny urlop od zajęć w przypadku: długotrwałej choroby, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji lekarskiej, urodzenia dziecka i opieki nad nim, ważnych okoliczności losowych, skierowania na studia lub praktyki zagraniczne. Student może otrzymać urlop jeden raz w czasie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała choroba bądź macierzyństwo. W tych przypadkach dziekan może udzielić wpisu warunkowego na następny semestr. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie.

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

Wyższe studia zawodowe - są to studia, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera.

Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie, stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Powiązane treści

Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (1)

Ewa
Bardzo mnie denerwują słowa "magisterka" i "dziekanka". To jest takie lekceważące nazywanie poważnych spraw. Pravca magisterska wymaga wiele pracy i wysiłku. Nazywanie jej "magisterką" powoduje, że to brzmi jak zabawa. A zabawą nie jest. To samo dotyczy urlopu dziekańskiego, nazywanego "dziekanką".
22.08.2022
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu