Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

uczelnia niepubliczna, 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, (+32) 363 12 10, dziekanat@humanitas.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Postępowanie rekrutacyjne w Humanitas

Rekrutacja letnia na semestr zimowy rozpoczyna się od 23.05.2022 r. i trwać będzie do 30 września 2022 roku.

Na I rok studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (suma uzyskanych punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów (zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wynikiem minimum 30%).

Na I rok studiów magisterskich mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie oraz uzyskali pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

Etapy rejestracji na studia:

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń)

 • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

W przypadku kandydata zza granicy - kserokopię poświadczenia dyplomu dojrzałości (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),

 • W przypadku kandydata zza granicy - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (certyfikat na poziomie minimum B1)

* istnieje możliwość zapisu na egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego

 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • do wglądu dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia: (wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu lub wysłać mailowo (więcej o tej procedurze opowie pracownik Działu Rekrutacji).

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny Humanitas

ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 36 31 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane