Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

uczelnia niepubliczna, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Czesława Tańskiego 5, (+33) 829 72 12, sekretariat@wsfip.edu.pl

Stypendia - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

W Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora
 • zapomogę

Stypendia - informacje ogólne

Co to jest stypendium?

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów. Studiowanie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami - książki, dojazdy, często mieszkanie w nowym mieście. Nie każda rodzina jest w stanie podołać takim wydatkom. Niekiedy nieprzewidziane sytuacje losowe pogarszają warunki materialne.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia. Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zapomoga

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania stanowi dochód netto przypadający na członka rodziny. Stawki ustalane są wewnętrznie przez uczelnię. Miesięczne kwoty, na jakie może liczyć student to od ok. 800 zł do blisko 2000 zł.

Stypendium socjalne może być zwiększone dla osób, które zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ta forma wsparcia finansowego przyznawana jest osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności na czas trwania ważności tego orzeczenia.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Kwoty wahają się od 600 zł do 1000 zł.

Stypendium Rektora

Stypendium rektora to nagroda za wyróżniające się wyniki i osiągnięcia naukowe. Kryterium przyznania jest uzyskanie określonej średniej ocen w minionym roku akademickim (indywidualnie ustalanej dla konkretnego kierunku czy wydziału), ale także zdobyte osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendium rektora przyznawane jest nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego roku. Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Wysokość stypendium rektora ustalana jest wewnętrznymi rozporządzeniami uczelni i waha się od ok. 700 zł do 1200 zł

Stypendium Ministra

Stypendium ministra jest wyróżnieniem dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki naukowe i artystyczne w obszarach związanych ze studiami lub osiągnięcia sportowe.

Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona), jednak wszelkich formalności, dostarczenia stosownych dokumentów powinna dopilnować osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium.

Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów. Każde z nich wypłacane jest jednorazowo. Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

Zapomoga

Zapomoga stanowi wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn od siebie niezależnych. Mowa tu choćby o nieszczęśliwym wypadku, poważnej chorobie, śmierci członka najbliższej rodziny, kradzieży dokonanej na szkodę studenta czy klęsce żywiołowej. Jedyną sytuacją nielosową uprawniającą do otrzymania zapomogi jest urodzenie dziecka.

Zapomogę można otrzymać jeden raz na podstawie dokumentacji tego samego zdarzenia. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie, ocenie podlega stopień pogorszenia sytuacji życiowej, wpływ zdarzenia na stan materialny osoby wnioskującej.

Maksymalna kwota zapomogi to od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

System stypendialny obejmujący wspomniane świadczenia funkcjonuje zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych.

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Wypłaty przekazywane są na konto, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku mogą korzystać ze świadczenia stypendialnego tylko na jednym z nich, wybranym przez siebie.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie