Jakiego zawodu szukasz?

Wyższy urzędnik państwowy

Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.

Wyższy urzędnik państwowy

Urzędnik państwowy kieruje jednostkami organizacyjnymi struktury administracyjnej na szczeblu centralnym. Nadzoruje interpretowanie i wdrażanie polityki rządowej i prawodawstwa przez organy administracji publicznej.

Planuje, organizuje, nadzoruje, kontroluje i ocenia działalność organów administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim i krajowym, zgodnie z prawodawstwem i polityką ustanowionymi przez organy administracji publicznej i organy ustawodawcze; doradza organom administracji publicznej w kwestiach politycznych.

Urzędnikiem państwowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną;
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Polecane kierunki studiów dla aplikantów na urzędników państwowych: Prawo, Administracja.

Pożądane cechy na tym stanowisku to umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia a także poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność.

Zadania wyższego urzędnika państwowego:

 • kierowanie pracami podległej jednostki administracji państwowej;
 • przygotowywanie projektów ustaw oraz aktów wykonawczych i zmian do nich lub przygotowywanie decyzji / projektów decyzji;
 • ustanawianie celów organów administracji publicznej lub agencji rządowych zgodnie z prawodawstwem i polityką państwa;
 • formułowanie lub zatwierdzanie i ocenianie programów oraz procedur dotyczących wdrażania polityki państwa w oparciu o wspólne działania i konsultacje z rządem;
 • dokonywanie przeglądu, ocenianie i zatwierdzanie dokumentów, akt i sprawozdań prezentowanych przez przedstawicieli instytucji centralnych;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym kontrolowanie wykonywania zadań, przeprowadzanie ocen okresowych pracowników oraz ich motywowanie i nagradzanie;
 • opracowywanie procedur i wytycznych do przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
 • przedstawianie do oceny programów politycznych i budżetu komisjom legislacyjnym i komitetom rządowym;
 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, zgodnie z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • zapewnianie pomocy w interpretowaniu i wdrażaniu polityki i prawodawstwa państwa przez organy administracji publicznej i agencje rządowe;
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo;
 • koordynowanie działań z innymi urzędnikami wyższego szczebla w administracji publicznej;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Miejsca pracy

Urzędnicy państwowi zatrudniani są w:

 • ministerstwach,
 • urzędach centralnych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • statystycznych, izbach skarbowych,
 • urzędach kontroli skarbowej i urzędach skarbowych,
 • archiwach państwowych,
 • izbach celnych,
 • branżowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratach inspekcji,
 • kuratoriach oświaty,
 • komendach policji i straży granicznej.

Ile zarabia wyższy urzędnik państwowy?

W Polsce wyższy urzędnik państwowy zarabia ok. 6800 PLN brutto.

Powiązane zawody

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Lobbysta
Lobbysta
Lobbysta odpowiada za obronę interesu zainteresowanej strony: klienta indywidualnego lub organizacji przez nawiązywanie ...
Parlamentarzysta
Parlamentarzysta
Parlamentarzysta czynnie uczestniczy w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów określ...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy odpowiada za informacje na temat firmy lub urzędu, które przedostają się do mediów. Jego obowiązki to n...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnio...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...

Komentarze (1)

Fan of Lalka Prusa
Jesli oficjalista to nizszy urzednik to jak nazywa sie wyzszy urzednik?
22.02.2020