Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego. Studenci nauczą się w toku rozbudowanego kształcenia, jak przewidywać zagrożenia, w jaki sposób je analizować, jak im zapobiegać. Poznają zasady organizowania akcji ratunkowych. Będą potrafili zorganizować działania niwelujące skutki klęk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych.


Kto wybiera studia na bezpieczeństwie narodowym?

Kandydaci to osoby operatywne, kreatywne, zaradne, odpowiedzialne i opanowane. Ważną predyspozycją jest umiejętność pracy w zespole, sprawne funkcjonowanie pod presją czasu, w sytuacji stresującej. Istotna jest także umiejętność precyzyjnego komunikowania się, podejmowania decyzji, panowania nad grupą osób w sytuacji napięcia emocjonalnego.

Oferta WSHiU w zakresie bezpieczeństwa narodowego obejmuje na studiach I stopnia następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • obrona narodowa
 • ochrona obiektów, osób i mienia
 • ochrona informacji niejawnych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Kandydaci na magisterskie studia II stopnia mogą wybrać takie specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie bhp
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie systemami ratowniczymi.

Na szczególną uwagę zasługują studia skierowane do pracowników oraz przyszłych kadr straży pożarnej, policji czy polskich sił zbrojnych.

Programy studiów poszczególnych specjalności na bezpieczeństwie narodowym opracowane są przy współpracy praktyków, doświadczonych pracowników instytucji realizujących zadania obronne. Część kadry dydaktycznej stanowią oficerowie służb specjalnych, policji, specjaliści z dziedziny obronności.


Gdzie mogą pracować absolwenci bezpieczeństwa narodowego w WSHiU?

Osoby, które uzyskują dyplom w jednej ze specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe są ekspertami w dziedzinie wdrażania systemów bezpieczeństwa zatrudnianymi w:

 • centrach i zespołach zarządzania kryzysowego
 • strukturach administracji samorządowej i państwowej
 • policji
 • wojsku
 • straży miejskiej/gminnej
 • podmiotach zajmujących się ochroną ludności
 • instytucjach kultury
 • placówkach oświatowych
 • komórkach instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się ochroną danych osobowych i zabezpieczaniem tajemnic chronionych prawnie.
Podczas studiów najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne. Prowadziły je osoby, które są na co dzień związane z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem państwa. Omawialiśmy szczegółowo pewne sytuacje, które faktycznie miały miejsce. Takie analizowanie daje wyobrażenie, jak wiele aspektów należy uwzględnić organizując, np. akcję ratunkową podczas powodzi, katastrofy w ruchu lądowym czy przeciwdziałając cyberatakowi. Biorąc pod uwagę różnorodność zagrożeń, studia te dały mi bardzo praktyczne i potrzebne umiejętności. Na pewno na moje pozytywne odczucia duży wpływ miała atmosfera na uczelni i kadra dydaktyczna. Zdecydowanie polecam studia na bezpieczeństwie narodowym w WSHiU - opowiada Marek, absolwent WSHiU


Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań

tel.: 61 843 47 96

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

Biuro czynne jest 7 dni w tygodniu od 8:00-18:00.

Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu