Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 25 lat istnienia.

WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Aktualne władze uczelni

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - Prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Prorektor ds. Naukowych - Prof. dr hab. Teresa Słaby
Prorektor ds. Dydaktycznych - Dr Joanna Michalak-Dawidziuk
Prorektor ds. Międzynarodowych i Studenckich - Prof. dr hab. Genowefa Grabowska

Aktualne kierunki

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Dr Monika Bychowska

 • Administracja (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Prawo (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Dyrektor: Dr Agnieszka Król

 • Zarządzanie (lic. i mgr, I i II stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Informatyka (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Finanse i Rachunkowość (lic. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (inż. I stopnia, stacjonarnie i niestacjonarnie)

Instytut Pedagogiki i Psychologii

Dyrektor: Dr Izabella Kust

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
 • Psychologia (jednolite magisterskie, stacjonarnie i niestacjonarnie)
Oferta dydaktyczna WSM

Zarządzanie

Studia o interdyscyplinarnym charakterze, które przygotują studenta do pracy na wielu różnych stanowiskach. Oferujemy ponad 20 różnych specjalizacji od e-marketingu i social media, przez marketing polityczny aż do zarządzania kryzysowego. Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi i potrafi ją zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli.

Psychologia

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu.

Informatyka

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Finanse i rachunkowość

Absolwent wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie i stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.

Prawo

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną z zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej. Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności np. w Klinice Prawa.

Administracja

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych niższego i średniego szczebla w hierarchii administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. Okres studiów to czas zapoznania się ze wszelkimi dziedzinami wiedzy obejmującymi sferę funkcjonowania administracji.

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Po ukończeniu kierunku absolwent będzie odpowiedzialnie realizował powierzone mu prace, zachowując się w sposób profesjonalny i etyczny. Zdobyte umiejętności pozwolą mu podejmować prace na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Będzie dysponował poszerzaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi, zgodnie z indywidualnymi preferencjami, na obieralnych zajęciach specjalnościowych.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów). Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych. Potrafi samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia w zakresie wszystkich poziomów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami metodyki edukacyjnej. Absolwent umie prowadzić dokumentację własnych działań wychowawczo-dydaktycznych lub innych, realizowanych w bezpośrednim doświadczeniu.

Studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych znajduje się na stronie internetowej:

http://wsm.warszawa.pl/kandydaci/studia-podyplomow...

Co nas wyróżnia?
 • Ok. 80 000 Absolwentów - dołącz do ich grona!
 • Jedne z najniższych w kraju opłat za studia.
 • Najlepsza kadra - ucz się pod okiem doświadczonych profesorów.
 • Darmowe kursy i szkolenia - zdobywaj certyfikaty z darmowych szkoleń w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym.
 • Ponad 30 000 m2 powierzchni Kampusu.
 • Studia za darmo - możliwość finansowania całkowitych opłat za studia dzięki pomocy stypendialnej.
 • Wirtualna Uczelnia.
 • Bezpłatny pakiet Office dla wszystkich studentów naszej Uczelni.
Studia to nie wszystko

Studiuj podróżując!

Z nami poznawaj świat i wspaniałych ludzi, ucz się języków obcych. Przeżyj z programem Erasmus + niesamowite przygody m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Turcji i we Włoszech.

Znajdź pracę z Biurem Karier

Pomożemy Ci:

 • wykorzystać Twój potencjał i talenty
 • napisać idealne CV, list motywacyjny
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą

A może kariera sportowca?

Trenuj z Akademickimi Mistrzami Polski w Piłce Siatkowej! Wybierz swoją ulubioną dyscyplinę sportową i zapisz się do Klubu sportowego AZS.

Zostań mistrzem tańca!

Taniec w ramach zajęć Wychowania Fizycznego! Nasi instruktorzy należą do ostatniej najwyższej międzynarodowej klasy mistrzowskiej w tańcu towarzyskim.

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

wsm.warszawa.pl

e-mail: rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 590 07 00


Punkty komunikacji

Przystanek najbliżej nas to Kawęczyńska - Bazylika z tramwajami 7 i 13, 20 metrów od uczelni.

Dodatkowo niedaleko kampusu znajduje się stacja metra Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni z SKM i KM.

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja