Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/5435a8272c1e8.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/561bd1f903b7c.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/561bd1a93a350.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/560eeb7a2fdec.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jMpNT5irJ9VFXf9SMx7TZuCvwj-6Qv1f.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/89B1qNBJI1KJs4oW3JmslRTe8KeeVDu2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8jCI9MmRX1yAyT4pNuziZjpIfGpq7AXR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MI2FM_I1oKZYbtKCSmaDxrLRaFq0C1v6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Ahd0v1N-zqEXPnkuBhUSzG5nTOkyrMfF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HroThaVPCnNCcdM8aaZKZHLGil_ux3n7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Bmkr3iWKo-UWmNRMtc-Q78BBPozW60zB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
(+61) 848 72 12, 848 70 10, 848 70 09, 846 67 16
dsiss@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl
7.34
-0.53%
191
głosów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i środowiskową.


Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka.

W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: geotechnologię, hydrotechnikę i transport wodny oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Na studiach drugiego stopnia: żywienie zwierząt oraz ochronę przyrody i edukację przyrodniczo-leśną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 8 tysięcy studentów na 25 kierunkach studiów.
Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego "inżynier". Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł "inżynier architektury krajobrazu" oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu "lekarz weterynarii".

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i 10 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 • wiodąca uczelnia rolnicza w kraju
 • nowe kierunki studiów
 • innowacyjne programy kształcenia
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • uznanie wśród pracodawców

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

Zobacz FOLDER dla kandydatów na studia - TUTAJ

Lokalizacja