Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowuje studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych.

Wiedza zdobyta podczas studiów i specjalistycznych praktyk stanowi podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych nieprzystosowanych społecznie i potrzebujących różnorodnych form wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, profilaktycznego oraz terapeutyczno - resocjalizacyjnego.

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

  • opieki i wychowania, diagnozowania resocjalizacyjnego, stosowania w praktyce pedagogicznej metod twórczej resocjalizacji, planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, doradztwa pedagogicznego, planowania i wdrażania profilaktyki i resocjalizacji w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik pracy indywidualnej oraz grupowej, psychoprofilaktyki uzależnień, opracowywania autorskich scenariuszy, a także programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych, stosowania w praktyce pedagogicznej technik z zakresu komunikacji interpersonalnej, dostosowywania form pracy opiekuńczo-wychowawczej do indywidualnych potrzeb podopiecznych, stosowania nowatorskich technik i metod w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie, samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie patologii społecznej.

Efektem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, a także nabytych umiejętności praktycznych jest pozytywna, otwarta i kreatywna postawa absolwenta wobec otoczenia. Wykazuje on dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.

Absolwenci kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W których miastach można studiować kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu