Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?

Na moment ogłoszenia wyników co roku z niecierpliwością czekają maturzyści. W tym roku 9 lipca zostaną rozwiane wszelkie spekulacje i wątpliwości. Wtedy wszystko już będzie jasne, jak poszedł egzamin i ile kto otrzymał punktów.

Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?

Terminy matur 2024

Matury w tym roku rozpoczynają się 7 maja.

Egzaminy pisemne i ustne, realizowane w terminie głównym odbędą się między 7 maja a 25 maja.

Przewidziany jest także termin dodatkowy. Jest on ustalony z myślą o osobach, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do matury w terminie podstawowym i uzyskały zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, będą zdawały maturę w czerwcu. Pierwszy pisemny egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 3 czerwca, ostatni przewidziano 17 czerwca.

Z kolei 20 sierpnia odbędzie się egzamin poprawkowy pisemny, a 22 sierpnia – ustny. Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które z jednego tylko przedmiotu obowiązkowego nie uzyskały wymaganego minimum 30% punktów.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2024 – wyniki

Ogłoszenie matur zdawanych zarówno w terminie głównym jak i dodatkowym nastąpi 9 lipca 2024 roku.

Z kolei wyniki sierpniowego egzaminu poprawkowego znane będą 10 września 2024 roku.

W dniu ogłoszenia wyników zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Aneks otrzymuje absolwent, który w danym roku powtórnie przystąpił do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku lub zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Aneks jest dokumentem uzupełniającym (załącznikiem do świadectwa dojrzałości). Kandydaci na studia, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdali egzamin z przedmiotów dodatkowych w komplecie dokumentów dostarczanych do uczelni wraz ze świadectwem składają aneks.

Co znajduje się na świadectwie?

Osoby, które zdały maturę otrzymują świadectwo oraz odpis.

Świadectwo maturalne zawiera szczegółowe wyniki, jakie uzyskał zdający.

Prezentowane są one w dwóch formach w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów:

 • jako procent uzyskanych punktów
 • jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa.

Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎

Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.

Zostaną także odnotowane wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych. Nie wpływają one na zdanie matury. Znajdą się na świadectwie tylko jako informacja.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą mieli wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z danego przedmiotu na wybranym poziomie.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu mimo deklaracji, będzie miał wpisane 0%.

Uczeń, którego egzamin z przedmiotu dodatkowego został unieważniony, będzie miał na świadectwie wpisaną informację o uzyskaniu wyniku 0% z tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Jak odebrać świadectwo?

W dniu ogłoszenia wyników matur można już odebrać świadectwo maturalne czy aneksów. Większość osób odbiera świadectwa w miejscu zdawania egzaminu, czyli swojej szkole. Warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów jest pisemne poświadczenie odbioru. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty.

Nie ma jednak obowiązku osobistego odbioru świadectwa. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, aby ktoś na w tym wyręczył, należy wskazać zaufaną osobę pełnoletnią i przekazać jej pisemne upoważnienie. Nie jest wymagana forma notarialnego upoważnienia, jedynie deklaracja, zawierająca dane pozwalające na identyfikację upoważnionego.

Mając w ręku świadectwo maturalne można dokonać zapisu na wybrane studia lub sfinalizować wcześniejszą, niepełną rejestrację, uzupełniając formularz o wyniki uzyskane na egzaminie, ewentualnie o skan świadectwa, jeśli jest taki wymóg uczelni.

Ile punktów, żeby zdać maturę?

Warunkiem uzyskania świadectwa maturalnego jest:

 • przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 • przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Za mało punktów na maturze

Jeżeli masz przeczucie, że maturę napisałeś wystarczająco dobrze, a mimo wszystko jej nie zaliczyłeś, skorzystaj z prawa do odwołania.

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu, ale najpierw musi zgłosić chęć obejrzenia swojej pracy. Zgłoszenie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej najlepiej wysłać od razu po zapoznaniu się z wynikiem matury. Podczas wizyty w OKE można porównać swoje odpowiedzi z kluczem. Jeżeli punktacja się nie zgadza, bo została źle podliczona lub jeśli uważasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, a nie została uznana, to możesz napisać odwołanie od wyników matury. W piśmie tym należy uzasadnić, dlaczego ocena jest zaniżona.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego i wyda nowe świadectwo lub aneks. Jest także kolejna instancja, o ile odwołanie nie przyniosło skutku - Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego złożone z ekspertów, którzy ponownie oceniają pracę maturalną.

Matura poprawkowa 2024

Jeżeli jednak definitywnie z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Wyniki matury poprawkowej poznasz 10 września. Choć główna rekrutacja na studia będzie już dawno zakończona, droga na wyższą uczelnię nie jest jeszcze definitywnie zamknięta. Często trwa jeszcze nabór na wybrane kierunki studiów niestacjonarnych, uczelnie niepubliczne przyjmują dokumenty najczęściej do pierwszych dni października, można sprawdzać ofertę naborów uzupełniających na studiach stacjonarnych uczelni publicznych.

Przeczytaj więcej o drugim naborze na studia.

Co zrobić, jeśli nie dostałeś się na wymarzone studia?

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości.

Od tego, jakie uzyska się wyniki na maturze, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Zobacz różne Typy studiów dostępne w Polsce.

Poznaj oferowane przez uczelnie Kierunki studiów.

Sprawdź Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną.

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów dostępna jest w sekcji Baza Uczelni.

Zaplanuj na przyszłość Studia podyplomowe.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Tarnowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Lubelska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie