Jakiego kierunku studiów szukasz?

Resocjalizacja

Celem studiów na kierunku Resocjalizacja jest przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, prewencyjnych oraz czynności probacyjnych.

Kierunek „resocjalizacja” czerpie przede wszystkim z dorobku takich dyscyplin naukowych jak: „pedagogika”, „psychologia”, „socjologia” oraz „prawo”.

Kończąc studia, absolwent zdobywa szerokie kompetencje:

 • uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym resocjalizacji,
 • posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i prawną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności resocjalizacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia,
 • ma umiejętności opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań resocjalizacyjnych,
 • potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania resocjalizacyjne
  z uwzględnieniem zasad i norm etycznych,
 • potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji resocjalizacyjnych, rozumie potrzebę i potrafi wyznaczyć kierunki ustawicznego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym,
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych jak i badawczych,
 • potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk społecznych w celu budowania programów resocjalizacyjnych.

Słuchacz posiada nadto pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącą uwarunkowań niedostosowania społecznego. Potrafi zdiagnozować środowisko patogenne i subkulturowe oraz jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Na kierunku Resocjalizacja przewidziano specjalności:

 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna,
 • wychowanie resocjalizujące.


Specjalność: wychowanie resocjalizujące daje możliwość pracy w obszarze:

Wychowawca w jednostkach penitencjarnych - jako pracownik cywilny jednostek organizacyjnych Służby Więziennej planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Specjalista resocjalizacji - modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości; kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji; gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości; świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich, a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.


Specjalność: profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna daje możliwość pracy w obszarze:

Policjant służby prewencji - prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Policjant służby kryminalnej - prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.


Dla kogo studia na kierunku resocjalizacja

To propozycja dla tych kandydatów, którzy widzą siebie w roli np. wychowawcy małoletnich osadzonych w zakładach poprawczych, osoby pracującej z tzw. trudną młodzieżą, sprawującej opiekę i nadzór nad rodzinami dysfunkcyjnymi, itd.

Program kształcenia na kierunku resocjalizacja

Szczegółowa siatka programowa dostępna jest na stronach www Uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku resocjalizacja

Wymogi rekrutacyjne należy każdorazowo sprawdzać na witrynach internetowych Uczelni (inne są zasady naboru w szkołach wyższych publicznych oraz niepublicznych).

Perspektywy pracy po kierunku resocjalizacja

Potencjalne miejsca pracy to:

 • ośrodki terapii dla dzieci i młodzieży
 • areszty śledcze, poprawczaki
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • zakłady karne
 • schroniska dla nieletnich
 • domy pomocy społecznej
 • domy dziecka
 • świetlice dla młodzieży trudnej

Opinie o kierunku resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek resocjalizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Zamojska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie