Jakiego artykułu szukasz?

Nowe kierunki studiów 2024_2025

Planujesz rozpocząć studia w roku akademickim 2024/2025? Zobacz, jakie nowości w ofercie edukacyjnej przygotowały uczelnie. W tym roku po raz pierwszy w wybranych szkołach wyższych pojawi się sztuczna inteligencja, technologie przemysłu 5.0, socjologia cyfrowa, inżynieria druku 3D, dyplomacja publiczna. Sprawdź, gdzie można rozpocząć te studia. Poznaj inne nowości, zasady rekrutacji 2024/2025, terminy i wymagane dokumenty.

Nowe kierunki studiów 2024_2025

Uczelnie każdego roku dążą do poszerzania oferty kierunków studiów. To odpowiedź na wymogi rynku pracy, opinie pracodawców, głosy studentów i kandydatów przekazywane na targach edukacyjnych czy w mediach społecznościowych.

Zmiany dotyczą znanych i popularnych kierunków, pierwszy raz pojawiających się w ofercie danej uczelni. Powstają jednocześnie zupełnie nowe studia, w tym wiele kierunków anglojęzycznych.

W rekrutacji 2024/2025 nowe kierunki zaplanowano zarówno dla kandydatów rozpoczynających kształcenie, a więc na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Nie zabraknie nowości dla osób kontynuujących naukę na studiach drugiego stopnia.

Poniżej prezentujemy wybrane nowe propozycje, jakie pojawią się w ofercie rekrutacyjnej na rok akademicki 2024/2025.

Nowe kierunki studiów 2024/2025

Wiele nowości przygotował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolite magisterskie. Wybrane kierunki realizowane będą w języku angielskim.

Na maturzystów na tej uczelni czekają m.in. studia miejskie, strategiczne studia wschodnioeuropejskie, socjologia cyfrowa czy unikatowy kierunek inżynieria druku 3D. Osoby posiadające już dyplom ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia mogą zainteresować wschodniosłowiańskie studia translatoryczne, ale też kilka anglojęzycznych kierunków, jak choćby Business Analytics and Data Science, International Political Communication, Public History in International Relations.

Kilka anglojęzycznych nowości pojawiło się w tym roku na Uniwersytecie Wrocławskim. To studia pierwszego lub drugiego stopnia, jak Media Content Creation, Master of Economic and Finance, LLB International and European Environmental Law, English for Knowledge, Culture and Innovation.

Nowości w ofercie edukacyjnej 2024/2025

Pierwszy raz studia na energetyce jądrowej, europejskich studiach ukrainistycznych, edukacji alternatywnej z animacją społeczno-kulturalną, Adult Education and Developmental Activities Design, sztuce pisania, Business and Management, rachunkowości i controllingu będą mogli rozpocząć kandydaci zainteresowani kształceniem na Uniwersytecie Warszawskim.

Sztuczna inteligencja to nowość w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na kierunek zaprasza maturzystów Wydział Matematyki i Informatyki. Studenci poznają biegle programowanie w języku Python, budowanie sieci neuronowych w środowisku PyTorch, przetwarzanie obrazów i języka naturalnego za pomocą głębokich sieci neuronowych i wiele innych zagadnień przydatnych w pracy specjalisty AI.

Jakie nowe studia 2024/2025?

Politechnika Gdańska kieruje swoją ofertę do inżynierów przyszłości. Studia na kierunku technologie przemysłu 5.0 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie gospodarki wynikające z czwartej i piątej rewolucji przemysłowej. Absolwenci studiów będą nowoczesnym inżynierami wykorzystującymi narzędzia sztucznej inteligencji, projektującymi innowacyjne systemy Internetu Rzeczy, specjalistami w dziedzinie technologii przemysłowych.

Sporo nowości przygotował Uniwersytet Białostocki. Będą to studia z różnych dziedzin i na różnych poziomach kształcenia. Kandydaci na pierwszy stopień od tego roku będą mogli wybrać biotechnologię, dyplomację publiczną, lingwistykę stosowaną, twórcze pisanie czy ekspert bioróżnorodności. Na drugim stopniu po raz pierwszy uruchamiane są kierunki: biotechnologia, dyplomacja publiczna i promocja regionu, kognitywistyka i komunikacja, kryminalistyka, studia wschodnie, twórcza resocjalizacja z arteterapią, Applied Chemistry.

Swoja ofertę rekrutacyjną znacznie w tym roku poszerzył Uniwersytet Zielonogórski. Wśród nowych studiów znalazła się analityka społeczna i konsulting cyfrowy, animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, architektura, finanse i rachunkowość, lingwistyka stosowana, logopedia z neurodydaktyką, nanotechnologia, resocjalizacja z kryminologią, technologia żywności i żywienie człowieka oraz wychowanie fizyczne.

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na studia różni się nieco w zależności od trybu kształcenia, poziomu studiów, charakteru kierunku studiów. Ogólnie jednak, proces rekrutacji na studia obejmuje kilka podstawowych kroków. To przede wszystkim:

 • Wybór kierunku studiów
 • Wybór uczelni
 • Założenie konta w systemie rekrutacji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Uiszczenie opłaty rekrutacyjne
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Odbycie egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, jeśli takie są przewidziane
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 • Potwierdzenie woli studiowania w sytuacji zakwalifikowania się na studia.

Terminy rekrutacji na studia 2024/2025

Terminy rejestracji na różne uczelnie są zazwyczaj odmienne - na niektóre studia można zapisać się nawet już na początku kwietnia lub w maju, a czasem dopiero w czerwcu. Kluczowe jest jednak to, aby nie przekroczyć ostatecznego terminu rejestracji. Informacje o terminach końcowych rejestracji są zazwyczaj dostępne na stronach internetowych uczelni.

W przypadku uczelni publicznych, rejestracja na studia stacjonarne zwykle kończy się w pierwszych tygodniach lipca. Na studia niestacjonarne można się rejestrować zwykle do sierpnia lub nawet września - jednak szczegółowe terminy należy zawsze sprawdzić na stronach internetowych uczelni lub na wydziałach, zwłaszcza w przypadku konkretnych kierunków studiów.

Należy zauważyć, że terminy rejestracji na uczelniach artystycznych zazwyczaj wygasają znacznie wcześniej, z uwagi na odmienną procedurę rekrutacji oraz organizację egzaminów wstępnych.

Wiele niepublicznych szkół wyższych rekrutuje kandydatów do wyczerpania limitu miejsc, co oznacza, że na niektóre studia można się rejestrować nawet we wrześniu lub październiku. Dlatego warto regularnie sprawdzać strony internetowe wybranych uczelni, aby być na bieżąco z terminami rejestracji.

Rejestracja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia odbywa się obecnie drogą elektroniczną. Oznacza to, że na stronie wybranej przez siebie uczelni należy odszukać zakładkę przenoszącą do systemu rejestracji (może to być przycisk Aplikuj, Zapisz się, Rejestracja, System IRK, System ERK i inne).

Pierwszym krokiem w procesie naboru jest utworzenie indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Kandydat uzupełnia formularz, wpisując podstawowe dane, jak imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, nr pesel, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

Na utworzonym przez siebie koncie kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj i tryb studiów.

Następnie dokonuje opłaty rekrutacyjnej w kwocie i na konto wskazane przez uczelnię. Opłaty wnoszone są dla każdego kierunku studiów, na który kandydat rekrutuje (jeśli wybiera więcej studiów). Opłata rekrutacyjna to 85 zł. W przypadku uczelni artystycznych, na które przeprowadzane są egzaminy wstępne to kwota 150 zł.

Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto.

Wyniki rekrutacji na studia 2024/2025

Nie istnieje jeden wspólny termin dla wszystkich uczelni, w którym ogłaszane są listy osób zakwalifikowanych na studia. Każda uczelnia ustala własny harmonogram, który zazwyczaj przypada kilka dni po zakończeniu składania zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na studia pojawia się automatycznie na koncie kandydata.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Zakwalifikowanie na studia oznacza, że kandydat uzyskał wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów i jeśli we wskazanym terminie dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, zostanie przyjęty na studia. Niedopełnienie wspomnianych formalności jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zakwalifikowanie na studia oznacza przekroczenie progu punktowego, czyli minimalnej liczby punktów, jaką trzeba uzyskać na określonym kierunku studiów.

Z kolei kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia może złożyć w określonym terminie w formie elektronicznej (na swoim koncie kandydata) oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Zdarza się bowiem, że w konsekwencji zrezygnowania ze studiów osób zakwalifikowanych status rekrutacji osób z listy rezerwowej zmienia się na korzyść.

Terminy składania dokumentów 2024/2025

Od momentu decyzji o zakwalifikowaniu na studia kandydat ma kilka (5-7) dni na uzupełnienie kompletu dokumentów.

To, w jakiej formie dostarczyć dokumenty, zależy od uczelni. W tej kwestii każda szkoła wyższa ma swoje zasady. Dokumenty można przynieść osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty czy kuriera lub pocztą elektroniczną bądź załączyć ich skany na koncie kandydata. Obecnie coraz więcej uczelni przyjmuje je w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie ma konieczności osobistego stawiania się na odległej często od miejsca zamieszkania uczelni i finalizowania rekrutacyjnych formalności.

Najważniejsze, aby dokonać tego w nieprzekraczalnym terminie, w przeciwnym razie kandydat zostaje usunięty z listy osób zakwalifikowanych, zamykając sobie tym samym możliwość studiowania na danym kierunku studiów.

Dokumenty na studia 2024/2025

Każda uczelnia precyzuje, jakie dokumenty należy zgromadzić. Najczęściej są to:

 • świadectwo maturalne
 • fotografie
 • kopia dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na ile uczelni można rekrutować 2024/2025?

Rejestracji można dokonać na dowolną liczbę kierunków, pamiętając, że za każdym razem należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

Wybór kilku kierunków i uczelni stanowi dobre rozwiązanie strategiczne. Zwiększa to szanse na zdobycie wymarzonego miejsca na studiach, ponieważ na innych uczelniach zasady rekrutacji mogą być mniej restrykcyjne. Mniejsza konkurencja oraz większe limity miejsc pozwalają na przyjęcie większej liczby kandydatów.

Z pewnością zgłoszenie się na więcej niż jeden kierunek studiów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji okazuje się, że na wielu kierunkach nie udało się wypełnić planowanych limitów miejsc. Dotyczy to przeważnie studiów mniej obleganych. O naborze uzupełniającym na psychologię, informatykę czy prawo raczej trzeba zapomnieć. Tu liczba osób ubiegających się o miejsce na studiach nie pozostawia złudzeń – kandydatów na wypełnienie limitów miejsc zdecydowanie nie zabraknie.

Rekrutacja uzupełniająca to szansa dla osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie. Procedura naboru jest podobna, jak w pierwszym terminie.

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Dzieje się to najczęściej po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych na studia i ostatecznej ich deklaracji o chęci podjęcia studiów. Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą (głównie w przypadku uczelni niepublicznych) do końca października, ba - nawet do początków listopada, kiedy trwają już zajęcia!

Zastanawiasz się, jakie wybrać studia?

Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Poznaj wszystkie typy studiów dostępne na polskich uczelniach

Zobacz, jakie kierunki możesz studiować - dla ułatwienia wykaz kierunków wg typów kształcenia

Nadal nie wiesz, w jakim mieście studiować? - wybierz swój ośrodek akademicki

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi decyzje wszystkim niezdecydowanym kandydatom

Wybiegaj w przyszłość, zaplanuj Studia podyplomowe

Powiązane treści

Rekrutacja na studia 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie