Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia 2024_2025

Chcesz w tym roku rozpocząć studia? Dowiedz się, jak znaleźć odpowiedni kierunek kształcenia. Zobacz, jak przebiega nabór, jakie są etapy rekrutacji. Sprawdź terminy rekrutacji i wymagane dokumenty.

Rekrutacja na studia 2024_2025

Rekrutacja na studia różni się nieco w zależności od trybu kształcenia, poziomu studiów, charakteru kierunku studiów. Ogólnie jednak, proces rekrutacji na studia obejmuje kilka podstawowych kroków. To przede wszystkim:

 1. Wybór kierunku studiów
 2. Wybór uczelni
 3. Założenie konta w systemie rekrutacji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 4. Uiszczenie opłaty rekrutacyjne
 5. Wprowadzenie wyników matur
 6. Odbycie egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych, jeśli takie są przewidziane
 7. Dostarczenie wymaganych dokumentów
 8. Potwierdzenie woli studiowania w sytuacji zakwalifikowania się na studia.

Terminy rekrutacji na studia 2024/2025

Systemy rejestracyjne uczelni uruchamiane są w różnych terminach, na niektóre studia można zapisywać się nawet już na początku kwietnia, w maju, niekiedy dopiero w czerwcu. Nie ma znaczenia, kiedy zapiszesz się na studia, byle nie przekroczyć terminu końcowego. Takie informacje, kiedy upływa czas rejestracji, dostępne są na stronach internetowych uczelni.

W przypadku uczelni publicznych zapisy na studia stacjonarne kończą się najczęściej w pierwszych tygodniach lipca. Na kierunki niestacjonarne można się rejestrować przeważnie do sierpnia a nawet do września – szczegółowe terminy zawsze należy sprawdzać na wybranych uczelniach, wydziałach, a nawet w odniesieniu do konkretnych kierunków studiów.

Zwróć uwagę, że terminy rejestracji na uczelniach artystycznych kończą się znacznie wcześniej. Jest to związane z inną procedurą naboru, organizacją egzaminów wstępnych.

Wiele niepublicznych szkół wyższych rekrutuje kandydatów do wyczerpania limitu miejsc. Oznacza to, że na niektóre studia można się rejestrować nawet we wrześniu czy październiku.

Terminy rejestracji 2024/2025 na wybranych uczelniach

Poniżej publikujemy terminy, w których należy dokonać rejestracji na studia na wybranych uczelniach publicznych w rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne:

Uniwersytet Warszawski 6 czerwca – 10 lipca 2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4 czerwca – 9 lipca 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca – 11 lipca 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach 3 czerwca – 10 lipca 2024

Uniwersytet Wrocławski 3 czerwca – 11 lipca 2024

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17 kwietnia – 10 lipca 2024

Politechnika Warszawska 29 kwietnia – 24 maja 2024 (Wydział Architektury), 3 czerwca – 10 lipca 2024

Politechnika Poznańska 3 czerwca 11 lipca 2024 (końcowy termin dla kierunków architektonicznych – 26 czerwca)

Politechnika Wrocławska 1 czerwca – 12 lipca 2024 (końcowy termin dla architektury – 20 czerwca)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – koniec maja – 18 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 25 maja – 10 lipca 2024

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 3 czerwca – 11 lipca 2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 1 – 31 maja 2024

Rejestracja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia odbywa się obecnie drogą elektroniczną. Oznacza to, że na stronie wybranej przez siebie uczelni należy odszukać zakładkę przenoszącą do systemu rejestracji (może to być przycisk Aplikuj, Zapisz się, Rejestracja, System IRK, System ERK i inne).

Pierwszym krokiem w procesie naboru jest utworzenie indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Kandydat uzupełnia formularz, wpisując podstawowe dane, jak imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, nr pesel, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

Na utworzonym przez siebie koncie kandydat wybiera kierunek/specjalność oraz rodzaj i tryb studiów.

Następnie dokonuje opłaty rekrutacyjnej w kwocie i na konto wskazane przez uczelnię. Opłaty wnoszone są dla każdego kierunku studiów, na który kandydat rekrutuje (jeśli wybiera więcej studiów). Opłata rekrutacyjna to 85 zł. W przypadku uczelni artystycznych, na które przeprowadzane są egzaminy wstępne to kwota 150 zł.

Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto.

Wyniki matur 2024

Rekrutacja na studia dotyczy tylko osób posiadających świadectwo maturalne. Jeśli kandydat dokonał rejestracji na studia wcześniej, po uzyskaniu wyników matur wprowadza te dane na swoim koncie.

W tym roku wyniki matur dla osób zdających w terminie podstawowym znane będą 9 lipca. Sprawdź pozostałe terminy wyników maturalnych 2024.

Wtedy więc, jeśli wynik jest pozytywny, można przystąpić do uzupełnienia danych na koncie kandydata.

Podać należy nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia oraz oczywiście punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów, z podziałem na poziom matury.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia 2024/2025?

Nie ma jednego, wspólnego terminu dla wszystkich uczelni, w którym zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Każda szkoła wyższa ustala własny harmonogram. W praktyce jest to kilka dni po upłynięciu terminu zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu na studia pojawia się automatycznie na koncie kandydata.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Co oznacza, że osoba została zakwalifikowana na studia?

Zakwalifikowanie na studia oznacza, że kandydat uzyskał wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów i jeśli we wskazanym terminie dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, zostanie przyjęty na studia. Niedopełnienie wspomnianych formalności jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zakwalifikowanie na studia oznacza przekroczenie progu punktowego, czyli minimalnej liczby punktów, jaką trzeba uzyskać na określonym kierunku studiów.

Z kolei kandydat niezakwalifikowany do przyjęcia na studia może złożyć w określonym terminie w formie elektronicznej (na swoim koncie kandydata) oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Zdarza się bowiem, że w konsekwencji zrezygnowania ze studiów osób zakwalifikowanych status rekrutacji osób z listy rezerwowej zmienia się na korzyść.

Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji na studia 2024/2025

Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji na wybranych uczelniach w naborze podstawowym na studia stacjonarne:

Uniwersytet Warszawski 22 lipca 2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 18 lipca 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19 lipca 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach 17 lipca 2024

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 16 lipca 2024

Uniwersytet Wrocławski 17 lipca 2024

Politechnika Warszawska 18 lipca 2024

Politechnika Poznańska 15 lipca 2024

Politechnika Wrocławska 16 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 lipca 2024

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 16 lipca 2024

Terminy składania dokumentów 2024/2025

Od momentu decyzji o zakwalifikowaniu na studia kandydat ma kilka (5-7) dni na uzupełnienie kompletu dokumentów.

To, w jakiej formie dostarczyć dokumenty, zależy od uczelni. W tej kwestii każda szkoła wyższa ma swoje zasady. Dokumenty można przynieść osobiście, wysłać za pośrednictwem poczty czy kuriera lub pocztą elektroniczną bądź załączyć ich skany na koncie kandydata. Obecnie coraz więcej uczelni przyjmuje je w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie ma konieczności osobistego stawiania się na odległej często od miejsca zamieszkania uczelni i finalizowania rekrutacyjnych formalności.

Najważniejsze, aby dokonać tego w nieprzekraczalnym terminie, w przeciwnym razie kandydat zostaje usunięty z listy osób zakwalifikowanych, zamykając sobie tym samym możliwość studiowania na danym kierunku studiów.

Terminy składania dokumentów na wybranych uczelniach w naborze podstawowym na studia stacjonarne:

Uniwersytet Warszawski 23-25 lipca 2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 19 i 22–24 lipca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19-23 lipca 2024

Uniwersytet Śląski w Katowicach 18-23 lipca 2024

Uniwersytet Wrocławski 18, 19, 22, 23 lipca 2024

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17-19 i 22 lipca 2024

Politechnika Warszawska 19 lipca – 24 lipca 2024

Politechnika Poznańska 15-18 lipca 2024

Politechnika Wrocławska 17-22 lipca 2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - do 5 sierpnia 2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18-22 lipca 2024

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 10 lipca 2024

Jakie trzeba złożyć dokumenty?

Każda uczelnia precyzuje, jakie dokumenty należy zgromadzić. Najczęściej są to:

 • świadectwo maturalne
 • fotografie
 • kopia dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w rekrutacji i dokonanie wpisu na listę studentów
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na ile uczelni można rekrutować?

W tej kwestii nie ma ograniczeń. Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, pamiętając jednocześnie, że za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wybór kilku kierunków i uczelni to dobre rozwiązanie strategiczne. Zwiększa się tym samym szansę na zdobycie wymarzonego indeksu, bowiem na innych uczelniach zasady naboru mogą być mniej restrykcyjne, rekrutować może mniej kandydatów, większe limity miejsc pozwolą przyjąć więcej osób.

Z pewnością rekrutowanie na więcej niż jedne studia to większe prawdopodobieństwo sukcesu.

Rekrutacja uzupełniająca na studia 2024/2025

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji okazuje się, że na wielu kierunkach nie udało się wypełnić planowanych limitów miejsc. Dotyczy to przeważnie studiów mniej obleganych. O naborze uzupełniającym na psychologię, informatykę czy prawo raczej trzeba zapomnieć. Tu liczba osób ubiegających się o miejsce na studiach nie pozostawia złudzeń – kandydatów na wypełnienie limitów miejsc zdecydowanie nie zabraknie.

Rekrutacja uzupełniająca to szansa dla osób, którym nie powiodło się w pierwszym terminie. Procedura naboru jest podobna, jak w pierwszym terminie.

Drugi nabór ogłaszany jest po zamknięciu rekrutacji podstawowej. Dzieje się to najczęściej po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych na studia i ostatecznej ich deklaracji o chęci podjęcia studiów. Każda uczelnia, a nawet wydział indywidualnie wyznacza terminy poszczególnych naborów. Wszystko zależy od zasad, które każda uczelnia ustala samodzielnie.

Zazwyczaj drugie nabory zaczynają się w sierpniu, a trwać mogą (głównie w przypadku uczelni niepublicznych) do końca października, ba - nawet do początków listopada, kiedy trwają już zajęcia!

Zastanawiasz się jakie wybrać studia?

Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Poznaj wszystkie typy studiów dostępne na polskich uczelniach

Zobacz, jakie kierunki możesz studiować - dla ułatwienia wykaz kierunków wg typów kształcenia

Nadal nie wiesz, w jakim mieście studiować? - wybierz swój ośrodek akademicki

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi decyzje wszystkim niezdecydowanym kandydatom

Wybiegaj w przyszłość, zaplanuj Studia podyplomowe

Powiązane treści

Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie