Prokurator

Zawód prokuratora od lat cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością, mimo dużej konkurencji, trudnego procesu zdobywania uprawnień i niewielkiego limitu przyjęć na aplikacje.

Od kandydata na prokuratora wymaga się nie tylko dużej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, ale również dużej odporności na stres, łatwości formułowania wypowiedzi, bezstronnego ale i stanowczego podejścia do prowadzonych spraw, systematyczności i wysokiego stopnia zorganizowania.
Do zadań prokuratora należy przede wszystkim nadzór nad ściganiem przestępstw i postępowaniem karnym prowadzonym przez służby mundurowe (policja, urząd celny), koordynacja działań związanych ze ściganiem przestępstw, tworzenie aktów oskarżenia, oraz prowadzenie spraw i oskarżanie przed sądem.
W gestii prokuratury znajduje się również kontrola nad przestrzeganiem i ujednoliceniem przepisów prawnych stosowanych w sądach. Osoby zainteresowane zawodem prokuratora mogą znaleźć zatrudnienie w prokuratorach rejonowych (najniższy szczebel organizacyjny), okręgowych, apelacyjnych bądź w Prokuraturze Krajowej
Zarobki prokuratora
Początkujący prokurator może liczyć na pensję w granicach 3 tys. złotych. Jednak wraz ze wzrostem doświadczenia zarobki wzrastają do 6 tys. zł. Dodatkowo prokuratorzy mogą liczyć na premie, uzależnione od wyników zawodowych, zaś rozdziałem środków zajmuje się kierownictwo danej prokuratury. Prokuratorzy otrzymują także dodatek funkcyjny (zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska) oraz dodatki za pełnienie funkcji patrona, którą sprawują nad aplikantami. W zależności od hierarchii prokuratury (rejonowa, okręgowa, apelacyjna) zarobki na tych samych stanowiskach różnią się średnio o ok. 1000 zł.
Jak zostać prokuratorem?

Pierwszym krokiem jest ukończenie studiów prawniczych. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, historii prawa, socjologii, prawoznawstwa czy logiki. Obok zajęć teoretycznych odbywają się także zajęcia praktyczne, mające na celu przygotowanie studentów do sprawdzenia zdobytej wiedzy na przykładzie realnych problemów prawnych.

Po ukończeniu studiów prawniczych kandydat na prokuratora musi zdać egzamin na aplikację ogólną. Osoby uprawnione do ubiegania się o aplikację ogólną muszą spełniać poniższe warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nie jest przeciwko nim prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • mają ukończone wyższe studia prawnicze kraju i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce
  • zdały z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację ogólną i znalazły się na liście kwalifikacyjnej w zaplanowanym limicie wolnych miejsc na aplikację
Egzamin na aplikanta aplikacji ogólnej ma charakter konkursu, składającego się z dwóch etapów: testu z wiedzy prawniczej oraz pracy pisemnej, weryfikującej zdobytą wiedzę. Pierwszy etap egzaminu trwa 240 minut. Test składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przystępują ci kandydaci, którzy z testu uzyskali minimum 100 punktów. Na etap drugi składa się analiza trzech kazusów, na co kandydaci mają 2 godziny czasu. Aplikacja ogólna będzie trwać 12 miesięcy. Aplikanci mogą podejmować pracę jedynie na stanowiskach dydaktycznych i naukowych, mogą jednak występować o stypendium (przewidziane dla każdego aplikanta) w wysokości 3176 zł brutto. Limity miejsc na poszczególne aplikacje będą co roku ustalane przez Ministra Sprawiedliwości.
Ukończenie samej aplikacji ogólnej umożliwia pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, ale przede wszystkim daje możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską. O przyjęciu na nią decyduje kolejność kandydatów na liście klasyfikacyjnej. Aplikanci aplikacji ogólnej mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje specjalistyczne w ciągu trzech lat od ukończenia aplikacji ogólnej.
Aplikacja prokuratorska trwa 2,5 roku. Podczas jej trwania zdobywa się teoretyczną i praktyczna wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej, uczy konstrukcji przemówienia prokuratorskiego, zapoznaje z czynnościami prokuratorskimi w konkretnych sprawach.
Aplikację zakończy zdanie egzaminu zawodowego, który składa się z części pisemnej (zadania praktyczne) i ustnej (kazusy). W zależności od liczby uzyskanych punktów utworzona zostanie lista klasyfikacyjna aplikantów, którym kolejno będą przedstawiane propozycje pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Liczba wolnych stanowisk będzie corocznie określana w zależności od potrzeb kadrowych. Ukończenie aplikacji ogólnej daje również możliwość przystąpienia do aplikacji sędziowskiej.

Komentarze (0)

No comments found