Jakiego artykułu szukasz?

Słownik pojęć studenckich

Drzwi otwarte, dni rektorskie, juwenalia, otrzęsiny, czesne, e-learning, ECTS, licencjat, magister, rekrutacja - te pojęcia i wiele innych musisz znać, by na uczelni czuć się swobodnie i komfortowo.

Słownik pojęć studenckich

Akademik - to inaczej dom akademicki, miejsce zakwaterowanie studentów zamiejscowych o udokumentowanych niskich przychodach na członka rodziny, jedno z tańszych lokum dla żaka.

Akredytacja - potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach, dokonywane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PAK, powołana przez MNiSW).

Asystent - najmłodszy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni, zwykle magister lub magister inżynier.

Certyfikat językowy - jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie. Dokument przydatny podczas poszukiwania pracy.

Czesne - jest to opłata za studia w szkole wyższej.

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są laboratoria komputerowe.

Znaj obco brzmiące pojęcia

Deklaracja Bolońska - dokument podpisany przez europejskich ministrów edukacji w 1999 roku, zobowiązujący do prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej dla wspierania szkolnictwa wyższego. W Deklaracji Bolońskiej jest mowa, między innymi, o suplementach do dyplomów (umożliwiających porównywanie stopni z różnych uczelni europejskich), europejskich dwustopniowym kształceniu i o systemie punktów kredytowych ECTS.

Doktor - tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Doktor habilitowany - to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywany po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw. kolokwium habilitacyjnym.

Drzwi otwarte (dni otwarte) - akcja promocyjna przeprowadzana przez uczelnie (bądź konkretne wydziały), polegająca na organizowaniu spotkań dla maturzystów z władzami placówek i kadrą dydaktyczną. Spotkania te mają na celu jak najlepsze zapoznanie kandydatów ze szkołą wyższą oraz specyfiką studiów na konkretnym kierunku.

Dyplom - dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.

Dziekan - najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów sprawami uczelni w ramach wydziału. Jest przewodniczącym rady wydziału.

Dziekanat - biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach związanych z tokiem studiów, np. w celu składania różnych dokumentów, zaświadczeń, wniosków itp.

Dzień rektorski - dzień wolny od zajęć, ustanowiony przez Rektora, praktykowany zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

Niektóre sprawy mogą Cię nie dotyczyć...

Egzamin komisyjny ("komis") - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą: właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i inny nauczyciel akademicki tego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej nie mamy szczęścia. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu).

Egzamin "zerowy" - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala odciążyć się w czasie sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu.

E–learning - inaczej nauczanie przez internet.

ECTS (European Credit Transfer System) - Europejski System Transferu Punktów to system w ramach programu Erasmus, który ułatwia wymianę międzynarodową i wzajemne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej. Punkty ECTS są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu.

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Ma uroczysty charakter, jest połączona z inauguracją roku akademickiego. Rektor wręcza indeksy studentom, ci składają ślubowanie.

Indeks - "dzienniczek ucznia" dla studenta, obecnie praktycznie tylko w formie elektronicznej, służący do wpisywania zaliczeń z przedmiotów i ocen uzyskanych z egzaminów.

Indywidualny tok studiów - skrojona na miarę konkretnego słuchacza formuła studiowania: rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach kierunku lub specjalności, zmiana profilu kształcenia, łączenie dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, itp.

Inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów technicznych pierwszego stopnia.

Juwenalia - kilkudniowa impreza kulturalno-sportowa braci studenckiej, obchodzona hucznie zwykle w maju.

Karta obiegowa - dokument wydawany przed otrzymaniem dyplomu. Student zaopatrzony w kartę musi zebrać podpisy pracowników i pieczątki ośrodków (np. biblioteki, kwestury), z których usług korzystał. Potwierdza tym samym, że nie ma wobec nich zobowiązań (np. nie przetrzymuje wypożyczonych książek).

Konsultacje - godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się zgłosić z pytaniami, wątpliwościami, niejasnościami.

Kolokwium - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną.

Licencjat - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych zawodowych studiów pierwszego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy licencjackiej.

Legitymacja studencka - dokument potwierdzający, iż jesteś studentem uczelni. Legitymując się nią można liczyć na zniżki. Obecnie najczęściej ma formę karty czipowej.

Lektorat - obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Poznaj akademicki mikroświat

Magister - tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów II–ego stopnia. Tytuł ten uzyskuje się po zaliczeniu wszystkich obowiązujących na studiach przedmiotów oraz napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

Magister inżynier - tytuł zawodowy nadawany absolwentom wyższych studiów technicznych jednolitych magisterskich (5-letnich).

Obrona - polega na zaprezentowaniu komisji własnej pracy dyplomowej (magisterskiej / inżynierskiej / licencjackiej). W składzie komisji jest promotor, recenzent, czasem jeszcze jeden pracownik naukowy. Mają oni prawo zadawać pytania, na które student powinien udzielić odpowiedzi (czyli potocznie mówiąc – obronić się).

Otrzęsiny - przyjęcie studentów pierwszego roku do grona studenckiego uczelni. Jest to zabawa, którą urządzają studenci starszych lat, połączona z żartobliwymi konkursami.

Profesor - to tytuł nadawany przez uczelnię samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Promotor - opiekun pracy dyplomowej.

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę wyższą.

Rektor - sprawuje władzę nad uczelnią, kieruje z pomocą prorektorów działalnością naukową, dydaktyczną, organizacyjną, kulturalną, sportową i gospodarczą uczelni. Jest przewodniczącym senatu. Wyboru rektora dokonuje się co trzy lata.

Seminarium - zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów - IV, V rok studiów magisterskich oraz III rok studiów licencjackich lub inżynierskich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej.

Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie odbywają.

Studia dwustopniowe - studia w szkole wyższej, składające się z dwóch stopni: licencjackie (3 lata) lub inżynierskie (3,5 – 4 lata) oraz magisterskie (1,5 - 2 lata). Można poprzestać na pierwszym etapie, prowadzącym do tytułu licencjata, bądź kontynuować naukę do osiągnięcia tytułu magistra.

Studia licencjackie - studia wyższe, z reguły trzyletnie, dające tytuł zawodowy licencjata. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia licencjackie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia inżynierskie - studia wyższe, z reguły trwające 3,5 roku lub 4 lata, dające tytuł zawodowy inżyniera. Można po nich kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia. Studia inżynierskie mogą być stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne).

Studia magisterskie - studia wyższe na uniwersytecie, politechnice, akademii medycznej, akademii rolniczej, wyższej szkole artystycznej i innych szkołach, kończące się tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.

Studia magisterskie drugiego stopnia - studia dla osób, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w tej samej bądź innej uczelni. Kandydaci przyjmowani są na te studia z reguły bez egzaminu.

Urlop dziekański ("dziekanka") - przerwa w studiach na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Student może uzyskać roczny urlop od zajęć w przypadku: długotrwałej choroby, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji lekarskiej, urodzenia dziecka i opieki nad nim, ważnych okoliczności losowych, skierowania na studia lub praktyki zagraniczne. Student może otrzymać urlop jeden raz w czasie studiów, chyba że przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała choroba bądź macierzyństwo. W tych przypadkach dziekan może udzielić wpisu warunkowego na następny semestr. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie.

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów) jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu.

Wyższe studia zawodowe - są to studia, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera.

Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów w indeksie, stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej.

Powiązane treści

Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
Semestr za granicą, czyli wszystko o wymianie studenckiej
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Zdalne studia - zalety, wady, wyzwania
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Po jakich studiach znajdziesz pracę?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (1)

Ewa
Bardzo mnie denerwują słowa "magisterka" i "dziekanka". To jest takie lekceważące nazywanie poważnych spraw. Pravca magisterska wymaga wiele pracy i wysiłku. Nazywanie jej "magisterką" powoduje, że to brzmi jak zabawa. A zabawą nie jest. To samo dotyczy urlopu dziekańskiego, nazywanego "dziekanką".
22.08.2022
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu