Jakiego zawodu szukasz?

Strażnik straży marszałkowskiej

Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.

Strażnik straży marszałkowskiej

Strażnik straży marszałkowskie to jeden z zawodów ze służb mundurowych. Strzeże on porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, w szczególności w trakcie obrad Sejmu lub Senatu. Pełni służbę na wyznaczonych posterunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

Zapewnia ochronę terenu i budynków, które stanowią własność Sejmu oraz innych obszarów na terenie, których odbywają się posiedzenia Parlamentu. Dba także o nienaruszalność wyposażenia Sejmu: samochody, urządzenia techniczne itp.

Ściśle współpracuje z innymi służbami takimi jak Policja, Biuro Ochrony Rządu, a w przypadku zagrożenia czy innego niebezpieczeństwa powiadamia np. Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe itp.

Jak zostać strażnikiem Straży Marszałkowskiej?

Służbę może pełnić osoba:

 1. posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 2. korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie;
 4. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. ciesząca się nieposzlakowaną opinią;
 6. dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej;
 8. mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 9. która nie pełniła służby, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

Po spełnieniu warunków formalnych kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Przechodzi weryfikację zdolności fizycznej i psychicznej, przeprowadzaną przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Następnie musi pomyślnie zdać test sprawności fizycznej.

Po sprawdzeniu w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby następuje ostatni etap - przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych wymaganego na określonym stanowisku służbowym.

Obowiązki strażnika straży marszałkowskiej:

 • pełnienie służby na wyznaczonych posterunkach, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów wewnętrznych;
 • zapewnienie ochrony terenu i budynków oraz nienaruszalności mienia ruchomego stanowiącego własność Kancelarii Sejmu i Senatu, współdziałanie w tym zakresie z wyspecjalizowanymi służbami (Policją, Biuer Ochrony Rządu, jednostkami Straży Pożarnej itp.);
 • utrzymywanie porządku na terenie oraz w budynkach Kancelarii Sejmu i Senatu, ze szczególnym uwzględnieniem posiedzeń Sejmu oraz ich organów;
 • kontrolowanie dokumentów uprawniających do wjazdu lub wejścia na teren oraz do budynków Kancelarii Sejmu i Senatu;
 • kontrolowanie przedmiotów wnoszonych na teren Kancelarii Sejmu i Senatu, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 • konwojowanie i zabezpieczanie przewożonych wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • udział w akcjach ratunkowych w przypadkach nadzwyczajnych wydarzeń (pożar, katastrofa itp.);
 • wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz posłom i senatormna terenie i w obiektach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu;
 • zabezpieczanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy oraz plombowanie wyznaczonych pomieszczeń;
 • obsługa technicznych urządzeń bezpieczeństwa.

Ile zarabia Strażnik straży marszałkowskiej?

Doświadczony specjalista na stanowisku Strażnik straży marszałkowskiej otrzymuje średnio 6000 zł brutto.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Funkcjonariusz celny / Celnik
Funkcjonariusz celny / Celnik
Funkcjonariusz celny sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celn...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Ochroniarz (pracownik ochrony)
Ochroniarz (pracownik ochrony)
Pracownikiem ochrony jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użytec...
Policjant
Policjant
Policjant to funkcjonariusz powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykrywa przestępstwa kryminalne i...
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmist...
Ratownik górski
Ratownik górski
Ratownik górski indywidualnie lub w zespole inicjuje i uczestniczy w górskich akcjach ratowniczych. Bierze udział w dzia...
Ratownik medyczny
Ratownik medyczny
Praca ratownika medycznego polega na udzielaniu sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej, szczególnie w sy...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Strażak
Strażak
Strażak jest funkcjonariuszem państwowym, przeszkolony do specjalnych zadań. Jego praca polega na gaszeniu pożarów, likw...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnio...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...
Żołnierz
Żołnierz
Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych kraju, zobowiązana do obrony jego granic. Może wykonywać zadania bo...

Komentarze (1)

Straznik
Jestem aplikantem w tej formacji i szczerze to odradzam każdemu przyjścia tutaj.To jest totalny syf .oszukują na pensjach nadgodzinach brak przerw w pracy .wieczna presją żeby przychodzic na nadgodziny bo jak nie przyjdziesz to będziesz na czarnej liście u naczelnika wydzialu
07.03.2022
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi