Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie. Prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu. Współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba, która ma:

 • wyższe wykształcenie i przynajmniej 2 lata stażu pracy,
 • tytuł zawodowy technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykształcenie średnie i przynajmniej 4-letni staż zawodowy

Wraz z długością stażu pracy można nabyć tytuł starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może nim zostać osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy,
 • tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 3-letni staż zawodowy
 • wykształcenie średnie i 6 lat stażu w zawodzie

Zdobycie wyższego wykształcenia na kierunku „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub na studiach podyplomowych z zakresu BHP pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty ds. BHP. Tytuł ten przysługuje także osobom, które zdobyły wyższe wykształcenie na innych kierunkach i mają co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika BHP i co najmniej 5-letni staż w pracy związanej bezpieczeństwem i higieną pracy.

Najwyższym stopniem zawodowym w dziedzinie BHP jest główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Może go uzyskać osoba, która ma wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w tej dziedzinie oraz przynajmniej 2 lata stażu pracy w służbie bhp albo wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku związanym z BHP.

Obowiązki na stanowisku Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
 • informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
 • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
 • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji propozycji zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp;
 • udział i doradztwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych w przygotowywaniu dokumentacji w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • współpraca ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp;
 • przygotowywanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy;
 • inicjowanie i rozwijanie popularyzacji zagadnień bhp;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu bhp nowo przyjętych pracowników.

Ile zarabia Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy?

Według raportu wynagrodzeń opracowanego przez firmę Sedlak&Sedlak przeciętne wynagrodzenie wynosi ok. 4000 zł brutto. Wynagrodzenie zależy od kwalifikacji zawodowych oraz wielkości firmy zatrudniającej specjalistę ds. BHP.

Komentarze (0)

No comments found