Radca prawny

Radca prawny - to zawód zbliżony do adwokata. W wielu punktach kompetencje obu profesji pokrywają się ze sobą.

Radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Do niego należy udzielanie porad i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie ekspertyz prawnych. Radca prawny prowadzi również postępowania rejestrowe podmiotów gospodarczych.

Klientami radców prawnych są przede wszystkim podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne, chociaż dzięki zwiększeniu kompetencji zawodowych coraz częściej radcowie prawni reprezentują również interesy osób fizycznych.

Radca prawny zajmuje się również opracowywaniem, uzgadnianiem i opiniowaniem projektów aktów prawnych. W przeciwieństwie do adwokata, może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, nie może natomiast występować jako obrońca w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Jak zostać radcą prawnym

Zawód radcy prawnego mogą wykonywać osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych, ukończyły aplikację radcowską, a następnie zdały egzamin radcowski i zostały wpisane na listę radców prawnych. Dodatkowym wymogiem jest:

  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • bycie osobą nieskazitelnego charakteru, która swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu

Podczas studiów prawniczych studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo karne, cywilne, administracyjne, rzymskie etc.), prawoznawstwa, historii prawa, postępowania administracyjnego czy cywilnego.

Po ukończeniu studiów kandydaci na radców prawnych muszą odbyć aplikację radcowską, trwającą 3 lata. Aby dostać się na aplikację należy przystąpić do egzaminu konkursowego. W tym celu należy przedłożyć do wybranej okręgowej izby radców prawnych stosowne dokumenty (wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy, życiorys, dokumenty potwierdzające zdobycie tytułu magistra prawa w kraju lub poza jego granicami, jeśli studia są uznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (może to być dyplom, odpis dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego), informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż na miesiąc przez złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu), trzy zdjęcia, dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

Egzamin konkursowy ma formę testu, składającego się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Osoby, które uzyskają minimum 100 punktów (za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt) zdają egzamin z wynikiem pozytywnym. W ciągu dwóch lat od chwili ogłoszenia wyników egzaminu można wystąpić z wnioskiem o przyjęcie na aplikację radcowską.

Podczas trwania aplikacji, przyszli radcowie poznają od strony teoretycznej oraz praktycznej zasady wykonywania zawodu. Kształcenie odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów albo w jednostkach organizacyjnych. Przez co najmniej rok aplikacja odbywa się także w sądzie oraz w kancelarii notarialnej i prokuraturze.

Podczas trwania aplikacji, aplikant znajduje się pod opieką patrona, którym może być radca prawny, pracujący od co najmniej 4 lat w zawodzie. Obecnie istnieje również możliwość utworzenia tzw. grupy patronackiej, którą utworzy maksymalnie 10 aplikantów, podlegających jednemu patronowi.

Każdy rok nauki kończy się zdaniem kolokwium, natomiast zakończeniem całej aplikacji jest przystąpienie do egzaminu radcowskiego

Zarobki radcy prawnego

Wysokość zarobków w zawodzie radcy prawnego jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od wielu czynników (rejon zatrudnienia, wielkość kancelarii lub firmy, ilość zleceń). Średnio zarobki te wynoszą od 3000 zł. wzwyż. W przypadku prowadzenia własnej kancelarii zarobki mogą być znacznie wyższe (od. 5 tys. zł) i zależą od indywidualnych stawek, liczby klientów i rodzaju przyjmowanych zleceń.

Komentarze (0)

No comments found