Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej świadczy osobom starszym usługi opiekuńczo-wspierające. Rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Interpretuje sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej. Dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.

Udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.

Zakres obowiązków Opiekuna osoby starszej:

 • opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
 • posługiwanie się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 • organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznawanie warunków życia i poziomu możliwości psychofizycznych osoby starszej, opracowywanie planu pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji;
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej, udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych u osoby starszej;
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej, w tym m.in. inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji osoby starszej z osobami
  z najbliższego otoczenia, organizowanie czasu wolnego osobie starszej, wspieranie osoby starszej w usprawnianiu psychofizycznym;
 • współpracowanie z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, w tym m.in. motywowanie rodziny i lokalnego środowiska społecznego do działań na rzecz osoby starszej, organizowanie środowiskowych grup wsparcia, organizowanie pomocy materialnej dla osoby starszej, współpracowanie z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego;
 • stosowanie metod komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych oraz osobowości osoby starszej w relacjach z otoczeniem;
 • organizowanie osobie starszej korzystania ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • pomaganie osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • pomaganie osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • analizowanie i usuwanie czynników wpływających na wykluczenie społeczne osoby starszej;
 • dbanie o jakość świadczonych usług i standardu opieki;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Ile zarabia Opiekun osoby starszej?

W Polsce Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 194 PLN brutto. Co drugi opiekun osób starszych otrzymuje pensję od 1 939 PLN do 2 813 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych opiekunów osób starszych zarabia poniżej 1 939 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 813 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych opiekunów osób starszych.

Stawki za granica są dużo wyższe, dlatego praca poza Polską w tym charakterze cieszy się powodzeniem.

Komentarze (0)

No comments found