Farmacja to nauka o lekach. Słowo pochodzi od starożytnego egipskiego ph-ar-maki znaczącego „kto zapewnia bezpieczeństwo”. Ludzie od zawsze chorują, potrzebują do leczenia lekarstw, a obserwowane tempo powstawania nowych aptek jest sygnałem, że w zawodzie farmaceuty praca zawsze się znajdzie. To w dużej mierze tłumaczy wysokie zainteresowanie prestiżowymi niewątpliwie studiami na kierunku farmacja.

Szeroko rozumiany przemysł farmaceutyczny obejmuje wiele dziedzin, w których rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu farmacji. Są to przykładowo badaniawpływu substancji chemicznych na organizm, badania wpływu organizmu na substancje chemiczne (metabolizm leków), poszukiwanie nowych leków, dawkowanie leków, systematyka leków, zamienniki leków, ich ochrona patentowa, wdrażanie leków do produkcji, sposoby ich produkcji, wprowadzanie leków do obrotu (rejestracja), kontrola jakości leków, kontrola dystrybucji, marketing leków, racjonalizacja kosztów terapii itp.

Farmację można studiować na wszystkich uniwersytetach medycznych oraz wydziałach farmaceutycznych innych uczelni. Studia trwają 5,5 roku, na ostatnim semestrze studenci odbywają praktykę podyplomową. Program studiów przewiduje przedmioty teoretyczne, obejmujące podstawowe treści z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, biologii i genetyki, botaniki, biochemii, mikrobiologii, immunologii, matematyki, statystki, biofizyki, chemii (organicznej, fizycznej, analitycznej, ogólnej i nieorganicznej), psychologii i socjologii, filozofii. Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje zagadnienia przykładowo: chemii leków, syntezy i technologii środków leczniczych, farmakologii, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leku, higieny i epidemiologii, farmacji praktycznej w aptece, biofarmacji, farmakokinetyki, analizy leków, farmacji praktycznej w aptece. Pierwsze lata studiów to przedmioty biologiczno-chemiczne, przedmioty jak chemia leków, technologia postaci leków pojawiają się na III roku, wtedy studenci mają także kontakt z pracą w aptece. Rok IV i V przewiduje doskonalenie umiejętności i poznawanie nowych tajników sztuki farmaceutycznej. Obowiązkowo na I roku studenci uczą się języka łacińskiego.

Studenci farmacji nie ukrywają, że to bardzo ciężki kierunek. Monika studiująca na III roku w Białymstoku twierdzi, że „farmaceutów” mogą jedynie zrozumieć „lekarze” i „weterynarze”, bo oni mają równie trudno. Studia wymagają dużo samozaparcia, przez pierwsze lata ogrom nauki pamięciowej, do wkucia setki wzorów chemicznych i leków. Motywujące są legendarne zarobki w przemyśle farmaceutycznym, ale przecież nie wszystkich droga zawodowa powiedzie w tym kierunku.

Asia tak wspomina swoje studia: „ - Jeżeli podchodzi się do studiów w miarę na spokojnie to jest do przejścia. Dla mnie II rok to była katorga, po prostu uczenie się chemii fizycznej, analitycznej, organicznej i biochemii nie miało końca. Od III roku zaczęły się przedmioty farmaceutyczne i było o niebo fajniej. Większość studentów twierdzi ze III rok jest najgorszy, dla mnie był najciekawszy”.

Absolwent farmacji, zgodnie z wytycznymi ministerialnymi, posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Dyplomowany farmaceuta będzie potrafił sporządzać i oceniać jakość produktów leczniczych, wydawać lekarstwa i wyroby medyczne, sprawować nadzór nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych, udzielić rzetelnej informacji dotyczącej działania określonych leków, prowadzić badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne i toksykologiczne produktów leczniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu, eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno - pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytutach naukowo - badawczych.

Kandydat na studia farmaceutyczne powinien być osobą sumienną, cierpliwą, dokładną, posiadającą dobrą pamięć i zamiłowanie w dziedzinie biologii, chemii.