Jakiego kierunku studiów szukasz?

Resocjalizacja

Celem studiów na kierunku Resocjalizacja jest przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, prewencyjnych oraz czynności probacyjnych.

Kierunek „resocjalizacja” czerpie przede wszystkim z dorobku takich dyscyplin naukowych jak: „pedagogika”, „psychologia”, „socjologia” oraz „prawo”.

Kończąc studia, absolwent zdobywa szerokie kompetencje:

 • uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym resocjalizacji,
 • posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i prawną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności resocjalizacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia,
 • ma umiejętności opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań resocjalizacyjnych,
 • potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania resocjalizacyjne
  z uwzględnieniem zasad i norm etycznych,
 • potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji resocjalizacyjnych, rozumie potrzebę i potrafi wyznaczyć kierunki ustawicznego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym,
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych jak i badawczych,
 • potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk społecznych w celu budowania programów resocjalizacyjnych.

Słuchacz posiada nadto pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącą uwarunkowań niedostosowania społecznego. Potrafi zdiagnozować środowisko patogenne i subkulturowe oraz jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Na kierunku Resocjalizacja przewidziano specjalności:

 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna,
 • wychowanie resocjalizujące.


Specjalność: wychowanie resocjalizujące daje możliwość pracy w obszarze:

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych - jako pracownik cywilny jednostek organizacyjnych Służby Więziennej planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Specjalista resocjalizacji - modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości; kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji; gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości; świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich, a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.


Specjalność: profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna daje możliwość pracy w obszarze:

Policjant służby prewencji - prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Policjant służby kryminalnej - prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.


Dla kogo studia na kierunku resocjalizacja

To propozycja dla tych kandydatów, którzy widzą siebie w roli np. wychowawcy małoletnich osadzonych w zakładach poprawczych, osoby pracującej z tzw. trudną młodzieżą, sprawującej opiekę i nadzór nad rodzinami dysfunkcyjnymi, itd.

Program kształcenia na kierunku resocjalizacja

Szczegółowa siatka programowa dostępna jest na stronach www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku resocjalizacja

Wymogi rekrutacyjne należy każdorazowo sprawdzać na witrynach internetowych Uczelni (inne są zasady naboru w szkołach wyższych publicznych oraz niepublicznych).

Perspektywy pracy po kierunku resocjalizacja

Potencjalne miejsca pracy to:

 • ośrodki terapii dla dzieci i młodzieży
 • areszty śledcze, poprawczaki
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • zakłady karne
 • schroniska dla nieletnich
 • domy pomocy społecznej
 • domy dziecka
 • świetlice dla młodzieży trudnejOpinie o kierunku resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek resocjalizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim