​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług to uczelnia z wieloletnią tradycją kształcenia kadr menedżerskich, krzewienia idei etosu kupieckiego.

Za jakość usług edukacyjnych oferowanych przez WSHiU odpowiada profesjonalna kadra, programy studiów konstruowane we współpracy z praktykami biznesu, świetne zaplecze dydaktyczne, uczestnictwo w programach dydaktycznych i edukacyjno - badawczych Unii Europejskiej, a także duży udział zajęć praktycznych.

WSHiU współpracuje na płaszczyźnie naukowej i kadrowej z takimi uczelniami, jak: Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu, jak również instytucjami edukacyjnymi z Niemiec, Portugalii czy Turcji.

Ważną rolę w życiu uczelni odgrywa kooperacja z organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości, np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji.

Jak wygląda kształcenie w WSHiU?

Ofertę Uczelni stanowią kierunki istotne w kontekście perspektyw zawodowych, przygotowujące specjalistów w dziedzinach poszukiwanych na rynku pracy.

System kształcenia pozwala na wybranie takiej ścieżki kształcenia, która odpowiada aktualnym potrzebom. Kandydaci mogą rozpocząć trwające trzy lata studia I stopnia, kończące się dyplomem licencjata lub pięcioletnie, jednolite studia magisterskie.

Absolwenci tej lub innych uczelni, zdecydowani kontynuować edukację, mogą wybrać magisterskie studia II stopnia.

Studenci WSHiU mogą uczestniczyć w programie wymiany edukacyjno - badawczej Erasmus+

Jakie kierunki i specjalności oferuje Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu?

Nowością w ofercie Uczelni są jednolite, magisterskie studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia pedagogiczne od dawna cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów, a rynek cały czas potrzebuje dobrze wykwalifikowanej kadry dla przedszkoli, szkół oraz różnego typu placówek opiekuńczych i wychowawczych.

Oferta studiów licencjackich obejmuje następujące kierunki i specjalności:

Zarządzanie

 • handel i usługi – organizacja i zarządzanie
 • handel internetowy i social media
 • stosunki międzynarodowe i handel zagraniczny
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie firmą rodzinną

Turystyka i rekreacja

 • animacja czasu wolnego
 • dietetyka w turystyce i rekreacji
 • hotelarstwo, wellness & spa
 • jeździectwo i hipoterapia
 • menedżer eventów
 • turystyka międzynarodowa

Bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo publiczne (specjalność policyjna)
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności (specjalność dla strażaków)
 • obrona narodowa (specjalność wojskowa)
 • ochrona obiektów, osób i mienia
 • ochrona informacji niejawnych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Logistyka

 • logistyka handlu i spedycja
 • logistyka przedsiębiorstw

Finanse i rachunkowość

 • finanse i rachunkowość biznesu
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego

Kandydaci na magisterskie studia II stopnia mają do wyboru następujące kierunki i specjalności:

Zarządzanie

 • zarządzanie w administracji publicznej
 • handel i usługi
 • przywództwo i strategiczne zarządzanie kadr
 • zarządzanie w energetyce
 • zarządzanie w transporcie
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Turystyka i rekreacja

 • turystyka międzynarodowa
 • hotelarstwo, wellness & spa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem sportowym i turystycznym
 • gastronomia z dietetyką
 • trener personalny

Bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo publiczne (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
 • zarządzanie BHP
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie systemami ratowniczymi (specjalność dla strażaków).

Jak zostać studentem WSHiU?

Kandydaci dokonują elektronicznej rejestracji na studia.

Dokumenty można składać na wybranym kierunku do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań


tel.: 61 843 47 96

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

Biuro czynne jest 7 dni w tygodniu od 8:00-18:00.


Zobacz także Prezentacje Uczelni w portalu