Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych

Na maturę z języka polskiego zarówno w części ustnej jak i pisemnej konieczna jest znajomość konkretnych utworów literackich. To w odniesieniu do ich treści formułowane będą zadania egzaminacyjne, pytania i polecenia w części ustnej, temat wypracowania. Zobacz, jakie utwory obowiązują maturzystów w 2024 roku zależnie od tego, czy przystąpią do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.

Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych

Aby dobrze poradzić sobie zarówno z poszczególnymi zadaniami arkusza, jak i przygotowaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej, niezbędna będzie znajomość treści obowiązkowych utworów literackich. Prezentowanie poszczególnych motywów, odwoływanie do postaw bohaterów nie jest możliwe bez znajomości literatury.

Nieco inny wykaz lektur dotyczy egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Sprawdź, co koniecznie musisz przeczytać.

Matura 2024 – lista lektur na poziomie podstawowym

Utwory epickie i dramatyczne, których znajomość jest wymagana na egzaminie maturalnym z języka polskiego zdawanym w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej:

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)
 3. Sofokles, Antygona
 4. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 5. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec
 16. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
 17. Juliusz Słowacki, Kordian
 18. Bolesław Prus, Lalka
 19. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 20. Henryk Sienkiewicz, Potop
 21. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 22. Stanisław Wyspiański, Wesele
 23. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 24. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 25. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 26. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 27. Albert Camus, Dżuma
 28. George Orwell, Rok 1984
 29. Sławomir Mrożek, Tango
 30. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu
 31. Prawo prerii)
 32. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 33. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 34. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 35. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego

W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych – utworów epickich i dramatycznych – ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego.

Matura 2024 – lista lektur dla poziomu rozszerzonego

Osoby, które decydują się zdawać język polski również na poziomie rozszerzonym, muszą przeczytać następujące utwory literackie i znać ich treść:

 1. Homer, Odyseja (fragmenty)
 2. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 3. Platon, Państwo (fragmenty)
 4. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 5. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 6. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 7. William Szekspir, Hamlet
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 9. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 10. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
 11. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 12. Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 13. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 14. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 15. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 16. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 17. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

W wypracowaniu na egzaminie zdawanym na poziomie podstawowym i rozszerzonym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy

 1. William Szekspir, Romeo i Julia
 2. Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 3. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 4. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 5. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 6. Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 8. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 9. Antoni Libera, Madame
 10. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 11. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: Zemsta Aleksandra Fredry

Poziom rozszerzony

 1. Arystofanes, Chmury
 2. Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 3. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 4. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 5. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 6. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

W teście historycznoliterackim (dla poziomu podstawowego) może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.:

 1. Bogurodzica
 2. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 3. Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 4. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 5. Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 6. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 7. Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

Matura ustna z języka polskiego

Przygotowując się do ustnej matury z języka polskiego koniecznie należy zaznajomić się z tzw. listą pytań jawnych. Wykaz ten zawiera 110 pytań i poleceń, odnoszących się do poszczególnych utworów literackich, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Zobacz, jak wygląda lista jawnych zadań z języka polskiego.

Matura 2024 – warunki uzyskania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Matura 2024 – terminy

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – od 20 do 21 sierpnia 2024 r.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2024 – kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 9 lipca 2024 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 10 września 2024 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Poprawka z matury

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości. Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów.

Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku