Architektura i urbanistyka

Zadaniem architekta jest połączenie wiedzy technicznej ze sztuką, pogodzenie aspektów prawnych z psychicznymi, biologicznymi i użytkowymi potrzebami człowieka. Praca architekta łączy wrażliwość humanisty, talent, pasję, kreację artysty z doświadczeniem inżyniera.

Świat za oknami dynamicznie się zmienia. Wyrastają drapacze chmur, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, wraz z migracją mieszkańców miast do miejscowości podmiejskich rozrasta się zabudowa domów wolnostojących.

Rozwój kraju wymaga specjalistów przygotowanych do kompetentnego kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Nowe obiekty budowlane mają być nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, wkomponowane w charakter istniejącej zabudowy, dostosowane do oczekiwań użytkownika, ale i zgodne z aktualnymi trendami.

Architekturę i urbanistykę można studiować przede wszystkim na uniwersytetach technicznych, politechnikach, ale również w wybranych uczelniach artystycznych i niepublicznych. Studia są dwustopniowe: po uzyskaniu tytułu zawodowego można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

W programie nauczania znajdują się m.in. następujące przedmioty:

projektowanie architektoniczne, historia architektury, rysunek odręczny, malarstwo, grafika prezentacyjna, planowanie infrastruktury technicznej, rewitalizacja urbanistyczna, rewitalizacja miast w kontekście kwestii mieszkaniowej, zarządzanie projektami rewitalizacji, koordynacja projektów architektonicznych, restrukturyzacja obiektów architektonicznych, konstrukcje budowlane, przyrodnicze uwarunkowania w projektowaniu, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, budownictwo, ekonomika procesu inwestycyjnego i zarządzania tym procesem, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne wspomaganie procesu projektowego, podstawy kompozycji przestrzennej, fizyka budowli, modelowanie komputerowe.

Wybrane uczelnie w ramach kierunku architektura i urbanistyka oferują specjalności do wyboru:

  • projektowanie obiektów mieszkalnych
  • projektowanie obiektów biurowych i usługowych
  • projektowanie terenów wiejskich
  • rewitalizacja i konserwacja zabytków architektury
  • projektowanie architektoniczne i urbanistyczne

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, budownictwa, sztuk pięknych, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Są zaznajomieni z prawem budowlanym, organizacją inwestycji budowlanych, organizacją procesów budowlanych w Polsce i krajach UE. Potrafią kształtować środowisko człowieka zgodnie z potrzebami użytkowymi, uwzględniając przy tym potrzeby osób niepełnosprawnych, estetykę, wymagania techniczne, kwestie ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku Architektura i Urbanistyka mogą pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Obecnie architekci to nie tylko projektanci tworzący plany regionów, fragmentów miast, czy budowli, ale często menedżerowie całego procesu inwestycyjnego. Zajmują się inżynierią miejską, działalnością deweloperską, architekturą krajobrazu. Tworzą także specjalistyczne programy komputerowe, pracują w charakterze nauczycieli akademickich, urzędników państwowych lub samorządowych.

Interdyscyplinarny charakter pracy architekta wymaga od kandydata na studia zainteresowań i uzdolnień w zakresie zarówno przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych oraz artystycznych. Powinna to być osoba o szerokich horyzontach intelektualnych, o nieprzeciętnej wrażliwości plastycznej i talencie artystycznym, ale także komunikatywna, łatwo nawiązująca kontakt.

„ - Najwięcej pracy jest, kiedy oddajemy projekt. Wtedy faktycznie dzień miesza się z nocą. Ale w końcu na tym będzie polegać praca, więc trzeba się przyzwyczaić. Ciężka jest geometria wykreślna i mechanika budowli, zresztą każdy rok ma swój znienawidzony przedmiot" - uspokaja Paweł, student architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej.

Kandydaci na studia drżą przed egzaminem wstępnym z rysunku. „ - Ja dostałam się po roku kursów - mówi Ania - chodziłam na zajęcia grupowe i to mi wystarczyło. Takie krytyczne spojrzenie innych osób jest bardzo cenne. Każdy mówi, co by w twoim rysunku pozmieniał i na odwrót. Jak się samemu rysuje, to nie patrzy się na swoją pracę obiektywnie. Z rysunku wypadłam jako jedna z lepszych”.