Jakiego zawodu szukasz?

Wyższy urzędnik państwowy

Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.

Wyższy urzędnik państwowy

Urzędnik państwowy kieruje jednostkami organizacyjnymi struktury administracyjnej na szczeblu centralnym. Nadzoruje interpretowanie i wdrażanie polityki rządowej i prawodawstwa przez organy administracji publicznej.

Planuje, organizuje, nadzoruje, kontroluje i ocenia działalność organów administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim i krajowym, zgodnie z prawodawstwem i polityką ustanowionymi przez organy administracji publicznej i organy ustawodawcze; doradza organom administracji publicznej w kwestiach politycznych.


Urzędnikiem państwowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną;
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


Polecane kierunki studiów dla aplikantów na urzędników państwowych: Prawo, Administracja.

Porządane cechy na tym stanowisku to umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia a także poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność.

Główne zadania wyższego urzędnika państwowego:

 • kierowanie pracami podległej jednostki administracji państwowej;
 • przygotowywanie projektów ustaw oraz aktów wykonawczych i zmian do nich lub przygotowywanie decyzji / projektów decyzji;
 • ustanawianie celów organów administracji publicznej lub agencji rządowych zgodnie z prawodawstwem i polityką państwa;
 • formułowanie lub zatwierdzanie i ocenianie programów oraz procedur dotyczących wdrażania polityki państwa w oparciu o wspólne działania i konsultacje z rządem;
 • dokonywanie przeglądu, ocenianie i zatwierdzanie dokumentów, akt i sprawozdań prezentowanych przez przedstawicieli instytucji centralnych;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym kontrolowanie wykonywania zadań, przeprowadzanie ocen okresowych pracowników oraz ich motywowanie i nagradzanie;
 • opracowywanie procedur i wytycznych do przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
 • przedstawianie do oceny programów politycznych i budżetu komisjom legislacyjnym i komitetom rządowym;
 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, zgodnie z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • zapewnianie pomocy w interpretowaniu i wdrażaniu polityki i prawodawstwa państwa przez organy administracji publicznej i agencje rządowe;
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo;
 • koordynowanie działań z innymi urzędnikami wyższego szczebla w administracji publicznej;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Miejsca pracy

Urzędnicy państwowi zatrudniani są w:

 • ministerstwach,
 • urzędach centralnych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • statystycznych, izbach skarbowych,
 • urzędach kontroli skarbowej i urzędach skarbowych,
 • archiwach państwowych,
 • izbach celnych,
 • branżowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratach inspekcji,
 • kuratoriach oświaty,
 • komendach policji i straży granicznej.


Ile zarabia wyższy urzędnik państwowy?

W Polsce wyższy urzędnik państwowy zarabia 5300 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 3759.77 PLN

Powiązane zawody

Komentarze (1)

Fan of Lalka Prusa
Jesli oficjalista to nizszy urzednik to jak nazywa sie wyzszy urzednik?
22.02.2020
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu