Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych

Na maturę z języka polskiego zarówno w części ustnej jak i pisemnej konieczna jest znajomość konkretnych utworów literackich. To w odniesieniu do ich treści formułowane będą zadania egzaminacyjne, pytania i polecenia w części ustnej, temat wypracowania. Zobacz, jakie utwory obowiązują maturzystów w 2024 roku zależnie od tego, czy przystąpią do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.

Matura 2024 – lista lektur obowiązkowych

Aby dobrze poradzić sobie zarówno z poszczególnymi zadaniami arkusza, jak i przygotowaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej, niezbędna będzie znajomość treści obowiązkowych utworów literackich. Prezentowanie poszczególnych motywów, odwoływanie do postaw bohaterów nie jest możliwe bez znajomości literatury.

Nieco inny wykaz lektur dotyczy egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Sprawdź, co koniecznie musisz przeczytać.

Matura 2024 – lista lektur na poziomie podstawowym

Utwory epickie i dramatyczne, których znajomość jest wymagana na egzaminie maturalnym z języka polskiego zdawanym w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej:

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja Homer, Iliada (fragmenty)
 3. Sofokles, Antygona
 4. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 5. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec
 16. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
 17. Juliusz Słowacki, Kordian
 18. Bolesław Prus, Lalka
 19. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 20. Henryk Sienkiewicz, Potop
 21. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 22. Stanisław Wyspiański, Wesele
 23. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 24. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 25. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 26. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 27. Albert Camus, Dżuma
 28. George Orwell, Rok 1984
 29. Sławomir Mrożek, Tango
 30. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu
 31. Prawo prerii)
 32. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 33. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 34. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 35. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego

W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych – utworów epickich i dramatycznych – ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego.

Matura 2024 – lista lektur dla poziomu rozszerzonego

Osoby, które decydują się zdawać język polski również na poziomie rozszerzonym, muszą przeczytać następujące utwory literackie i znać ich treść:

 1. Homer, Odyseja (fragmenty)
 2. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 3. Platon, Państwo (fragmenty)
 4. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 5. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 6. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 7. William Szekspir, Hamlet
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 9. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 10. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
 11. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 12. Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 13. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 14. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 15. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 16. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 17. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

W wypracowaniu na egzaminie zdawanym na poziomie podstawowym i rozszerzonym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:

Poziom podstawowy

 1. William Szekspir, Romeo i Julia
 2. Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 3. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 4. Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 5. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 6. Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 8. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 9. Antoni Libera, Madame
 10. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 11. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: Zemsta Aleksandra Fredry

Poziom rozszerzony

 1. Arystofanes, Chmury
 2. Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 3. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 4. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 5. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 6. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

W teście historycznoliterackim (dla poziomu podstawowego) może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.:

 1. Bogurodzica
 2. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 3. Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 4. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 5. Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 6. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 7. Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

Matura ustna z języka polskiego

Przygotowując się do ustnej matury z języka polskiego koniecznie należy zaznajomić się z tzw. listą pytań jawnych. Wykaz ten zawiera 110 pytań i poleceń, odnoszących się do poszczególnych utworów literackich, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Zobacz, jak wygląda lista jawnych zadań z języka polskiego.

Matura 2024 – warunki uzyskania świadectwa

Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 1. przystąpienie do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Matura 2024 – terminy

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – od 20 do 21 sierpnia 2024 r.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2024 – kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 9 lipca 2024 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 10 września 2024 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Poprawka z matury

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Rekrutacja na studia 2024

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości. Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów.

Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura 2024 – ile procent, żeby zdać egzamin?
Matura poprawkowa 2024
Matura poprawkowa 2024
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – pytania jawne na egzamin ustny
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – egzaminy ustne
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – terminy egzaminów
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty dodatkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Matura 2024 – terminy, organizacja, przedmioty
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Poznańska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska