Lobbysta

Lobbysta odpowiada za obronę interesu zainteresowanej strony: klienta indywidualnego lub organizacji przez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z politykami lub instytucjami publicznymi.

Zajmuje się wskazywaniem politykom możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

W rejestrze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowane są 133 podmioty, które zawodowo świadczą usługi lobbingowe. Jednak trudno jest zweryfikować rzeczywistą liczbę czynnych lobbystów. To dlatego, że lobbing często kojarzy się pejoratywnie, wiele firm oficjalnie reklamuje się jako agencje PR czy Public Affairs (utrzymujące kontakty z administracją publiczną), a nie jako agencje lobbystyczne.

Kto może być Lobbystą?

Wykonywanie tego zawodu nie wymaga konkretnego wykształcenia, ani uprawnień. Usługi lobbystyczne najczęściej świadczą osoby, które już mają pewne doświadczenie polityczne, np. obsługiwały polityków, pracowały w urzędach publicznych, jednostkach administracyjnych i które dokładnie znają wszystkie etapy procesu legislacyjnego.

Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest w formie studiów podyplomowych, np. w Collegium Civitas (koszt semestru 1,65 tys. zł), Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (jednosemestralne - 3 tys. zł) czy organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Polską Fundację Upowszechniania Nauki - dwusemestralne Studium Biznesu i Lobbingu kosztuje 4,4 tys. zł.

Zakres obowiązków Lobbysty:

  • nawiązanie i podtrzymywanie relacji z władzami publicznymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w celu wywierania wpływu na kształt aktów prawnych i wykonawczych;
  • składanie pism zawierających określone propozycje uregulowań prawnych lub osobiste ich prezentowanie organowi lub pracownikom urzędu obsługującego organ państwowy;
  • gromadzenie i selekcjonowanie informacji oraz monitorowanie procesów legislacyjno-decyzyjnych, a także prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych;
  • tworzenie listy interesariuszy i listy argumentów w celu zaprezentowania przedstawicielom władzy publicznej działań naruszających szerszy interes publiczny;
  • branie udziału w posiedzeniach komisji organów przedstawicielskich (sejm, senat, sejmiki, rady), na których rozpatrywane są projekty ustaw w celu przedkładania dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz i opinii prawnych;
  • analizowanie i interpretowanie zebranych danych w celu przygotowania racjonalnych argumentów na spotkanie z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych;
  • doradzanie klientom i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia zamierzonego rezultatu

Ile zarabiają Lobbyści?

Zarobki lobbystów kształtują się porównywalnie do zarobków prawników. Lobbysta z dużym doświadczeniem i z udokumentowanymi sukcesami może liczyć na zarobki nawet 30 tys. miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found