Szczegółowy opis uczelni

Studiuj przyjaźnie i nowocześnie

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE !

bo studia są dla Ciebie, a nie Ty dla nich ...

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi proponuje Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy, aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest, aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.

To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnię" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.

Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.


Biuro Rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych

Łódź, Kamińskiego 21

tel. 42 232 74 99

rekrutacja@uns.lodz.pl

PN - PT 8.00 - 15.30, SB 9.00 - 13.30

Oferta kształcenia

Studia I - go stopnia kierunki:

• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
PEDAGOGIKA

Studia II - go stopnia kierunki:

• PEDAGOGIKA


KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (I STOPNIA)

• Ochrona i obrona narodowa
• Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
• Zarządzanie kryzysowe w administracji
• Bezpieczeństwo osób i mienia
• Obrona cywilna

KIERUNEK PEDAGOGIKA (I STOPNIA)

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna,
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 • Trening interpersonalny i mediacje,
 • Resocjalizacja z socjoterapią

PEDAGOGIKA (II STOPNIA)

 • Resocjalizacja z socjoterapią,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu,
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna,
 • Gerontologia społeczna i oświatowa,
 • Trening rozwoju jednostki i grupy,
 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.

Duży nacisk na praktyczność, efektywność i elastyczność kształcenia znalazły swój wyraz w proponowanych formułach studiowania.

PRZYJAZNE STUDIA - REALIZACJA STUDIÓW

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne) - zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) - zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w Łodzi.Pedagogika

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku PEDAGOGIKA oferujemy dwa programy studiów:

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

• DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
• RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ
• EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
• WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I TERAPIA PEDAGOGICZNA

EDUKACJA I WYCHOWANIE

• OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE

Opis kierunku

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.
Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.
Dlatego nasze programy studiów łączą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, zaś nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na świat.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.
Kończąc nasze studia będziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej. Będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności.

Studia I – stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika realizowane są w ramach dwóch programów studiowania:

1. Program studiów PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA - to studia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela , przeznaczone dla przyszłych pracowników instytucji oświatowych (edukacji formalnej).

2. Program studiów EDUKACJA I WYCHOWANIE - to studia przygotowujące do aktywności edukacyjnej na rynku nieformalnych usług edukacyjnych. Absolwent przygotowany jest do pracy w małych firmach z obszaru edukacji pozaformalnej, w charakterze edukatora, wychowawcy lub tutora, ale także przedsiębiorcy kreatywnie wkraczającego w rynek usług edukacyjnych, przygotowanego do samozatrudnienia.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

• wprowadzenie do pedagogiki
• wprowadzenie do psychologii
• psychologia rozwojowa i osobowości
• podstawy socjologii
• biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
• propedeutyka filozofii
• teoretyczne podstawy procesów adaptacji i uczenia się
• teoria i historia wychowania
• współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• podstawy dydaktyki ogólnej
• podstawy prawa
• komunikacja interpersonalna
• diagnostyka psychopedagogiczna
• wprowadzenie do pedagogiki twórczości
• technologie informacyjne

Studia II stopnia, trwające 4 semestry, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Na kierunku PEDAGOGIKA (studia magisterskie) oferujemy specjalności:

 • Resocjalizacja z socjoterapią,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu,
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna,
 • Gerontologia społeczna i oświatowa,
 • Trening rozwoju jednostki i grupy,
 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.

Opis kierunku

PEDAGOGIKA to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki, socjologii, psychologii i filozofii. Naszym celem jest wyszkolenie świadomych, odpowiedzialnych oraz wrażliwych specjalistów posiadających praktyczną wiedzę na temat działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowym zadaniem pedagoga jest praca z ludźmi, dlatego studia pedagogiczne mają charakter praktyczny.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej teoretycznej wiedzy o nauczaniu oraz nabyciem praktycznych umiejętności, niezbędnych do zrozumienia mechanizmów kształcenia, diagnostyki oraz pracy opiekuńczej.

Wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku PEDAGOGIKA.

CO ZYSKUJESZ

Studiując kierunek PEDAGOGIKA zyskujesz:

• praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk o wychowaniu, która umożliwi Ci dokonanie świadomego wyboru specjalności,
• szereg umiejętności praktycznych,
• skuteczne metody pracy w zakresie wybranej specjalności,
• wymagane przez pracodawców kompetencje i narzędziowe umiejętności w ramach swojej specjalności,
• specjalność poszukiwaną na rynku pracy.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Uczymy tego czego wymagają pracodawcy. Student zyskuje:

• znajomość warsztatu diagnostycznego i metodycznego,
• umiejętność analizowania i identyfikowania problemów, indywidualnych i społecznych, dotyczących związku człowieka z jego środowiskiem oraz skutecznego ich rozwiązywania,
• umiejętność i wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i koordynowania pracy w małych zespołach, prowadzenia zajęć w większych grupach,
• umiejętność rozpoznawania trudności i potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
• praktyczną wiedzę z zakresu podstaw diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.

MOŻLIWE MIEJSCA PRACY

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA posiada wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji procesów kształcenia, pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych; jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, placówkach oświatowo-wychowawczych, organizacjach doradztwa rodzinnego, zawodowego i personalnego oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA może podjąć pracę m.in. w:

• instytucjach oświatowych, przedszkolach, szkołach,
• instytucjach edukacji pozaformalnej,
• świetlicach socjoterapeutycznych,
• domach pomocy społecznej,
• placówkach i instytucjach poradnictwa personalnego, rodzinnego i zawodowego,
• poradniach wychowawczych,
• placówkach resocjalizacyjnych,
• ośrodkach interwencyjnych,
• organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych,
• placówkach kulturalnych.

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają również na założenie własnej działalności i kreatywne rozwijanie swoich zainteresowań.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oferujemy następujące specjalności:

• Ochrona i obrona narodowa
• Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
• Zarządzanie kryzysowe w administracji
• Bezpieczeństwo osób i mienia
• Obrona cywilna

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców posiadających zawodowe doświadczenie w poszczególnych dziedzinach.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować m.in. w takich zawodach jak:

• żołnierz;
• funkcjonariusz Policji;
• funkcjonariusz Straży Granicznej;
• funkcjonariusz Służby Więziennej;
• funkcjonariusz Służby Celnej;
• funkcjonariusz Straży Miejskie;
• funkcjonariusz służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
• pracownik agencji ochrony;
• pracownik agencji detektywistycznej;
• doradca/ekspert ds. bezpieczeństwa danych;
• specjalista ds. systemów bezpieczeństwa;
• pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
• pracownik jednostek administracyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa osób, mienia i informacji.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

• Teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa;
• Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
• Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne w UE;
• Nauka o państwie i polityce;
• Prawo i postępowanie administracyjne;
• Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń;
• Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka;
• Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
• Bezpieczeństwo społeczne;
• Ochrona i bezpieczeństwo osób, społeczności, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
• Zwalczanie terroryzmu;
• Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Rekrutacja na studia

Możesz zapisać się na studia nie wychodząc z domu.

W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:

 1. Zarejestruj się na stronie
 2. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy
 3. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania
 4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy
 5. Przygotuj:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu przy pierwszej wizycie w Rektoracie)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu - patrz wyżej)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy z dopiskiem "opłata rekrutacyjna"

Wszystkie dokumenty z punktów 2-5 włóż w kopertę i wyślij (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych

Biuro Rekrutacyjne

ul. Kamińskiego 21

90-229 Łódź

Po sprawdzeniu dokumentów skontaktujemy się z Tobą - powiemy co dalej i prześlemy wszystkie informacje konieczne, by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS.

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja