Szczegółowy opis uczelni
Studia na UWM

Chcesz studiować w najpiękniejszym kampusie w Polsce?

Jeśli tak - to zapraszamy Cię na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie. Oferujemy kandydatom 74 kierunki kształcenia (72 w Olsztynie oraz 2 kierunki realizowane na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku). Oferta ma charakter interdyscyplinarny i innowacyjny. Tworzą ją odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy kierunki o profilu praktycznym, przygotowującym absolwentów - praktyków oraz kierunki o profilu ogólnoakademickim (badawczym), umożliwiającym rozwój naukowy. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Nie pobieramy opłat za studia stacjonarne, nawet jeżeli będziesz studiował na kilku kierunkach.


Studiuj z najlepszymi!

Oprócz studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), Uniwersytet oferuje studia doktoranckie oraz szeroką tematykę studiów podyplomowych. UWM otwarty jest także na inne grupy wiekowe. Uniwersytet Dzieci na UWM pomaga najmłodszym odkrywać własne pasje i zainteresowania, pokazując bogactwo świata nauki. Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wpieramy w zdobywaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.


Wyjątkowym atutem UWM jest lokalizacja

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich mieści się malowniczej dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej uniwersytecki campus, uznawany za najpiękniejszy w Polsce.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta edukacyjna

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

• ADMINISTRACJA
• ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA
• ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW
• ADMINISTRACJA – Studia w Ełku
• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
• BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
• BIOLOGIA
• BIOTECHNOLOGIA
• BROKER INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
• BUDOWNICTWO
• DIETETYKA
• DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE
• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
• EKONOMIA
• ENERGETYKA
• FILOLOGIA
- FILOLOGIA ANGIELSKA
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- FILOLOGIA GERMAŃSKA
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
- FILOLOGIA ROSYJSKA
- FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO
• FILOLOGIA POLSKA
• FILOZOFIA
• GASTRONOMIA-SZTUKA KULINARNA
• GEODEZJA I KARTOGRAFIA
• GEODEZJA I KARTOGRAFIA – Studia w Ełku
• GOSPODARKA PRZESTRZENNA
• GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI
• GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
• HISTORIA
• INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
• INFORMATYKA
• INŻYNIERIA AKWAKULTURY
• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
• INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
• INŻYNIERIA KOSMICZNA
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
• KIERUNEK LEKARSKI
• LEŚNICTWO
• LOGOPEDIA
• MATEMATYKA
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
• MECHATRONIKA
• MIKROBIOLOGIA
• NAUKI O RODZINIE
• OCHRONA ŚRODOWISKA
• OGRODNICTWO
• PEDAGOGIKA
• PEDAGOGIKA SPECJALNA
• PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI
• PIELĘGNIARSTWO
• POLITOLOGIA
• PRACA SOCJALNA
• PRAWO
• PRAWO KANONICZNE
• RATOWNICTWO MEDYCZNE
• ROLNICTWO
• RYBACTWO
• SOCJOLOGIA
• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
• TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
• TECHNOLOGIA DREWNA
• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
• TEOLOGIA
• TOWAROZNAWSTWO
• TURYSTYKA I REKREACJA
• WETERYNARIA
• WOJSKOZNAWSTWO
• ZARZĄDZANIE
• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
• ZOOTECHNIKA
• ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studia drugiego stopnia

• ADMINISTRACJA
• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
• BIOLOGIA
• BIOTECHNOLOGIA
• BUDOWNICTWO
• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
• EKONOMIA
• FILOLOGIA
- FILOLOGIA ANGIELSKA
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- FILOLOGIA GERMAŃSKA
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
- FILOLOGIA ROSYJSKA
- SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO
• FILOLOGIA POLSKA
• FILOZOFIA
• GEODEZJA I KARTOGRAFIA
• GOSPODARKA PRZESTRZENNA
• HISTORIA
• INFORMATYKA
• INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
• MATEMATYKA
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
• MIKROBIOLOGIA
• NAUKI O RODZINIE
• OCHRONA ŚRODOWISKA
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• OGRODNICTWO
• PEDAGOGIKA
• PEDAGOGIKA SPECJALNA
• PIELĘGNIARSTWO
• POLITOLOGIA
• ROLNICTWO
• RYBACTWO
• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
• TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
• TOWAROZNAWSTWO
• TURYSTYKA I REKREACJA
• ZARZĄDZANIE
• ZOOTECHNIKA

Więcej informacji na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Nowe kierunki studiów

1. Administracja i cyfryzacja

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny

Kierunek ma charakter innowacyjny, łączy bowiem wiedzę typową dla nauk prawnych z informatyką. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania i stanowienia prawa w administracji publicznej oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika. Obowiązkowe praktyki, realizowane w znacznym wymiarze godzin w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, w administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, służą zaś dobyciu doświadczenia zawodowego. Kierunek Administracja i cyfryzacja wpisuje się potrzebę rozwoju technologicznego państwa i kształcenia kadry urzędniczej świadomie wykorzystującej technologie teleinformatyczne.

Absolwent jest przygotowany do:
• podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
• podjęcia zatrudnienia na stanowiskach biurowych wymagających wyższych kompetencji teleinformatycznych;
• podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
• projektowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności i lokalnego rynku pracy;
• świadomego korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pracy urzędu i przedsiębiorstwa.

2. Analiza i kreowanie trendów

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki

Ten nowoczesny, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nakłada się nacisk na: umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji. Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne (w tym warsztatowe).

Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem. Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.

3. Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Zdobywa wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania surowców, w jednostkach projektowych, doradczych i naukowo-badawczych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców.

4. Gospodarowanie zasobami wodnymi

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki

Na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi student uczy się profesjonalne rozwiązywać problemy z zakresu gospodarowania wodą. Zna założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Posiada umiejętności pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy danych. Posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej i hydromorfologicznej jakości wód. Ma wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze środowiskiem wodnym oraz rozumie potrzebę ich monitorowania. Zna i stosuje techniki monitoringu środowiska wodnego, rozwiązania prawno-administracyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi, opracowuje operaty wodnoprawne, plany zarządzania wodami i zlewniami, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykorzystuje technologie umożliwiające komunalne i gospodarcze korzystanie z zasobów wodnych. Rozumie specyfikę użytkowania zasobów wodnych w infrastrukturze miast, rolnictwie, melioracji, rybactwie, hydroenergetyce, przemyśle, turystyce i rekreacji.

Posiada kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych kraju, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony i rekultywacji wód, programów oczyszczania wody i ścieków, planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód; w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w stacjach uzdatniania wody, spółkach wodno-ściekowych, przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, firmach melioracyjnych, służbach ochrony przyrody; w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

5. Inżynieria kosmiczna

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki

Kształcenie na kierunku Inżynieria kosmiczna wiąże się z nauką projektowania, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Podczas nauki student zostaje gruntowne przygotowany w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz z podstaw elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.

Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
• przemyśle i instytucjach badawczo-rozwojowych lub naukowych związanych z technikami satelitarnymi i astronomicznymi obserwatoriami naziemnymi, a także jednostkach zajmujących się fizyką doświadczalną,
• przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących lub opracowujących nowe technologie lub nowe metody badań,
• wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informacje i analizą tych informacji.

Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnych działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów.

6. Pedagogika wczesnej edukacji

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil ogólnoakademicki

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy na poziomie wczesnej edukacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań opiekuńczo-wychowawczych W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska dodatkowe przygotowanie do opieki nad małym dzieckiem w żłobku lub animacji artystycznej w szkole i instytucjach dla dzieci. Istotną częścią kształcenia jest praktyka pedagogiczna (w przedszkolu i w szkole), w toku której student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności profesjonalnych. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie a efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do pracy w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także w klasach I-III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela oraz jako animator artystyczny w szkole oraz w różnych instytucjach prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci.

7. Technologia drewna

studia pierwszego stopnia - inżynierskie z 7. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny

Student zdobywa wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna, systemów projektowych obróbki oraz przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych wykorzystujących techniki informatyczne oraz zna i rozumie potrzeby rynku z jego preferencjami ekonomicznymi.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, w tym zajmujących się technologią mebli i wyrobów z drewna, a także wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych.

8. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

studia pierwszego stopnia - licencjackie z 6. semestralnym okresem nauki, profil praktyczny

Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami. Zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Doskonalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i realizowaniu działań/zajęć z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Kształtują kompetencje pozwalające identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem.

Absolwent może wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także posiadane przygotowanie pedagogiczne, w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Ponadto aktywność zawodowa absolwenta może być związana z: agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent, w zależności od zrealizowanego modułu kształcenia jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty).

Zasady rekrutacji

Studia pierwszego stopnia


„Nowa matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury” (czyli świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia).


Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych.

Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji. Należy pamiętać, aby wskazać przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik oraz że po zamknięciu systemu (po zakończeniu rejestracji na studia) zmiana przedmiotów kwalifikacyjnych nie będzie już możliwa.

„Stara matura"

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury" (czyli świadectwem wydanym przez szkołę, a nie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy w terminie rejestracji w systemie IRK.

Świadectwa uzyskane za granicą

(nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria)

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
 • poświadczenie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (DzU z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.

Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 • na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria akwakultury, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
 • na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),
 • na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
 • na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
 • na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
 • na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) – przedmioty: język polski i język rosyjski,
 • na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
 • na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,
 • na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 • na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
 • na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
 • na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,
 • na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

Więcej informacji na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 628 Senatu UWM w Olsztynie z 29 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).


Studia drugiego stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Więcej informacji na stronie www.uwm.edu.pl/kandydaci

Nasze atuty

CZY WIESZ, ŻE…

 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł "Uczelni Przyjaznej Studentom".
 • Dzielnica Olsztyna - Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu "Cud Polski".
 • Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku. Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści "Testament".
 • Olsztyńskie juwenalia "Kortowiada" to największa tego typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100 tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.pl oraz w konkursie ProJuvenes organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej‬. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ.
 • UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook.
 • Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do internetu.
 • 32 osoby zostały uhonorowane przez UWM tytułem doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering.
 • UWM ma podpisane ponad prawie 100 umów o współpracy z jednostkami naukowymi na całym świecie.
 • W ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy UWM mogą wyjechać do ponad dwustu uczelni wyższych w Europie.
 • W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na kierunkach: lekarskim, weterynarii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, politologii, ochronie środowiska, administracji i rybactwie.
 • Akademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez Akademicki Klub Miłośników Fantastyki po "Tabun", czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr "Cezar", Akademicką Orkiestrę Dętą.
 • Siatkarze AZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski.
 • Uniwersytet dysponuje prawie 3600 miejscami w 12 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.
 • UWM otrzymał nagrodę "Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji" przyznawaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).
 • Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego.
 • Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 200 kołach naukowych.
 • UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom - taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom – studentom i doktorantom.
 • W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

biuro numerów: +48 89 / 523 49 13
recepcja rektoratu: +48 89 / 523 38 80

www.uwm.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl

Serwis informacyjny dla kandydatów - www.rekrutacja.uwm.edu.pl


Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja