Jakiego artykułu szukasz?

Uniwersytet Gdański na nowego Rektora prof. Piotra Stepnowskiego

Na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiegow kadencji 2020/2024 głosami 104 elektorów na 130 głosujących został wybrany profesor Piotr Stepnowski.

Uniwersytet Gdański na nowego Rektora prof. Piotra Stepnowskiego
- Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, dokonując wyboru rektora Uniwersytetu Gdańskiego, udzieliła mi dużego kredytu zaufania. Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności. To nie tylko program naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku, jaki przesłonił niedawno 50 lat świetnej historii UG oraz mrówczą pracę wybitnych naukowców i dydaktyków - powiedział prof. Piotr Stepnowski.

Prof. dr hab. PIOTR STEPNOWSKI

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Saint Patrick High School w Halifaxie oraz III LO w Gdyni. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku Ochrona środowiska uruchomionym w 1990 roku przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016 - 2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49.

Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów. Wypromował 14 doktorów. Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego.

Od 2015 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2016 roku jest wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012). W latach 2007–2010 był przewodniczącym Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w kolejnych latach powoływał go także doZespołu ds. Oceny Kompleksowej oraz Zespołu ds. Szkół Doktorskich. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 1996 roku), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku), Instytutu Kaszubskiego (od 2017 roku) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry SETAC (od 2018 roku).

Jego najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego.


Zobacz także Prezentację UG w serwisie


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie