Jakiego zawodu szukasz?

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej. To specjalista wspierający innowacje.


Rzecznik patentowy

Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. W związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi. W wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.

Występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP), sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i karnego skarbowego.
Celem pracy rzecznika patentowego jest pomoc krajowym i zagranicznym osobom fizycznym, prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej w uzyskiwaniu, utrzymywaniu i egzekwowaniu ochrony przedmiotów własności przemysłowej.
Rzecznik patentowy świadczy usługi prawne i techniczne, polegające głównie na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu dokumentacji zgłoszeń do UP RP i zagranicznych urzędów patentowych oraz prowadzeniu przed nimi postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego. Opracowuje stanowiska wobec zarzutów braku warunków do udzielenia ochrony przez urzędy patentowe, opracowuje umowy dotyczące własności przemysłowej.
Bada stan prawny przedmiotów własności przemysłowej, bada zakres ochrony przedmiotów własności przemysłowej, prowadzi poszukiwania dotyczące stanu techniki. Działa w charakterze pełnomocnika przed sądami, organami administracji, UP RP i zagranicznymi urzędami patentowymi, opracowuje sprzeciwy wobec zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej i wobec udzielonych praw własności przemysłowej.

Kto może być rzecznikiem patentowym?

Rzecznikiem patentowym może być osoba, która ukończyła studia, w szczególności techniczne lub prawnicze, odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie o rzecznikach patentowych, zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, złożyła ślubowanie oraz została wpisana na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez UP RP.

Obowiązki rzecznika patentowego:

 • organizowanie, prowadzenie i analizowanie badań stanu techniki, czystości i zdolności patentowej dla rozwiązań technicznych o cechach wynalazków i wzorów użytkowych oraz badanie stanu techniki dla wzorów przemysłowych;
 • prowadzenie badań na identyczność i podobieństwo zgłoszonych i chronionych znaków towarowych;
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów podlegających ochronie i dokonywanie tych zgłoszeń do UP RP i zagranicznych urzędów patentowych;
 • opracowywanie i zgłaszanie sprzeciwów i wniosków o unieważnienie praw własności przemysłowej;
 • udzielanie porad w zakresie wyboru kategorii ochrony dla rozwiązań o charakterze technicznym;
 • udzielanie porad w zakresie doboru towarów i usług dla znaków towarowych oraz sporządzanie wykazu klas zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług;
 • monitorowanie terminów opłat w sprawach własności przemysłowej;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika klienta w postępowaniu przed UP RP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i karnym skarbowym;
 • poświadczanie odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, w postępowaniu zgłoszeniowym, odwoławczym i spornym oraz przed sądami w sprawach własności przemysłowej włącznie ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji;
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących własności przemysłowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Zarobki rzecznika patentowego

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5 710 PLN brutto. Co drugi rzecznik patentowy otrzymuje pensję od 3 806 PLN do 10 759 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych rzeczników patentowych zarabia poniżej 3 806 PLN brutto. Na zarobki powyżej 10 759 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych rzeczników patentowych.


Powiązane zawody

Adwokat
Adwokat
Adwokat to zawód prawniczy, polegający na udzielaniu pomocy prawnej, na obronie oskarżonych za popełnienie przestępstwa ...
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inżynier automatyki i robotyki
Inżynier automatyki i robotyki
Praca inżyniera automatyki i robotyki polegają na projektowaniu robotów przemysłowych, elementów i układów automatycznej...
Inżynier budownictwa
Inżynier budownictwa
Zawód inżyniera budowlanego wiąże się ze wznoszeniem, konserwacją, remontowaniem i rekonstrukcją budowli. W zależności o...
Inżynier elektryk
Inżynier elektryk
Inżynier elektryk jest to osoba po studiach wyższych. Jego zadaniem jest projektowanie i nadzorowanie wykonywania sieci ...
Inżynier materiałowy
Inżynier materiałowy
Inżynier materiałowy to osoba, dzięki której może rozwijać się przemysł i produkcja. Bez jego pracy nie moglibyśmy tworz...
Inżynier telekomunikacji
Inżynier telekomunikacji
Dawniej za główną formę komunikacji służyła poczta, następnie telegraf. Dzięki coraz to nowszym wynalazkom dziś możemy k...
Komornik sądowy
Komornik sądowy
Komornik to osoba odpowiedzialna za ściąganie wierzytelności od dłużnika. Działa na podstawie aktów notarialnych oraz wy...
Likwidator szkód
Likwidator szkód
Likwidator szkód odpowiada za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową. Zajmuje się prowadzeniem procesu likwida...
Prawnik
Prawnik
Prawnik (magister nauk prawniczych / magister prawa) to osoba, która ukończyła studia wyższe prawnicze i zawodowo zajmuj...
Radca prawny
Radca prawny
Radca prawny to zawód zbliżony do adwokata. W wielu punktach kompetencje obu profesji pokrywają się ze sobą.
Sędzia
Sędzia
Zawód sędziego ma najdłuższą historię i równocześnie cieszy się najwyższym autorytetem wśród wszystkich profesji prawnic...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum