Socjolog

Socjologowie to baczni obserwatorzy otaczającej rzeczywistości. Najlepiej sprawdzają się osoby dociekliwe, kontaktowe, ciekawe świata, ludzi, relacji między nimi, wrażliwe na potrzeby i problemy innych.

Często w przypadku socjologów nie mówi się o zawodzie, ale o wykształceniu socjologicznym. To dlatego, że socjologia obejmuje tak szerokie spektrum zagadnień, że osoby, które ukończyły studia na kierunku socjologia wykonują całkiem odmienne profesje.


Jak zostać socjologiem?

Większość uniwersytetów i liczne wyższe szkoły niepubliczne oferują studia socjologiczne. Same kierunki z tego obszaru są bardzo zróżnicowane, jak choćby: Socjologia, Socjologia mody, Socjologia ekonomiczna, Analityka społeczna, Polityka społeczna, Socjologia grup dyspozycyjnych.

Tylko na samej Socjologii dostępne są przykładowo takie specjalności: socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego, organizacja społeczności lokalnych, socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego, badania społeczne w praktyce, komunikacja społeczna, etniczność, konflikt, globalizacja, polityki publiczne (public policy), socjologia płci, stosunki pracy i zasoby ludzkie, kultura i media, innowacje społeczne, relacje w organizacjach, zarządzanie lokalne, UX researcher.


Gdzie pracują socjolodzy?

Wspomniana powyżej różnorodność profili kształcenia pokazuje, jak odmienne dziedziny życia zawodowego zarezerwowane są dla socjologów.

Wśród absolwentów socjologii jest wielu polityków, dziennikarzy, publicystów. Socjologowie pracują na stanowiskach, gdzie wymagane są umiejętności analityczne i komunikacyjne. Często w działach public relations, marketingu, human resources. Czasami socjologowie trafiają do administracji państwowej lub samorządowej różnego szczebla. Socjologów spotkamy na uczelniach, w instytutach badawczych.

Przykładowe stanowiska, na których świetnie sprawdzą się socjologowie:

 • doradca zawodowy,
 • specjalista ds. integracji i reintegracji społecznej,
 • manager projektów unijnych dotyczących rozwoju,
 • mediator, negocjator,
 • animator kultury,
 • doradca ds. tworzenia kampanii wyborczych,
 • specjalista ds. reklamy i marketingu,
 • specjalista ds. promocji firmy i public relations,
 • specjalista ds. badania rynku,
 • specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości,
 • specjalista ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji,
 • specjalista ds. badania rynku i opinii publicznej,
 • specjalista ds. kreowania wizerunku,
 • dziennikarz, redaktor,
 • doradca ds. komunikacji międzykulturowej.


Zakres prac socjologa:

 • rozwijanie podstawowych teorii socjologicznych, wyjaśniających zachowania społeczne różnych zbiorowości i zachowania społeczne jednostki;
 • tworzenie teorii i aparatu pojęciowego służącego właściwej interpretacji rzeczywistości społecznej (np. pojęć: grupa społeczna, klasa, stratyfikacja, status, socjalizacja, rola społeczna, więź społeczna);
 • wykorzystywanie wyników badań prowadzonych w ramach poszczególnych subdyscyplin do uogólnień teoretycznych i metodologicznych oraz weryfikacji hipotez podstawowych teorii socjologicznych;
 • prowadzenie badań empirycznych w poszczególnych subdyscyplinach socjologii, m.in. badań nad wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, efekty pracy oraz nad skutkami społecznymi bezrobocia, badań nad procesem wewnętrznych przeobrażeń rodziny i pełnionych przez nią funkcji, badań nad funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych i wychowawczych, instytucji prawnych i organów państwa, nad przestępczością i patologią różnych grup społecznych;
 • badanie stanu poinformowania różnych zbiorowości i grup społecznych, ich zainteresowań, postaw, preferencji w sprawach dotyczących aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych, ocenianie skuteczności działań propagandowych i reklamowych w różnych dziedzinach rzeczywistości;
 • opracowywanie ekspertyz socjologicznych na potrzeby różnych instytucji i organizacji, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań praktycznych;
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych nauk społecznych: psychologami, ekonomistami, prawnikami itp.;
 • publikowanie analiz teoretycznych i metodologicznych oraz raportów z przeprowadzonych badań.


Zarobki socjologów

Socjologowie mogą realizować się zawodowo na bardzo wielu polach. Z tego też względu trudno jednoznacznie ustalić zarobki socjologa, bo te są uzależnione od branży, stanowiska, doświadczenia, itd.Socjolog

Socjolog prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Powiązane zawody
Total 17 items.

Kryminolog

Kryminolog prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar....

Wyższy urzędnik państwowy

Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę...

Specjalista etyki biznesu

Specjalista etyki biznesu kształtuje etyczny wizerunek w długofalowej strategii organizacji.

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i...

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy odpowiada za informacje na temat firmy lub urzędu, które przedostają się do mediów....

Lobbysta

Lobbysta odpowiada za obronę interesu zainteresowanej strony: klienta indywidualnego lub organizacji przez nawiązywanie i utrzymywanie...

Przedstawiciel władzy samorządowej

Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmistrza, wójta, radnego.

Coach (trener)

Coach (trener) to specjalista w dziedzinie rozwoju osobistego, który bez zagłębiania się w ludzki umysł,...

Trendsetter

Trendsetter to osoba, której zadaniem jest promowanie konkretnej marki. Firma ubiera go w modne i...

Polityk

Politykiem powinna być osoba, która wybiera to stanowisko nie ze względów finansowych, ale z poczucia...

Urzędnik unijny

Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektywa atrakcyjnych...

Researcher

Praca researchera polega na wyszukiwaniu i udostępnianiu informacji. Głównie poszukiwania bazują na internecie, jednak zdarza...

Politolog

Politolog to teoretyk nauki o polityce, zajmujący się analizą zjawisk oraz procesów politycznych. Politologa winna...

Kulturoznawca

Kulturoznawca zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii oraz teorii kultury, prowadzi badania teoretyczne i empiryczne...

Badacz rynku (Specjalista ds. badań...

Badacz rynku, zwany czasami analitykiem rynku lub specjalistą ds. badań rynkowych, zajmuje się w uproszczeniu...

Ankieter

Ankieter jest osobą, która bada opinie rynku poprzez wywiad z respondentem. Posługuje się przy tym...

Broker informacji

Broker informacji to osoba, która wyszukuje i udostępnia informacje. Ten zawód narodził się stosunkowo niedawno...
Komentarze (0)
No comments found