Jakiego artykułu szukasz?

Studenci UAM mają głowy pełne pomysłów - u nas mogą realizować własne projekty

Każdy kto wybiera się na studia ma własne powody, cele i motywacje. Obok wykształcenia i przygotowania do zawodu, wielu studentów i kandydatów na studia wymienia także możliwość rozwijania pasji. Pasji naukowych i badawczych, oczywiście.

Studenci UAM mają głowy pełne pomysłów - u nas mogą realizować własne projekty

Rozwijaj pasje z UAM

Studenci UAM mają wiele ciekawych pomysłów na badania naukowe. Ich chęć rozwoju jest przez nas wspierana. Na UAM ich pomysły znajdują akceptacje i wsparcie. Wsparcie merytoryczne, które jest nieocenione, ale też wsparcie finansowe. Z myślą o nich uczelnia stworzyła program BESTStudentGrant.

Projekty do konkursu mogą zgłaszać studenci I i II roku studiów licencjackich oraz studenci I roku studiów drugiego stopnia.Autorzy najciekawszych prac otrzymują 5 tysięcy złotych na realizację swoich projektów.

Więcej informacji o samej procedurze udziału w konkursie dostępne jest TUTAJ

W roku akademickim 2020/2021 odbyła się już kolejna, trzecia edycja konkursu, a liczba studentów, którzy biorą w nim udział rośnie. Wzrosła także liczba badań, które zostały wybrane przez komisję konkursową do realizacji. Dzięki temu, studenci UAM mogą rozwijać swoje pasje, poszerzać swoje kompetencje i zdobywać cenny dobytek naukowy. Na uwagę zasługuje fakt, że ich badania wpłyną także na prace zespołów badawczych oraz będą oddziaływać społecznie.


Najciekawsze pomysły uczestników

Kamp i dramat współczesny w Polsce i Norwegii – ujęcie komparatystyczne

Wynikiem projektu będzie artykuł opisujący związki kampu ze współczesną dramaturgią w Polsce i Norwegii na przykładzie konkretnych twórców takich, jak: Cecilie Løveid, Janusz Głowacki, Bożena Keff, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Vegard Vinge czy Ida Müller.

Analiza zachowawczości ewolucyjnej cząsteczek krótkich regulatorowych RNA zasocjowanych z rybosomami (rancRNA)

Podstawą badania będzie analiza danych sekwencyjnych dla wybranych organizmów. Pozwoli ona na analizę zachowawczości ewolucyjnej wybranego typu cząsteczek kwasu rybonukleinowego w różnych organizmach. Uzyskane wyniki będą mogły posłużyć do stworzenia specjalistycznej internetowej bazy danych. Proponowany przedmiot badań koresponduje idealnie najnowszymi trendami badawczymi w bioinformatyce.

Regulacja ekspresji genu i aktywności wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) w kultywowanych in vitro izolowanych osiach zarodkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet)

Zbadane zostaną procesy zachodzące w zarodkach dwóch gatunków łubinu w kiełkujących nasionach. Zostaną wykorzystane metody in – vitro oraz genetyczne.

Nowy argument przeciwko realizmowi moralnemu

Laureat stawia pytanie o moralną słuszność działań na gruncie etyki normatywnej. W planie jest reanaliza istniejących koncepcji, poprzez szeroką, interdyscyplinarną dyskusję.

Programy publicystyczno-kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP: Lata 1989-2020

Przegląd archiwum Telewizji Polskiej pod kątem audycji filmowych nadawanych po transformacji, a więc w czasach już bez cenzur. Celem jest stworzenie katalogu zasobów TVP.

Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu

Wnioskodawca uważa, że materiały wykazujące efektywną up-konwersję z NIR do UV mogą znaleźć szerokie zastosowanie w różnych aspektach medycyny. Atutem jest fakt realizacji projektu w bardzo prężnej grupie badawczej zajmującej się tematyką luminescencji lantanowców.

Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury, a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskiej

Analiza i interpretacja utworu Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil – polskiej kompozytorki, której twórczość nie została dotąd w dostatecznym stopniu zbadana i doceniona. W rezultacie projektma szansę rozpowszechnić wiedzę na temat kompozytorki zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wpływ położenia i rodzaju podstawnika na barwę pigmentu – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych kwasu 5-(fenylazo)salicylowego

Badania obejmujące syntezę barwników oraz ich modyfikacje na pograniczu chemii organicznej i nieorganiczne. Plan zakłada realizowanie projektu w grupie badawczej zajmującej się badaniem związków kompleksowych, które w wielu przypadkach obejmują połączenia cząsteczek organicznych i nieorganicznych.

Emigracja europejska w miastach wielkopolskich od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII wieku

Dotyczy stale obecnej w historii kwestii migracji. Funkcjonowanie cudzoziemców w dawnej Wielkopolsce, w szerokim kontekście społecznym może dać odpowiedź na wiele nurtujących nas i dziś pytań. Wnioskodawca przewiduje opublikowanie wyników swoich badań i ich prezentację na zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych.

Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych

Dokonana zostanie analiza budżetów obywatelskich w Polsce – jego autor chce zidentyfikować potrzeby mieszkańców w miastach o różnej wielkości, dostarczając tym samym nowej, systematycznej wiedzy na temat aktualnych potrzeb kształtowania najbliższej przestrzeni życia wśród Polaków.

Opakowanie czy zawartość? Studium porównawcze strategii marketingowych w koreańskim i amerykańskim przemyśle muzycznym

Projekt zakłada dogłębną analizę tendencji marketingowych obecnych na dwóch z największych rynków muzycznych świata: Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Autorka planuje opublikowanie artykułu naukowego i zaprezentowanie wyników badań na Ogólnopolskim Kongresie Koreanistycznym.

Rola białek MSH3, MSH6 i MSH7 w zachodzeniu zjawiska crossing-over w polimorficznych regionach chromosomów

Przeprowadzone zostaną eksperymenty laboratoryjne, które mają ustalić wpływ braku wybranych białek na przebieg mejozy u rzodkiewnika pospolitego, wykorzystywanego w genetyce jako roślina modelowa. Wyhodowane w trakcie projektu zmutowane rośliny posłużą do dalszych badań.

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do opracowania sposobu analizowania obrazów fMRI bez ich uprzedniej normalizacji

Autorka zakłada, iż możliwości algorytmów sztucznej inteligencji umożliwią badanie działania mózgu. Jej nowoczesny, interdycyplinarny projekt może wnieść przydatne rozwiązania informatyczne do badań z obszaru nauk społecznych.

Franciszek Efraim Kupfer i dwa niedokończone projekty judaistyczne z lat 50.

Przypomniana zostanie sylwetka zapomnianego badacza wspólnej, polsko-żydowskiej historii. Zostanie podjęta próba odzyskania (zrekonstruowania) dzieł historyka. Jest to projekt bardzo ważny dla współczesnej judaistyki.

Wpływ hydrokondycjonowania nasion rzepaku (Brassica napus L.) na aktywację mechanizmów naprawczych DNA

Obiektem badań w proponowanym projekcie są nasiona rzepaku – ważnej rośliny użytkowej. Zostaną one poddane eksperymentom mającym na celu zbadanie wpływu nawilżania wodą na proces starzenia się nasion.

Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych.

Projekt obejmuje analizę nowych efektów topologicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jego autor zaplanował samodzielne przygotowanie narzędzi do badań w postaci programów do przeprowadzania symulacji, a w zasadniczej fazie realizacji projektu chce podjąć się zadania zbadania uogólnionych modeli spacerów, do tej pory nieobecnych w literaturze.

***

Zobacz także Prezentację UAM w portalu


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie