Specjalista resocjalizacji

Specjalista resocjalizacji modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości.

Kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości. Świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich, a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.

Obowiązki specjalisty resocjalizacji to:

 • programowania działań resocjalizacyjnych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych;
 • realizowanie programów oddziaływań resocjalizacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i korygowanie zachowań agresywnych wśród sprawców przemocy domowej;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz wspierania byłych więźniów celu zapobieżenia ponownemu wejściu w konflikt z prawem, co w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie społecznego bezpieczeństwa;
 • stosowania różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej;
 • promowanie i prowadzenie działań prewencyjnych w szeroko pojętej polityce zapobiegania przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, przestępczości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobieganiu nowych form przestępczości np. terrorystycznej, drogowej i ekologicznej;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji problemowych wymagających profilaktyki lub resocjalizacji wśród więźniów oraz osób niedostosowanych społecznie;
 • prowadzenia działalności pedagogiczno-resocjalizacyjnej w zakresie profilaktyki kryminologicznej i resocjalizacji w placówkach edukacyjnych oraz w środowisku otwartym;
 • w szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinach patologicznych;
 • prowadzenie badań i interpretowanie zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych i patologicznych;
 • podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym;
 • organizowanie profilaktyki kryminalnej w resortach sprawiedliwości, spraw wewnętrznych;
 • organizowanie lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej: agresji szkolnej, agresji dzieci i młodzieży, agresji kibiców w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieposzanowania prawa;
 • prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i resocjalizacji na ulicach, i podwórkach jako streetworker (pedagog ulicy, psycholog podwórkowy itp),
 • pełnienie roli wychowawcy w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich lub instruktora w policyjnych izbach dziecka;
  po odbyciu aplikacji kuratorskiej pełnienie roli kuratora sądowego.

Ile zarabia specjalista resocjalizacji?

Rynkowe zarobki na stanowisku specjalista resocjalizacji zawierają się w przedziale od 2000 PLN do 8500 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1900 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć specjaliści resocjalizacji to zarobki rzędu 9400 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku.

Komentarze (0)

No comments found