Muzykolog

Muzykolog zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.

Zakres obowiązków Muzykologa:

 • prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, stwarzanie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej i kompozycji, aż po eksperyment muzyczny, oraz dla innych nauk humanistycznych;
 • penetrowanie w sposób naukowy bardzo szerokiego pola zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z muzyką jako dziełem stworzonym i odbieranym przez człowieka;
 • badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących samej muzyki, materiałów rękopiśmiennych i innych, zawierających informację muzyczną i pozamuzyczną (np. na temat okoliczności powstawania muzyki w różnych epokach);
 • analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzn. zapisu graficznego (nuty) lub dźwiękowego mechanicznego i elektroakustycznego (płyty, taśmy itp.);
 • gromadzenie, badanie i analizowanie materiału etnograficznego z zakresu muzyki i tańca w korelacji z językiem, w odniesieniu do pór roku i czynności z nimi związanych, zwyczajów, grup społecznych itp.;
 • prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego, w tym dokonywanie zarówno analizy dzieła, jak też syntezy umożliwiającej określenie funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej czy stylu, w powiązaniu z zagadnieniami historii muzyki;
 • prowadzenie badań z zakresu instrumentologii;
 • prowadzenie badań nad muzyką z punktu widzenia estetyki, filozofii, socjologii i psychologii oraz dokumentowanie wiedzy na ten temat;
 • analizowanie na podstawie studiów źródłowych i historycznych metod oraz technik badań muzykologicznych, wypracowywanie nowych metod, a także sposobów dokumentacji wiedzy muzykologicznej;
 • badanie odniesienia innych nauk do muzyki (akustyka, fizjologia itd.);
 • dokumentowanie, badanie i analizowanie rozwoju fonografii i jej roli w historii muzyki;
 • branie udziału w konferencjach, sympozjach, sesjach i innych spotkaniach naukowych w charakterze wykładowcy, referenta i dyskutanta;
 • publikowanie wyników badań w artykułach, skryptach, książkach

Inne zadania:

 • zajmowanie się edytorstwem muzycznym;uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego w zakresie kultury;
 • sprawowanie funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych i kulturalnych;
 • praca w bibliotekach muzycznych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie swojej specjalności;
 • prowadzenie konsultacji muzycznych w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i nieartystycznych.

Komentarze (0)

No comments found