Jakiego zawodu szukasz?

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie. Prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor BHP wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu. Współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Jak zostać inspektorem BHP?

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba, która ma:

 • wyższe wykształcenie i przynajmniej 2 lata stażu pracy
 • tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykształcenie średnie i przynajmniej 4-letni staż zawodowy

Wraz z długością stażu pracy można nabyć tytuł starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może nim zostać osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy,
 • tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 3-letni staż zawodowy
 • wykształcenie średnie i 6 lat stażu w zawodzie

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy dostępny jest na wielu bardzo uczelniach publicznych i niepublicznych.

Wspomniany staż uzyskać można pracując na jednym ze stanowisk jak inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista czy główny specjalista.

Zdobycie wyższego wykształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy lub na studiach podyplomowych z zakresu BHP pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty ds. BHP. Tytuł ten przysługuje także osobom, które zdobyły wyższe wykształcenie na innych kierunkach i mają co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika BHP i co najmniej 5-letni staż w pracy związanej bezpieczeństwem i higieną pracy.

Najwyższym stopniem zawodowym w dziedzinie BHP jest główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może go uzyskać osoba, która ma wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w tej dziedzinie oraz przynajmniej 2 lata stażu pracy w służbie bhp albo wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku związanym z BHP.

Obowiązki Inspektora BHP:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
 • informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
 • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
 • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji propozycji zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp;
 • udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych w przygotowywaniu dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • współpraca ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp;
 • przygotowywanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy;
 • inicjowanie i rozwijanie popularyzacji zagadnień bhp;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp nowo przyjętych pracowników.

Ile zarabia Inspektor BHP?

Według raportu wynagrodzeń opracowanego przez firmę Sedlak&Sedlak przeciętne wynagrodzenie wynosi ok. 4000 zł brutto. Wynagrodzenie zależy od kwalifikacji zawodowych oraz wielkości firmy zatrudniającej specjalistę ds. BHP.


Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Poznańska
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska