Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i środowiskową.Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka.

W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: geotechnologię, hydrotechnikę i transport wodny oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Na studiach drugiego stopnia: żywienie zwierząt oraz ochronę przyrody i edukację przyrodniczo-leśną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 8 tysięcy studentów na 25 kierunkach studiów.
Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego "inżynier". Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł "inżynier architektury krajobrazu" oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu "lekarz weterynarii".

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i 10 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 • wiodąca uczelnia rolnicza w kraju
 • nowe kierunki studiów
 • innowacyjne programy kształcenia
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • uznanie wśród pracodawców

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.


Zobacz FOLDER dla kandydatów na studia - TUTAJ

Kierunki studiów I stopnia

Wy­dział Rol­nic­twa i Bio­inżynie­rii

 • bio­tech­nologia
 • eko­ener­gety­ka
 • in­for­ma­ty­ka stosowana
 • inżynieria rolnicza
 • och­ro­na śro­dowiska
 • rol­nic­two

Wy­dział Leśny

 • leśnic­two
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Wy­dział Tech­nologii Drew­na

 • projektowanie mebli
 • tech­nologia drew­na

Wy­dział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 • biologia stosowana
 • we­teryna­ria (jednolite magisterskie)
 • zo­otech­nika
 • żywienie zwierząt

Wy­dział Ogrod­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry

 • ar­chi­tek­tu­ra krajobrazu
 • ogrod­nic­two

Wy­dział Nauk o Żyw­ności i Żywie­niu

 • die­tety­ka
 • tech­nologia żyw­ności i żywie­nie człowie­ka
 • jakość i bezpieczeństwo żywności

Wy­dział Inżynie­rii Śro­dowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • geotechnologie, hudrotechnika i transport wodny
 • go­spo­dar­ka prze­strzen­na
 • inżynie­ria śro­dowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna

Wy­dział Eko­nomicz­no-Społecz­ny

 • eko­nomia
 • fi­nan­se i rachun­ko­wość


Studia pierwszego stopnia - wykaz wg typów kształcenia

Studia artystyczne:

 • architektura krajobrazu
 • projektowanie mebli

Studia ekonomiczne:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość

Studia matematyczno-informatyczne:

 • informatyka stosowana

Studia przyrodnicze:

 • biologia
 • biotechnologia
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • leśnictwo
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • weterynaria
 • zootechnika

Studia techniczne:

 • ekoenergetyka
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska
 • technologia drewna


Kierunki studiów oraz opis:

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta krajobrazu. Program jest ukierunkowany na ochronę i kształtowanie szaty roślinnej w krajobrazie, inwentaryzację i rewaloryzację terenów przyrodniczych, projektowanie, budowę i konserwacje obiektów architektury krajobrazu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, szata roślinna, rysunek, malarstwo i rzeźba, projektowanie, rekultywacja krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów zabytkowych, budownictwo ogrodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska przyrodniczego. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Posiada umiejętności gromadzenia informacji i kształtowania środowiska człowieka, zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jest przygotowany do tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Zna prawo budowlane, organizację procesu inwestycyjnego i organizację procesu projektowego.

Biologia ze specjalnością biologia stosowana - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program obejmuje kształcenie z zakresu podstawowych nauk biologicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, zoologia i botanika, genetyka i fizjologia roślin oraz zwierząt, anatomia kręgowców z elementami anatomii człowieka, biochemia, ewolucjonizm, biologia komórki, immunologia, rozmnażanie roślin, ochrona przyrody, hydrobiologia, kompleksowe zajęcia terenowe. Absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą podjęcie działalności w różnych placówkach związanych z biologią np. w laboratoriach, rezerwatach, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych. Dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych oraz umiejętności pozwalające także na podjęcie pracy o charakterze naukowo-badawczym.

Biotechnologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program integruje obszary współczesnej biologii eksperymentalnej i technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla wytworzenia zarówno nowych produktów jak i innowacyjnych procesów produkcyjnych. Procesy i produkty biotechnologiczne znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w produkcji materiałów nowej generacji. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, genetyczne doskonalenie organizmów, biotechnologiczne metody rozmnażania roślin i rozrodu zwierząt, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria procesów biotechnologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza rynku produktów biotechnologicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych, w produkcji materiałów nowej generacji.

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci maja do wyboru zajęcia z zakresu: doradztwo i konsultacje dietetyczne i catering dietetyczny. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia człowieka, elementy etyki i psychologii, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, podstawy żywienia i produkcja żywności dietetycznej, toksykologia żywności, dietoterapia, epidemiologia, ochrona zdrowia i edukacja żywieniowa. Absolwent jest przygotowany do realizacji usług żywieniowych (np. szeroko pojętej żywności, planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności) i doradztwa dietetycznego (np. stosowanie terapii dietetycznych).

Ekoenergetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program zapewnia pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ekologii. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, agroekologia, ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych, gospodarka odpadami, systemy monitorowania środowiska, techniki odnowy gleb i krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie pochodzenia rolniczego.

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączy szeroką wiedzę ekonomiczną z ekonomikę gospodarki żywnościowej oraz politykę rolną. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, statystyka, makro i mikroekonomia, ekonometria, geografia ekonomiczna i historia gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, technologie wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego, prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, system podatkowy i celny, zarządzanie jakością, fundusze Unii Europejskiej, ekonomika rolnictwa światowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową oraz w innych sektorach gospodarki, także w administracji centralnej i lokalnej.

Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program obejmuje kształcenie ogólnoekonomiczne oraz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, prawnych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej, analizy zjawisk gospodarczych w agrobiznesie i gospodarce żywnościowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka i informatyka, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie, makro- i mikroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa. Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego. Biurach księgowych, podmiotach sektora finansów publicznych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej, lokalnej i centralnej.

Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program łączy wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzenią, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości i firmach konsultingowych i doradczych.

Informatyka stosowana - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek ten to oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Program gwarantują zdobycie wykształcenia informatycznego oraz inżynierskiego w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, architektura komputerowa i technologie multimedialne, projektowanie baz danych, inżynieria oprogramowania, analiza obrazu i wizualizacja procesów, implementacja i wdrażanie systemów internetowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

Inżynieria i gospodarka wodna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji: inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemów wodno-melioracyjnych, regulacji cieków oraz systemów racjonalnego gospodarowania wodą. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, w rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wodno-melioracyjnych, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, w zakładach komunalnych, rolnictwie, leśnictwie, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i gospodarką wodną.

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu technik i technologii stosowanych w rolnictwie, zasad organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniki komunalnej oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych. Przygotowuje do samodzielnego i twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, występujących w rolnictwie i jego otoczeniu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, automatyka, teoria maszyn, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

Inżynieria środowiska - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek techniczny o kształceniu w zakresie inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych oraz inżynierii kształtowania i ochrony środowiska; (realizowany był do lutego 2012 roku jako kierunek zamawiany - projekt "Priorytet IV PO KL"). Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i programowanie, ekonomia i prawoznawstwo, ochrony środowiska, meteorologia i klimatologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, geodezja i kartografia, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria elektryczna, prawo w ochronie środowiska, zarządzanie środowiskiem. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych, w usługach komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach produkcji, obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jakość i bezpieczeństwo żywności - Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności.

Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.

Leśnictwo - studia stacjonarne stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program obejmuje kształcenie przyrodnicze oraz techniczno-ekonomiczne dla wszechstronnych potrzeb leśnictwa, gospodarowania lasami, ochrony środowiska leśnego, gospodarki łowieckiej, inwentaryzacji zasobów leśnych i pozyskiwania drewna. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty przyrodnicze związane z leśnictwem, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, użytkowanie zasobów leśnych, technika i inżynieria leśna, zarządzanie w leśnictwie, historia leśnictwa i polityka leśna. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, urzędach, biurach projektowych oraz w firmach związanych z leśnictwem np. w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu (dodatkowo) kursu nauczycielskiego absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Ochrona środowiska - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program jest ukierunkowany na rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, klimatologia, biochemia, ekofizjologia roślin, hydrologia i gospodarka wodna, technologie ochrony powietrza, wód i gleby, zagospodarowanie ścieków i osadów, zagrożenia cywilizacyjne i globalne, zrównoważony rozwój. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej, w inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach naukowo-badawczych oraz działach ds. ochrony środowiska różnych przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanych na praktyczną realizację ochrony środowiska oraz na organizowanie i kierowanie działalnością w tej dziedzinie.

Ogrodnictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program obejmuje kształcenie ogólno-przyrodnicze, technologiczne w zakresie produkcji warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału nasienno-szkółkarskiego oraz urządzania i pielęgnacji parków i ogrodów. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i genetyka roślin, botanika i fizjologia roślin, żywienie i ochrona, inżynieria ogrodnicza, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne zielne i drzewiaste, nasiennictwo i przemysł nasienny, produkcja szkółkarska, ekonomika i marketing ogrodniczy, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, waloryzacja przyrodnicza. W trakcie trzeciego semestru studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności: ogrodnictwo ogólne, kształtowanie terenów zieleni, hodowla roślin i nasiennictwo lub ochrona roślin. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Zależnie od ukończonej specjalności jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni oraz w firmach hodowli roślin i przemyśle nasiennym.

publicznym, społecznym i rynkowym, a zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Projektowanie mebli - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżynier projektant mebli. Program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznanie poszczególnych etapów procesu projektowego: od pomysłu, modelowania, makietowania, wizualizacji, zapisu konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych. Przykładowe przedmioty: historia sztuki użytkowej, historia mebla, filozofia, socjologia, etykieta i komunikacja społeczna, polityka społeczna. Ergonomia, prawo autorskie, etyka zawodu projektanta. Rysunek projektowy, rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Pracownia projektowa, pracownia technik komputerowych, pracownia modelowania i makiet. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie.

Rolnictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się tytułem zawodowym inżyniera. Student uzyskuje wiedzę ogólnorolniczą, szeroką znajomość zastosowania nauk biologicznych i poznania problematyki fitosanitarnej w produkcji roślinnej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin, rozród, chów i żywienie zwierząt, ekonomika i zarządzanie produkcją, biologiczne i biotechnologiczne metody w produkcji rolniczej. Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Technologia drewna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek techniczny o szerokim programie dotyczącym drzewnictwa, obróbki i wykorzystania drewna, przemysłu drzewnego i meblarskiego, konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, mechanika techniczna, elektrotechnika, automatyka, ochrona i konserwacja drewna, konstrukcje i technologie wyrobów z drewna, inżynieria chemiczna i procesowa, maszyny i urządzenia produkcyjne, technologia celulozy i papieru, stolarka budowlana, technologie wyrobów meblarskich, marketing w przemyśle drzewnym. Studia realizowane są w ramach 4 specjalności: mechaniczna technologia drewna, chemiczna technologia drewna, meblarstwo, ochrona i modyfikacja drewna. Absolwent zdobywa wiedzę i uprawnienia do wykonywania pracy operatora linii do obróbki drewna, ma możliwość zajmowania się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych, procesów pracy; zajmowania się projektowaniem, obrotem meblami, wyrobami z drewna i logistyką i współpracą z instytucjami konserwatorskimi.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studenci mają do wyboru zajęcia o charakterze technologicznym i żywieniowym. Program umożliwia zdobycie wiedzę i umiejętności z zakresu: organizowania produkcji, przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów spożywczych. Przeprowadzania kalkulacji ekonomicznej, zasad funkcjonowania rynku oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, inżynieria procesowa, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Weterynaria - jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza weterynarii. Program umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Umożliwia absolwentom sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego, środowiska i zdrowia zwierząt, wykonywanie badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Potrafi oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

Zootechnika - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek z 3 wyodrębnionymi specjalnościami w zakresie: hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznego chowu zwierząt oraz hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka i metody hodowlane, chów zwierząt, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, kierowania zespołami ludzi, organizacji hodowli zwierząt oraz do pracy w administracji.

Kierunki studiów II stopnia

Studia drugiego stopnia

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Ekoenergetyka
 • Ekonomia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria rolnicza
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Ochrona przyrody
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Projektowanie mebli
 • Rolnictwo
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zootechnika
 • Żywienie zwierząt - studia dualne


Kierunki studiów i opis:

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta krajobrazu. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalizacji: planowanie i projektowanie krajobrazu; sztuka kształtowania ogrodów; zarządzanie i ochrona krajobrazu; inżynieria kształtowania krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, szaty roślinnej i projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z zabytkowymi. Kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi oraz zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Jest także przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Biologia ze specjalnością biologia stosowana - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program obejmuje szerokie spektrum przedmiotów o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie biologii zwierząt i roślin. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w laboratoriach diagnostycznych, jednostkach naukowych, szkolnictwie, rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz ogrodach zoologicznych.

Biotechnologia - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek integruje obszary współczesnej biologii eksperymentalnej i technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla wytworzenia zarówno nowych produktów jak i innowacyjnych procesów produkcyjnych. Procesy i produkty biotechnologiczne znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w produkcji materiałów nowej generacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych, w produkcji materiałów nowej generacji.

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Studenci wybierają zajęcia z zakresu: żywienia w różnych etapach ontogenezy, dietetyki w specyficznych potrzebach żywieniowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, a także jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności, sterowaniem procesami technologicznymi oraz prowadzących kompleksową ocenę żywności, a także instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalności: ekonomika gospodarki żywnościowej; ekonomia regionalna i integracja europejska; ekonomia turystyki przyrodniczej; finanse w gospodarce żywnościowej. Student zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki ekonomiczno-społecznej, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. Umiejętność wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz do modelowania ich przebiegu. Kwalifikacje potrzebne do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego), przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, handlu krajowymi zagranicznym. Jest predysponowany do pracy w jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucjach samorządowych, przedstawicielstwach dużych koncernów krajowych i zagranicznych.
Prowadzone są też studia anglojęzyczne AGRIBUSINESS w trybie stacjonarnym.

Ekoenergetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek zapewnia zdobycie zawodu, związanego z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia projektowanie i eksploatację obiektów technicznych, nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w produkcji tzw. zielonej energii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie pochodzenia rolniczego.

Gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalizacji: budownictwo i infrastruktura na obszarach wiejskich; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenach niezurbanizowanych; zarządzanie przestrzenią i środowiskiem; gospodarka lokalna i regionalna. Student zdobywa wiedzę i umiejętności zaawansowanych metod, technik narzędzi i materiałów z zakresu gospodarki przestrzennej. Opracowywania dokumentów planistycznych, konstruowania wizji rozwoju i strategii jednostek samorządu terytorialnego oraz ofert inwestycyjnych. Oceny stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie oraz rozwój w odniesieniu do wybranych zagadnień przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej. Absolwent jest przygotowany do pracy administracji publicznej, pracowniach planistycznych i urbanistycznych, biurach projektowych, agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych. Po odbyciu praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne.

Informatyka stosowana - studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Jest kierunkiem studiów, który stanowi wyjątkowe połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w inżynierii rolniczej, a także w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej. Będzie mógł pełnić funkcję zarówno doradczą, jak i wykonawczą w zakresie rozwiązywania, przy pomocy technologii informatycznych problemów przemysłu rolno-spożywczego.

Inżynieria i gospodarka wodna - na drugim stopniu studenci zdobywają szczegółową wiedzę i nabywają umiejętności rozwiązywania zadań projektowych i wykonawczych z zakresu interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpowodziowej i zasad zrównoważonego rozwoju, żeglugi śródlądowej, optymalizacji warunków glebowo-wodnych dla intensywnej produkcji rolniczej i leśnej, jakościowej i ilościowej ochrony zasobów wodnych, rekultywacji środowiska glebowego i wodnego, wykorzystywania nowoczesnych metod modelowania gospodarki wodnej. Kierunek ten powstał z myślą o kształceniu specjalistów mogących stawić czoła problemom gospodarowania wodą w zmieniającym się środowisku. Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania wodą w skali zlewni i regionu, nabywając doświadczenie podczas staży i praktyk w firmach projektowych i wykonawczych. Ukończenie tego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynierii hydrotechnicznej.

Inżynieria biotworzyw - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek ten gwarantuje interdyscyplinarność wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw. Pozwoli na przystosowanie się do potrzeb wielu gałęzi przemysłu ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych (włókienniczego, papierniczego, chemicznego, kosmetycznego, energetycznego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego). Absolwent przygotowany jest do pracy między innymi w przedsiębiorstwach produkcji biotworzyw, obrotu surowcami naturalnymi i ich recyklingu, w przedsiębiorstwach przetwórstwa papierniczego i biomasy.

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek który rozwija zainteresowania w zakresie użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, w gospodarce komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych, a także przygotowuje specjalistów do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa i jego otoczenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

Inżynieria środowiska - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 2 specjalności: inżynieria wodna i sanitacja wsi, inżynieria kształtowania i ochrony środowiska. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej, projektowania urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniami powodziowymi i suszą. Metod badań i oceny wpływu działalności człowieka na środowisko. Technik prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz zasady ich ograniczania, zapobiegania i neutralizacji. Branżowych przepisów prawnych oraz dotyczących ochrony środowiska, norm i wytycznych projektowania, w tym standardy obowiązujące w państwach UE. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych oraz usług komunalnych, instytucjach związanych z zarządzaniem środowiskiem, firmach konsultingowych. Po odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzone są też na tym kierunku studia anglojęzyczne w trybie stacjonarnym

Leśnictwo - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra leśnictwa. Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia tego samego kierunku. Program realizowany jest w zakresie 3 specjalności: gospodarka leśna - w ramach której student nabywa zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych; gospodarka leśna z rynkiem drzewnym w ramach, której nabywa się zaawansowaną wiedzę o leśnictwie oraz rozszerzoną wiedze o surowcu drzewnym; gospodarka leśna z łowiectwem w ramach której student nabywa zaawansowaną wiedzę o leśnictwie oraz rozszerzoną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Absolwent jest przygotowany do pracy jednostkach Lasów Państwowych, w instytucjach komunalnych, zakładach usług leśnych, biurach urządzania lasu, parkach narodowych i krajobrazowych, szkolnictwie leśnym, a także w placówkach naukowych.
Prowadzone są też prowadzone studia anglojęzyczne o specjalności gospodarka leśna trybie stacjonarnym.

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ochrony przyrody. Studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona przyrody. Student zdobywa wiedzę o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, ekspertyz, planów i zadań ochronnych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach Lasów Państwowych, parkach narodowych, zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itd.) oraz jednostkach administracji publicznej: urzędach miejskich, gminach (np. w wydziałach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), wojewódzkich (inspektoraty ochrony środowiska) oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ochrona środowiska - studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Absolwent przygotowany jest do ochrony i kształtowania biocenoz oraz zapobiegania skutkom niewłaściwej eksploatacji środowiska rolniczo-leśnego. Istnieje możliwość wyboru specjalizacji w zakresie ochrony przyrody, ochrony wód i powietrza, ochrony i kształtowania zasobów glebowych, biogeochemii ekosystemów, monitoringu i oceny środowiska.

Ogrodnictwo - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 3 specjalizacji: rośliny ozdobne i dendrologia; sadownictwo i szkółkarstwo; warzywnictwo i nasiennictwo; a na specjalności: kształtowanie terenów zieleni: student ma do wyboru 2 specjalizacje: architektura ogrodów; kształtowanie i ochrona krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do organizacji i kierowania produkcją ogrodniczą, podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego i firmach hodowlano-nasiennych, prowadzenia działalności marketingowej produktów ogrodniczych oraz projektowania, zakładania nowych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ogrodnictwa oraz kierowania działalnością związaną z ogrodnictwem na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Prowadzone są też prowadzone studia anglojęzyczne o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo trybie stacjonarnym.

Projektowanie mebli - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Program umożliwia zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznanie poszczególnych etapów procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, wizualizacji, zapisu konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych. Absolwent zdobywa wszechstronne wykształcenie w dziedzinie nowoczesnych technik i technologii oraz pozwalają na podjęcie twórczej współpracy z przemysłem w charakterze projektanta lub konstruktora. Wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Posiada wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie.

Rolnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek umożliwia studentowi pozyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnej agrotechniki zrównoważonego rozwoju oraz do podejmowania pracy w jednostkach związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową. Poszerzenie zainteresowań na wybranej specjalizacji z zakresu uprawy roli i roślin, łąkarstwa, mikrobiologii, gleboznawstwa, genetyki i hodowli roślin oraz chemii rolnej. Absolwent zdobywa wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Technologia drewna - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek realizowany jest w ramach 4 specjalności: mechaniczna technologia drewna - ukierunkowana na procesy obróbki oraz zabiegi powiązane z obsługą narzędzi i obrabiarek; chemiczna technologia drewna - to szeroko rozumiany chemiczny przerób drewna, związany głównie z przemysłem celulozowym, w którym dominuje papiernictwo; meblarstwo - ukierunkowana na rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania; ochrona i modyfikacja drewna - to zastosowanie środków wydłużających naturalną odporność drewna na działanie szeregu czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań surowca. Absolwent może być operatorem linii do obróbki drewna, zajmować się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych, procesów pracy.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 6 specjalizacji: analityka żywności; diagnostyka mikrobiologiczna i biotechnologia żywności; systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności; technologia i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego; technologie przetwórstwa surowców roślinnych; żywienie człowieka. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych a także jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności, sterowaniem procesami technologicznymi oraz prowadzących kompleksową ocenę żywności, a także instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Prowadzone też są studia anglojęzyczne: Food Science and Nutrition w trybie stacjonarnym.

Zootechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek ze specjalnościami w zakresie: hodowli i genetyki zwierząt; hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, uzupełnionych informacjami ekonomiczno-społecznymi, organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, przygotowując do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

Wydziały na UP Poznań

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 70 91/92/94 ,61 846 60 60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agroinżynieria, inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
https://wrib.up.poznan.pl/pl
e-mail: wrib@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276


Wydział Leśny

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 70 98/099
leśnictwo, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
https://wles.up.poznan.pl/
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 04, -72 44
biologia, weterynaria, zootechnika
http://www1.up.poznan.pl/animal/
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 05, -70 51
architektura krajobrazu, ogrodnictwo
http://woak.up.poznan.pl/pl/
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258


Wydział Technologii Drewna

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 61 848 71 01/02, -72 45
projektowanie mebli, technologia drewna
http://wtd.up.poznan.pl/pl
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981


Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 61 848 70 95/97
dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka
http://www.foodsciences.edu.pl/
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256


Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 61 848 70 73, -71 03
geotechnologie, hydrotechnika i transport wodny, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
http://www1.up.poznan.pl/wisgp/
e-mail: inzynieria@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254


Wydział Ekonomiczno-Społeczny

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 61 846 67 40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość
https://wes.up.poznan.pl/pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

Warto wiedzieć


Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje szkolenia, wykłady i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i zapewnienie im sprawnego poruszania się po nim. Gromadzi na bieżąco oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finasowania, etykiety w biznesie, autoprezentacji.

Ważnym zadaniem Biura karier jest także doradztwo zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, szkolenia, warsztaty, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej.

www.biurokarier.up.poznan.pl


Organizacje studenckie

Samorząd Studencki
to organizacja studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni, zatem ma charakter współdecyzyjny a zarazem doradczy w kwestiach dotyczących uczelni i studentów. Organizuje Agronalia, obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, Otrzęsiny, Bal Przyrodnika, Andrzejki, Dzień Kobiet oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

Niezależne Zrzeszenie Studentów
to organizacja, która narodziła się w 1980 roku, przeciwstawiając się ówczesnemu reżimowi politycznemu. Studenci na własny sposób postanowili zawalczyć o wolność i demokrację w naszym kraj i stworzyli studencki odpowiednik "Solidarności". Dzisiaj NZS chęć zmiany otoczenia wyraża przez liczne inicjatywy, które jedocześnie organizuje. Najbardziej znana to "Wampiriada", czyli studenckie honorowe krwiodawstwo. "Bałwan stoi, Ty pomagasz", "Ołówek dla Afryki", "Studencki Nobel" i inne.

Klub Uczelniany AZS
to studenci zrzeszeni w Klubie AZS, którzy reprezentują nasz Uniwersytet Przyrodniczy w różnego typu zawodach sportowych, startując w Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski AZS, turniejach uczelnianych i rozgrywkach międzywydziałowych. Członkowie skupiają się w 17 sekcjach sportowych Klubu. W ostatnich latach największe sukcesy w ramach np. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski odniosły sekcje: jeździecka, kolarstwa górskiego, unihokeja, siatkówki kobiet, streetbasket kobiet, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Z powodzeniem wystartowały nowe dyscypliny: badminton, aquash, dart i bowling.

Zespół Pieśni i Tańca "Łany"
od 43 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno-muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni. Obecnie tworzy go 120-osobowa grupa studentów i absolwentów. Funkcjonuje na dwóch poziomach zaawansowania wraz z kapelą, w której grają także muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, reprezentował naszą uczelnię oraz nasz kraj na wielu renomowanych imprezach i festiwalach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator"
to grupa studentów Wydziału Leśnego wykonująca muzykę myśliwską już od 1984 roku; wtedy to grupa studentów - leśników postanowiła stworzyć koło artystyczne skupiające miłośników gry na rogu myśliwskim. Zespół zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu podniosłych uroczystości uczelnianych i wydziałowych, promuje też kulturę łowiecką wśród różnych środowisk i społeczności. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania w kraju i za granicą, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

Chór Akademicki "Coro da Camera"
od 20 już lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Co roku koncertuje w wielu poznańskich kościołach oraz charytatywnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Z okazji swego jubileuszu wydał płytę. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

Ruch Akademicki "Pod Prąd"
RAPP jest studencką organizacją chrześcijańską działającą na największych uczelniach w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Na naszym Uniwersytecie działa od 1995 roku. Zrzesza katolickich i protestanckich studentów. Studenci zaangażowani w tej organizacji dbają o rozwój indywidualny, społeczny i duchowy. Organizują spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, kursy, wyjazdy weekendowe, spływy kajakowe, majówki itd.

Współpraca z zagranicą
Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS.
Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Działalność poza dydaktyczna
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, gdzie ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych.
Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 23 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów "OPERON", Botaników, Dietetyków, Ekoenergetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierii Wodnej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Księgowych i Finansistów, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki "AGROTUR", Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.
Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca "Łany", w Chórze Akademickim "Coro da Camera".Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator".
Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany.


Warunki studiowania

biblioteka - tak
sale komputerowe- tak
stołówka - tak
akademiki - tak
laboratoria - tak
basen - tak - wynajem
biuro karier - tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych - tak


STUDIA Z PASJI DO NATURY

szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

tel. 61 848 72 12, 61 848 70 10, 61 848 70 09, 61 846 67 16

www.up.poznan.pl
e-mail: dsiss@up.poznan.pl


Folder dla kandydatów - kliknij TUTAJ

Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Polityka społeczna na UP w Poznaniu

Polityka społeczna na UP w Poznaniu

Kierunek Polityka społeczna to atrakcyjny zawód dla ludzi z pasją i empatią. Studia na tym…
Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczy...

Medycyna roślin to stu­dia I i II stop­nia. Pro­wadzone są tyl­ko w trybie stacjonar­nym. Stu­dia…
Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gospodarka i inżynieria wodna - Uniwersytet P...

Gospodarka i inżynieria wodna na UP w Poznaniu umożliwia zdobycie wiedzy o charakterze przyrodniczym, technicznym…
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunki...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu do 2008 r. funkcjonował pod nazwą Akademii Rolniczej. Tradycje uczelni sięgają…
Lokalizacja