Jakiego zawodu szukasz?

Parlamentarzysta

Parlamentarzysta czynnie uczestniczy w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów określając, formułując i wpływając na politykę państwa na szczeblu krajowym. Występuje z własnymi inicjatywami ustawodawczymi oraz bierze udział w uchwalaniu ustaw i uchwał; bierze udział w pracach komisji. Kontroluje prace rządu i jego agend. Uczestniczy w uroczystościach i spotkaniach z różnymi grupami społecznymi. Reprezentuje interesy wyborców i działa w ich imieniu.

Parlamentarzysta

Mają także obowiązek prowadzenia przynajmniej jednego biura poselskiego (biuro podstawowe), chociaż wielu parlamentarzystów ma ich więcej (filie biura).

Parlamentarzysta to zawód zaufania publicznego. Oczekuje się od takiej osoby godnego reprezentowania interesów obywateli, działania w interesie wyborców, wysokiej kultury osobistej, kultury słowa, uczciwości.

Obowiązki parlamentarzystów:

 • czynne uczestniczenie w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, w tym uczestniczenie w głosowaniach;
 • wyrażanie swojego stanowiska oraz zgłaszanie wniosków w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu, Senatu i ich organów;
 • zwracanie się do Prezydium Sejmu / Senatu lub komisji sejmowej / senackiej o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm / Senat lub komisję sejmową / senacką;
 • uczestniczenie w podejmowaniu poselskich lub senackich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał Sejmu lub Senatu;
 • uczestniczenie w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm / Senat lub komisje sejmowe / senackie;
 • branie udziału w posiedzeniach komisji sejmowych odbywających się w czasie trwania debaty plenarnej, jak i w tygodniach poza posiedzeniami Sejmu;
 • występowanie jako przedstawiciel wnioskodawców poselskiego lub komisyjnego projektu ustawy, przedstawiający m.in. założenia projektu i uzasadnienie proponowanych rozwiązań;
 • występowanie jako sprawozdawca komisji, referujący prace w komisji;
 • podejmowanie indywidualnych działań kontrolnych, w tym: interpelacji i zapytań poselskich kierowanych w formie pisemnej do każdego członka Rady Ministrów oraz zapytań poselskich w sprawach bieżących;
 • uzyskiwanie od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich;
 • podejmowanie interwencji w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładach lub przedsiębiorstwach państwowych, w organizacjach społecznych oraz w jednostkach gospodarki niepaństwowej, w celu załatwienia sprawy wnoszonej we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, oraz zaznajamianie się z tokiem jej rozpatrywania;
 • tworzenie w Sejmie lub Senacie klubów, kół lub zespołów poselskich / senackich oraz uczestniczenie w ich posiedzeniach, w celu wypracowania wspólnego stanowiska podczas głosowań i prac;
 • przyjmowanie opinii, postulatów i wniosków wyborców oraz ich organizacji i branie ich pod uwagę w działalności parlamentarnej;
 • korzystanie w pracy w Sejmie ze zbiorów Biblioteki Sejmowej oraz z pomocy Biura Analiz Sejmowych, przygotowującego ekspertyzy, opinie i informacje;
 • tworzenie biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich w celu obsługi swojej działalności w terenie;
 • wykonywanie pracy w okręgu wyborczym w biurze poselskim, polegającej na pełnieniu dyżurów poselskich oraz przyjmowaniu interesantów;
 • składanie w Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu w okresach rocznych, w związku z wygaśnięciem mandatu oraz na koniec kadencji, rozliczenia kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura;
 • uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych w okręgu wyborczym;
 • uczestniczenie w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany lub właściwych ze względu na siedzibę biura posła / senatora;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów o tajemnicy prawnie chronionej oraz przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Jak zostać parlamentarzystą?

Przedstawiciele społeczeństwa do Sejmu i Senatu wybierani są w wyborach powszechnych co cztery lata.

Kandydatami mogą być osoby które ukończyły odpowiednio 21 i 30 lat. Nie mogą startować osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym lub wyrokiem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione.

Mandatu posła i senatora nie można łączyć z funkcjami prezesa NBP, NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiT, ambasadora, zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Senatu, prezydenta lub w administracji rządowej z wyjątkiem Rady Ministrów i sekretarzy stanu.

Mandatu nie mogą piastować również sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy służby cywilnej, funkcjonariusze policji i służby ochrony państwa i żołnierze w czynnej służbie wojskowej czy wojewodowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni i ambasadorowie.

Zarobki parlamentarzystów

Każdy poseł i senator otrzymuje co miesiąc 9892,30 zł brutto pensji. Posłowie, którzy rozpoczynają pracę w Sejmie w nowej kadencji rezygnują ze swojego dotychczasowego zatrudnienia i za to przysługuje im „rekompensata”.

Do tego trzeba doliczyć dietę parlamentarną - 2473,08 zł brutto.

Przysługuje im też ryczałt na prowadzenie biura w terenie (obecnie wynosi 12 150 zł brutto miesięcznie), który można przeznaczyć na utrzymanie biura oraz przejazdy autem.

Jeszcze więcej mogą zarobić ci, którzy zasiadają w parlamentarnych komisjach. W sumie, obrotny parlamentarzysta może co miesiąc zarabiać około 27 tysięcy złotych.

Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie