Przestrzeń wokół nas zmienia się niezwykle dynamicznie. Niespodziewanie wyrastają drapacze chmur, galerie handlowe, stare budynki zmieniają swój charakter, tereny podmiejskie zamieniają się w osiedla mieszkalne, powstają nowe drogi. Miejsca dawno nie odwiedzane okazują się nie do poznania. Rozwój, rozbudowa muszą odbywać się z zachowaniem względów technicznych, społecznych oraz przyrodniczych. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umiejętności zawodowe i techniczne w planowaniu przestrzennym.

Gospodarka przestrzenna znajduje się w ofercie edukacyjnej uniwersytetów, można ją studiować na politechnikach czy uczelniach ekonomicznych, jak również w wielu wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: 3 lub 3,5-letnie zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) oraz 2-letnie uzupełniające magisterskie.

Przykładowe specjalności realizowane w ramach kierunku gospodarka przestrzenna, to:

  • rozwój miast i regionów
  • administracja i gospodarka samorządowa
  • zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
  • planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
  • strategie rozwoju regionalnego
  • zarządzanie miastem
  • planowanie i inżynieria przestrzenna
  • gospodarka i finanse samorządu terytorialnego
  • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, historią urbanistyki i architektury, prawoznawstwem, ekonomią, gospodarką nieruchomościami, rewitalizacją miast, funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Wybrane przedmioty nauczania: planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, analiza przestrzenna, dokumenty planistyczne i techniki legislacyjne, projektowanie urbanistyczne, komputerowe wspomaganie projektowania, realizacja projektów w jednostkach samorządu terytorialnego, socjologia, prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, gospodarka nieruchomościami (w tym rewitalizacja miast), regulacje prawne na rynku nieruchomości, programowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, oceny oddziaływania na środowisko, dokumenty planistyczne i techniki legislacyjne, finansowanie inwestycji samorządowych, przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej, geografia ekonomiczna.

Umiejętności praktyczne przekazywane są studentom podczas zajęć laboratoryjnych m.in. z: rysunku technicznego i planistycznego, kartografii społeczno-gospodarczej, technologii informacyjnych, projektowania komputerowego, projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej GIS.

Studenci odbywają także praktyki terenowe, realizowane w kraju jak i za granicą, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, pracowniach projektowych oraz urbanistycznych.

Absolwenci kierunku otrzymują wiedzę z zakresu procesów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych rozwoju miast i regionów, podstaw urbanistyki i architektury oraz ekonomicznych aspektów planowania przestrzennego, procesów rewitalizacyjnych obszarów zurbanizowanych, podstaw prawnych gospodarki przestrzennej, promowania rozwoju lokalnego, tworzenia otoczenia sprzyjającego lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności,przeprowadzania analiz społeczno-ekonomicznych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego i programów rewitalizacji miejskich oraz współpracy przy opracowywaniu dokumentów planistycznych, przygotowywania ofert inwestycyjnych, pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami, posługiwania się geograficznymi systemami informacji przestrzennej i komputerowymi programami wspomagającymi projektowanie urbanistyczne (w stopniu podstawowym), uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska.

Absolwenci są przygotowani do pracy w urzędach administracji samorządowej, agencjach nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach doradczych i konsultingowych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju, promocji miasta, wydziałach inwestycji, mienia, rozwoju regionalnego, gospodarki gruntami czy ochrony środowiska, pracowniach urbanistycznych, agencjach marketingu terytorialnego, zarządach nieruchomości, agencjach rewitalizacji i wspierania przedsiębiorczości, spółkach samorządowych oferujących usługi publiczne.