Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Rozstrzyga sprawy w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą.

Do zadań Eksperta w Urzędzie Patentowym należy:

  • orzekanie o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki;
  • orzekanie o udzielaniu praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe;
  • orzekanie o udzielaniu praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
  • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą;
  • dokonywanie wpisów do rejestrów (rejestr patentowy, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów przemysłowych, rejestr znaków towarowych, rejestr oznaczeń geograficznych oraz rejestr topografii układów scalonych);
  • uwzględnianie dyrektyw interpretacyjnych ustalonych w Ogólnych Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego

Komentarze (0)

No comments found