Analityka medyczna

Probówki pełne rozmaitych mikstur, menzurki, kolby z których wydostają się kolorowe opary, kroplówki, pipety, szpatułki, palniki, a wśród nich postać, która odmierza krople, łączy ciecze, dosypuje rozmaite substancje – po prostu laboratorium.

Choć pewnie obecnie większość zadań przejmują maszyny, wyspecjalizowane sprzęty do badań laboratoryjnych, lecz nimi wciąż steruje człowiek.

Analityka medyczna łączy w sobie wiedzę z dziedziny medycyny, farmacji i biotechnologii, która to wiedza pozwala na laboratoryjną ocenę stanu zdrowia pacjenta w celach profilaktycznych, podczas stawiania diagnozy, monitorowania leczenia i określenia stopnia wyleczenia. Diagnostyka laboratoryjna rozwija się bardzo dynamicznie.

Studia na kierunku Analityka medyczna realizowane są przez wydziały farmaceutyczne uniwersytetów medycznych, trwają 5 lat.

W programie zajęć przewidziane są m.in. następujące przedmioty:

anatomia, biofizyka, biologia i genetyka, chemia ogólna i nieorganiczna, zastosowania matematyki w analityce medycznej, chemia bionieorganiczna, chemia bioorganiczna, naukowa informacja medyczna, chemia organiczna, chemia analityczna, historia medycyny i farmacji, biochemia, biologia molekularna, immunologia, technologia informacyjna, analiza instrumentalna, higiena i epidemiologia, chemia fizyczna, histologia, fizjologia, mikrobiologia, serologia grup krwi i transfuzjologia, chemia kliniczna, cytologia kliniczna, diagnostyka parazytologiczna, analityka ogólna i techniki pobierania materiału, patofizjologia, patomorfologia, biofizyczne podstawy diagnostyki medycznej, toksykologia, diagnostyka izotopowa, hematologia laboratoryjna, farmakologia, genetyka medyczna, immunopatologia, propedeutyka onkologii, diagnostyka laboratoryjna, propedeutyka medycyny, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych, systemy jakości i akredytacja laboratoriów, prawo medyczne, statystyka medyczna.

Najczęściej na III roku ma miejsce pierwszy kontakt z pracą w laboratorium, materiałem od pacjentów. Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki laboratoryjne, obejmujące swoim zakresem m.in. analitykę ogólną, biochemię, chemię kliniczną, parazytologię, hematologię, mikrobiologię, serologię grup krwi.

Ewa, studentka III roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ciężko wspomina teoretyczne przedmioty z pierwszych dwóch lat nauki i twierdzi, że dopiero teraz poznaje prawdziwe tajniki zawodu.

„ - Dużo jest zajęć praktycznych i to jest zupełnie coś innego niż w szkole, bo mamy dostęp do wszystkich odczynników i sami musimy wszystko stworzyć . Dokładnie uczymy się mikroskopowania. Mamy już kontakt z materiałem zakaźnym, uczymy się wykonywania analiz i obsługi sprzętu laboratoryjnego. Nauki ogrom, ale do przejścia. Studia interesujące, ale trudne, jest bardzo dużo nauki, porównywalnie do kierunku lekarskiego i farmacji”.

Z kolei Monika dodaje:

„ - Mówiąc szczerze to są to studia bardziej ambitne niż prestiżowe. Nauki jest naprawdę dużo, czasem jest ciężko, a tego sie nie docenia -wszyscy myślą, że na analityce uczyć się nie trzeba, bo po co, jak wszystko robią maszyny. W rzeczywistości nasze studia to połączenie farmacji, medycyny i diagnostyki”.

Praca po kierunku Analityka medyczna

Ukończenie studiów uprawnia do wykonywania zawodu diagnostyka laboratoryjnego. Zdobyta wiedza umożliwia pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników, a także sugerowanie rozpoznania określonej patologii lub jednostki chorobowej. Studia przygotowują do współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Absolwenci studiów mogą pracować w publicznych i niepublicznych laboratoriach diagnostycznych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, placówkach ochrony zdrowia, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, przemyśle farmaceutycznym, jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Analityka medycznego powinna cechować dokładność, cierpliwość, odporność na stres.